09.06.2023, Juma

Respublikalıq balıqshılıq xojalıǵınıń tábiyǵıy basseynlerin biriktiriw hám olardan paydalanıw

Respublika bali'qshi'liq xojalig'i tabiyiy suw ha'wizlerin biriktirip qoyi'w ha'm olardan paydalaniw