30.09.2023, Shembi

Yuridikalıq xızmet

Ministrler Keńesi  yuridikalıq xızmetiniń funktsional wazıypaları tuwrısındaǵı

  

NIZAM

 

1-bap. Ulıwma qaǵıydalar

 

1. Usı Qaǵıyda Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi  yuridikalıqxızmeti (keyingi orınlarda xızmet dep ataladı) dıń wazıypaları, huqıqları, minnetlemeleri hám juwapkershiligin belgileydi.

2. Yuridikalıq xızmeti Ministrler Keńesi  strukturalıq bólindiesaplanadı.

3. Yuridikalıq xızmet tikkeley Ministrler Keńesin Baslıǵıǵa boysunadı.

4. Yuridikalıq xızmet óz iskerliginde Ózbekstan Respublikası Konstitutsiyalari hám nızamlarına, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalarınıńqararlarına, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń húkimleri, qararları hámbuyrıqlarına, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń qararları hámbuyrıqlarına, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesi qararları hámprezidiumi qararlarına, bayanlawlarına, Qoraqapogiston RespublikasıMinistrler Keńesi (keyingi orınlarda Ministrler Keńesi dep ataladı) qararları hám buyrıqlarına, bayanlawlarına hám usı Qaǵıydaǵa amel etedi.

5. Yuridikalıq xızmet ózine júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlawdaMinistrler Keńesi  basqa strukturalıq bólindileri, mámleketlik hámxojalıq basqarıwı shólkemleri, jergilikli mámleketlik hákimiyat shólkemleri, basqa organlar hám shólkemler menen óz-ara xızmetleslikde ámelge asıradı.

 

2-bap. Yuridikalıq xızmettiń wazıypaları hám funktsiyaları

 

6. Tómendegiler yuridikalıq xızmet iskerliginiń tiykarǵı baǵdarlarıesaplanadı:

Ministrler Keńesi  huqıqdı qóllaw iskerliginde nızam ústinligi hámnızamlılıqdı támiyinlewdi tashkil jetiw;

Ministrler Keńesi tárepinen islep chiqilayotgan (qabıl qılınıp atırǵan) normativlik-huqıqıy hám basqa hújjetler proektlarining nızamshılıqkamuwapıqlıǵı ústinen qadaǵalawdı aparıw;

Ministrler Keńesi  nızam dóretiwshiligi iskerliginde qatnasıw jetiw, nızamshılıqdı jetilistiriw maydanıdan usınıslardı tayarlaw máselelerindeolardıń strukturaları jumısın muwapıqlastırıw;

Ministrler Keńesi  xızmetkerleriniń huqıqıy mádeniyatı hám huqıqıysawatlı adamlıǵın asırıw, olarǵa qabıl qılınıp atırǵan normativlik-huqıqıyhújjetlerdiń mazmun hám áhmietin, atap aytqanda zamanagóy informacion-kommunikaciya texnologiyaları arqalı jetkiziwde qatnasıw jetiw;

shártnamalıq-huqıqıy hám talapnama-dawa jumısların júrgiziw, MinistrlerKeńesi  múlkshilik hám basqa máplerin isenimli qorǵaw etiliwin támiyinlew.

7. Yuridikalıq xızmet iskerliginiń tiykarǵı baǵdarlarını orınlaw ushıntómendegi funktsiyalardı ámelge asıradı:

7. 1 Ministrler Keńesi  huqıqdı qóllaw iskerliginde nızam ústinligi hámnızamlılıqdı támiyinlewdi tashkil jetiw salasında:

a) Ministrler Keńesi hám strukturalarıda nızam buzılıwlardı, olardıńsebepleri hám shárt-shárayatların jónge salıw jetiw maydanıdan usınıslarkiritedi, usı ilajlardı ámelge asırıwda qatnasıw jetedi;

b) Ministrler Keńesi basshıiyatiga usınıs etiletuǵın qararlar, buyrıqlar, buyrıqlar, shártnamalar hám yuridikalıq tusdagi basqa hújjetler proektlariniolardıń nızamshılıqka muwapıqlıǵı maydanıdan ekspertizadan ótkeredi hámdeolar boyınsha etiroz hám usınıslar bolmasa, viza qóyadı.

Yuridikalıq xızmet basshıı Ministrler Keńesi tárepinen qabıl qılınıpatırǵan qarar hám buyrıqlar, sonıń menen birge buyrıqlar, tuzilayotgan shártnamalardıń huqıqıy tárepten nızamlılıǵı ushın shaxsan juwapkeresaplanadı.

v) fizikalıq hám yuridikalıq adamlardıń huqıq hám erkinliklarini ámelgeasırıwǵa tásir jetetuǵın mámleketlik shólkemleri hám shólkemleriniń qararlarımaydanıdan analiziy usınıslar islep shıǵadı hám juwmaqlar beredi;

g) ózbetinshe túrde yamasa basqa strukturalar menen birge mámleketlik organı hámshólkeminiń buyrıqları, buyrıqları, shártnamaları hám yuridikalıq tusdagi basqa hújjetlerin islep shıǵıwda qatnasıw jetedi, olarǵa ózgertish hámqosımshalar kirgiziw, sonıń menen birge, olardı óz kúshin joǵatǵan dep esaplawtuwrısında usınıslar tayarlaydı;

d) Ministrler Keńesi hám tiyisli strukturalarda huqıqdı qóllaw ámeliyatınúyrenedi, analiz etedi hám umumlashtiradi, onı jetilistiriw boyınshausınıslar tayarlaydı hám basshıiyatga kiritedi;

e) Ministrler Keńesi hám strukturaları menen birge mámleketlik organı, tiyisli strukturalar hám olardıń lawazımlı shaxsları iskerligindenızamlılıqdıń aynıwı kórsetilgen arzalar, usınıslar hám shaǵımlardı kóripshıǵıwda qatnasıw jetedi;

j) Ministrler Keńesi  hám strukturaları mámleketlik organı hám shólkemindebasqarıw sistemasın jetilistiriw, mámleketlik organı sistemasına kiretuǵınstrukturalar hám olardıń lawazımlı shaxslarınıń huqıq hám minnetlemelerinbelgilew boyınsha usınıslar islep shıǵıwda qatnasıw jetedi;

z) Ministrler Keńesi hám strukturalarıda miynet haqqındaǵı nızamshılıqkaámel etilishini támiyinlewde, atap aytqanda miynet munasábetlerin tártipkesoluvchi huqıqıy hújjetlerdi (miynet shártnaması, jámáát shártnaması, jámáátpitimi hám basqalardı) islep shıǵıwda qatnasıw jetedi, usı hújjetlerproektlarining nızamshılıqka muwapıqlıǵın tekseredi hám huqıqıy juwmaqberedi;

i) Ministrler Keńesi Baslıǵıǵa Ministrler Keńesi iskerliginde nızamústinligi hám nızamlılıqdı támiyinlew jaǵdayı maydanıdan esabat usınısjetedi;

k) Ministrler Keńesin hám strukturaları xızmetkerleriniń kásiplik awqamlarıhám basqa wákillik shólkemlerine wákilliklerin ámelge asırıwda yuridikalıqjárdem kórsetedi;

7. 2 Ministrler Keńesi hám strukturalarıda islep chiqilayotgan (qabıl qılınıpatırǵan) normativlik-huqıqıy hám basqa hújjetler proektlariningnızamshılıqka muwapıqlıǵın támiyinlew, sonıń menen birge, mámleketlikorganı hám shólkeminiń nızam dóretiwshiligi iskerliginde qatnasıw jetiw, nızamshılıqdı jetilistiriw maydanıdan usınıslardı tayarlaw máselelerindeonıń strukturaları jumısın muwapıqlastırıw salasında:

a) Ministrler Keńesi hám strukturaları norma dóretiwshiligi iskerliginiń usıhám perspektivalı jobaların islep shıǵadı yamasa olardıń islep shıǵilıwıda, ámelge asırılıwı hám atqarılıwın baqlawda qatnasıw jetedi;

b) Ministrler Keńesi hám strukturaları kepillikine kiretuǵın máselelerboyınsha normativlik-huqıqıy hújjetler proektlarini islep shıǵadı yoxud islepshıǵıwda qatnasıw jetedi;

v) ekspertizadan ótkeriw yamasa kelisiw ushın usınıs etilgan normativlik-huqıqıy hújjetler proektlarini ózbetinshe yamasa basqa strukturalar menenbirge huqıqıy ekspertizadan ótkeredi, olardıń nızamshılıqka, nızamshılıqtexnikası qaǵıydalarına, usınılıp etiwshi normalar qollanılıwınıńtıyanaqlılıǵı hám maqsetke muwapıqlıǵı, sonıń menen birge, olardakorruptsiyaga sebep bolatuǵın faktorlardıń ámeldegi emasligi maydanıdanhuqıqıy juwmaqlar tayarlaydı;

g) normativlik-huqıqıy hújjetler proektlari boyınsha etiroz hám usınıslarbolmasa, olarǵa viza qóyadı;

Yuridikalıq xızmet basshıı qabıl qılınıp atırǵan huqıqıy-normativhújjetlerdi belgilengen tártipte úyrenip shıqqan halda degen sózlerde tiyineviza qóyadı.

e) sistemalı túrde mámleketlik organı hám shólkeminiń tiyisli tarawdıńiskerligidegi ámeldegi normativlik-huqıqıy hújjetlerdiń olarda korruptsiyaga sebep bolatuǵın faktorlardı anıqlawǵa qaratılǵan analizin ótkeredi;

d) mámleketlik organı hám shólkemi iskerligi salasında mámleketlik basqarıwdıjetilistiriw boyınsha usınıslar islep shıǵıwda qatnasıw jetedi;

j) mámleketlik organı hám shólkemine kelip túsken hám ózi tárepinen shıǵarılǵanhújjetler, atap aytqanda normativlik-huqıqıy hújjetlerdińsistemalastırılgan esabını belgilengen talaplarǵa muwapıq júrgizedi, olardıńsaqlanıwın hám qadaǵalaw jaǵdayıda bolıwın támiyinleydi;

z) Ministrler Keńesi  normativlik-huqıqıy hújjetler fondini toltırıw, atap aytqanda fondni kodekslar, nızamlar, túsindiriwler, informaciyanomalarhám basqa huqıqıy baspalar menen butlash ilajlarını kóredi, mámleketlikorganı hám shólkemi basshıiyatiga huqıqıy baspalarǵa obuna bolıw haqqındausınıslar kiritedi;

i) Ministrler Keńesi  huqıqıy jumıslarına metodik járdem kórsetedi, yuridikalıq xızmet iskerligi baǵdarları boyınsha usınısnamalar hámkórsetpelerdi islep shıǵadı;

k) Ministrler Keńesi xızmetkerleriniń huqıqıy mádeniyatı hám huqıqıysawatlı adamlıǵın asırıw, olarǵa qabıl qılınıp atırǵan normativlik-huqıqıyhújjetlerdiń mazmun hám áhmietin, atap aytqanda zamanagóy informacion-kommunikaciya texnologiyaları arqalı jetkiziw salasında:

l) Basshıiyatga nızamshılıq máseleleri boyınsha analiziy materiallar tayarlaydı;

m) Ministrler Keńesi hám sistemasına kiretuǵın strukturalar xızmetkerlerinińhuqıqıy bilimlerin asırıw ilajların tashkil jetiw tuwrısında usınıslarkiritedi, usı ilajlardı ótkeriwdi tashkillashtiradi hám qatnasıw jetedi;

8. Ministrler Keńesi iskerligine tiyisli nızamshılıqdı targib etiwjumısların ámelge asıradı;

a) Úzliksiz túrde Ministrler Keńesi veb-saytına Ministrler Keńesi tárepinenqabıl qılınıp atırǵan normativlik-huqıqıy hújjetler hám olardıń mazmunhám áhmieti tuwrısında maǵlıwmatlar kiritip baradı;

b) Ministrler Keńesi xızmetkerleriniń shaqırıwları boyınsha olarǵamámleketlik organı hám shólkemi iskerligine tiyisli huqıqıy hújjetlerditabıwǵa kómeklesedi, zárúr jaǵdaylarda olardıń qaǵıydaları boyınshatúsindirisler beredi;

v) nızamshılıqka kiritilgen ózgertiwler haqqındaǵı maǵlıwmatlardı, sudámeliyatın, Ózbekstan Respublikası Ádillik ministrliginiń huqıqıyjumıslarǵa daqılı bar kórsetpelerin mámleketlik organı hám shólkemisistemasına kiretuǵın strukturalarǵa jetkeredi;

g) Ministrler Keńesinde nızamshılıqka kiritilgen ózgertiwler hám qosımshalarhaqqındaǵı maǵlıwmatlardı, sud ámeliyatın, Ózbekstan Respublikası Ádillikministrliginiń huqıqıy jumıslarǵa daqılı bar kórsetpeleri jıynalǵan(jıynanǵan) bólek arnawlı kartotekani júrgizedi;

9. Ministrler Keńesi  shártnamalıq-huqıqıy hám talapnama-dawa jumıslarınjúrgiziw, múlkshilik hám basqa máplerin isenimli qorǵaw etiliwin támiyinlewsalasında:

a) mámleketlik shólkemleri hám shólkemleri, sonıń menen birge, puqaralar menendawlar payda bolǵanda, ózbetinshe yamasa basqa strukturalıq strukturalar menenbirge olardı sudgacha hal jetiw ilajlarını kóredi;

b) basqa strukturalar menen birge mámleketlik organı hám shólkemi tárepinenshártnamalardı tayarlaw hám dúziw jumıslarında qatnasıw jetedi, olardıńnızamshılıqka muwapıqlıǵın tekseredi hámde shártnamalar proektlariga, egeretiroz hám usınıslar bolmasa, viza qóyadı. Bunda Yuridikalıq xızmet basshııqabıl qılınıp atırǵan huqıqıy-normativ hújjetlerdi belgilengen tártipteúyrenip shıqqan halda degen sózlerde tiyine viza qóyadı;

v) shártnamalardı dúziw, orınlaw, ózgertiw hám bıykarlawdıń belgilengenrejimine ámel etilishini támiyinleydi hám qadaǵalaw etedi;

g) dúzilgen shártnamalardı zárúr dárejede orınlaw boyınsha usınıslar kiritedi, shártnamalıq munasábetlerdi jetilistiriw maydanıdan usınıslar islepshıǵıwda qatnasıw jetedi;

d) Ministrler Keńesi  máplerin qorǵaw boyınsha talapnamalar tayarlawda hámmámleketlik organı hám shólkemine salıstırǵanda bildirilgen talapnamalardıkórip shıǵıwda qatnasıw jetedi, mámleketlik organı hám shólkemindetalapnamalar xabar beriw hám olardı kórip shıǵıw rejimine ámel etilishini támiyinleydi hám qadaǵalaw etedi;

e) shártnamalıq munasábetlerden kelip shıǵıs dawlar maydanıdan dawajumısların júrgizedi;

j) Ministrler Keńesi múlkshilik hám basqa máplerin huqıqıy qorǵaw ushın zárúrbolǵan hújjetlerdi tayarlawda hámde belgilengen tártipte sud jıynalıslarındaqatnasıw jetedi;

z) mulkni saqlaw máseleleri boyınsha huqıqıy tusdagi hújjetler proektlariningnızam hújjetlerine muwapıqlıǵın tekseredi hám olardı tayarlawda qatnasıwjetedi;

i) Ministrler Keńesi  yuridikalıq xızmeti nızam hújjetlerine muwapıqbasqa funktsiyalardı da ámelge asıradı.

k) Yuridikalıq xızmet jáne onıń xızmetkerlerine usı Qaǵıydada yamasa basqanızam hújjetlerinde názerde taza funktsiyalar Ministrler Keńesi Baslıǵınıń tapsırigi menen júkletiliwi múmkin.

 

3-bap. Yuridikalıq xızmettiń huqıqları hám juwapkerligi

 

10. Yuridikalıq xızmet ózine júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlawushın tómendegi huqıqlarǵa ega:

Ministrler Keńesine kelip túsip atırǵan normativlik-huqıqıy hújjetler menentanısıw, xızmette paydalanıw hám olardıń sistemalastırılgan esabınıjúrgiziw ushın birinshi náwbette alıw;

Ministrler Keńesi sonıń menen birge, onıń sistemasına kiretuǵınstrukturalardıń lawazımlı shaxslarınan yuridikalıq xızmetke júklengenwazıypalar hám funktsiyalardı orınlaw ushın zárúr bolǵan hújjetler boyınshayuridikalıq xızmeti blankasida jazba túrde shaqırıq etiw hám maǵlıwmatlardıalıw;

basshıiyat tárepinen shaqırılatuǵın huqıqıy máselelerge tiyisli jıynalıslar, keńesler hám jıynalıslarda qatnasıw jetiw;

basshıiyat tapsırigiga kóre yamasa tiyisli struktura basshıınıń roziligi menenolardıń xızmetkerlerin normativlik-huqıqıy hújjetler hám basqa hújjetlerproektlarini tayarlaw ushın, huqıqıy jumıslardı ámelge asırıw menenbaylanıslı basqa ilajlarǵa tartıw;

nızamshılıqka qarsı bolǵan, nızamshılıq texnikası talaplarıǵa juwapbermiytuǵın normativlik-huqıqıy hújjetler hám basqa hújjetler proektlariniatqarıwshılarına puqta islew ushın qaytarıw, óz etirozlarini tiykarlaǵanhalda, anıqlanǵan kemshiliklerdi jónge salıw jetiw tuwrısında huqıqıyjuwmaqlar beriw, basshıiyat tapsırigiga kóre yamasa óz ǵayratı menen basqastrukturalar menen birge usı proektlarni puqta isleniwında qatnasıw jetiw;

Ministrler Keńesi hám sistemasına kiretuǵın shólkemi kepillikine kiretuǵınmáseleler boyınsha nızam hújjetlerine ámel etiliwi máselelerin úyreniw;

Ministrler Keńesi hám sistemasına kiretuǵın strukturalardıń nızamhújjetleri atqarılıwın támiyinlamayotgan yoxud olardı buzayotgan basshıları hámxızmetkerlerin juwapkershilikka tartıw haqqında basshıiyatga usınıslarkirgiziw;

Ministrler Keńesi hám sistemasına kiretuǵın strukturalarda yamasa mámleketlikorganı hám shólkemi tárepinen ótkeriladigan tekseriwler, baqlawlar hámxatlovlarda, sonıń menen birge, olardıń juwmaqları boyınsha hújjetlerdi kóripshıǵıwda qatnasıw jetiw hámde anıqlanǵan huqıqbuzarliklar maydanıdanhuqıqıy juwmaqlar beriw;

talapnama-em rejiminde mámleketlik organı hám shólkemi paydasına hal etilgendawlar maydanıdan undirilgan summanıń 5 procenti, biraq eng kem aylıq ishaqısınıń 50 eseden kóp bolmaǵan muǵdarda sıylıq alıw.

11. Yuridikalıq xızmet nızam hújjetlerine muwapıq basqa huqıqlarǵa da ega bolıwı múmkin.

 

4-bap. Yuridikalıq xızmettiń strukturası

 

12. Yuridikalıq xızmettiń strukturasıǵa baslıǵı hám bas yuriskonsult kiredi.

13. Yuridikalıq xızmet baslıǵı, bas yuriskonsult lawazımıda joqarıyuridikalıq maǵlıwmatǵa ega bolǵan shaxs islewi múmkin.

Yuridikalıq xızmeti baslıǵı, bas yuriskonsult lawazımıǵa joqarı yuridikalıqmaǵlıwmatǵa hám yuridikalıq qánigelik boyınsha keminde eki jıllıq jumısstajına ega bolǵan shaxs tayınlanadı.

Yuridikalıq xızmet baslıǵı, bas yuriskonsult lawazımıǵa ÓzbekstanRespublikası Ádillik ministrligi menen kelisim halda QaraqalpaqstanRespublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń sheshimi menen tayınlanadı hámazat etiladi.

Yuridikalıq xızmetiniń strukturası hám xızmetkerleriniń sheklengen sanıQaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi Basqarıwshıınıń 2017 yil 12 yanvardaǵı 133-sanlı sheshimi, Ministrler Keńesi  2017 yil 15 fevraldagi 67-sanlı sheshimi menen bellen.

Ministrler Keńesi  Yuridikalıq xızmeti Qaǵıydası Ministrler KeńesiBaslıǵınıń sheshimi menen tastiyiqlanadi.

14. Yuridikalıq xızmeti baslıǵı, bas yuriskonsult funktsional wazıypaları Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi  Baslıǵı tárepinentastiyiqlanadi.

 

5-bap. Yuridikalıq xızmeti iskerligin tashkil jetiw

 

15. Yuridikalıq xızmeti jumısları Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası Konstitutsiyalari hám basqa nızamlarına, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalarınıń qararlarına, Ózbekstan RespublikasıPrezidentiniń hújjetleri hám tapsırmalarına, Ministrler Mákemesinińqararları, buyrıqları hám tapsırmalarına, Ózbekstan Respublikası Basministri jáne onıń orınbasarları tapsırmalarına, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi hám Ministrler Keńesi  qararları hámtapsırmalarına muwapıq, sonıń menen birge, Ministrler Keńesi  jumısjobaları tiykarında tashkil etiladi.

16. Yuridikalıq xızmeti óz iskerligin yarım jıllıq hám jıllıq jumısjobaları tiykarında júrgizedi.

17. Yuridikalıq xızmeti hár háptede jıynalıslar ótkerilip, berilgentapsırmalar, jobalardıń atqarılıwın támiyinleydi hám qadaǵalaw jetedi, jańaháptege mólsherlengen jumıslar hám tapsırmalardı belgilep aladı.

18. Yuridikalıq xızmeti baslıǵı:

Ministrler Keńesi  Baslıǵı hám orınbasarları kórsetpesi hámtapsırmalarına tiykarınan jumıstı tashkil jetedi;

Xızmetke ulıwma basshılıq etedi;

fizikalıq hám yuridikalıq adamlardıń huqıq hám erkinliklarini ámelgeasırıwǵa tásir jetetuǵın mámleketlik shólkemleri hám shólkemleriniń qararlarımaydanıdan juwmaqlar beredi;

Ministrler Keńesine fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardan kelip túsken, sonıńmenen birge, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Virtual hám Xalıqqabılxonalaridan kelip túsken shaqırıwlarǵa berilip atırǵan juwap xatlarınıńhár biri menen shaxsan tanısıp shıǵadı hám olardıń ámeldegi nızamshılıqtalaplarıǵa muwapıq belgilengen múddetlerde úyrenip shıǵılǵanlıǵın hám juwapxatları rásmiylashtirilganligini huqıqıy ekspertizadan ótkeredi hámtastiyiqlab viza qóyadı;

ózbetinshe túrde yamasa basqa strukturalar menen birge mámleketlik organı hámshólkeminiń buyrıqları, buyrıqları, shártnamaları hám yuridikalıq tusdagi basqa hújjetlerin islep shıǵıw, olarǵa ózgertish hám qosımshalar kirgiziw, sonıń menen birge, olardı óz kúshin joǵatǵan dep esaplaw tuwrısında usınıslartayarlaydı;

Ministrler Keńesi hám tiyisli strukturalarda huqıqdı qóllaw ámeliyatınúyrenedi, analiz etedi hám umumlashtiradi, onı jetilistiriw boyınshausınıslar tayarlaydı hám basshıiyatga kiritedi;

Ministrler Keńesin hám strukturaları menen birge mámleketlik organı, tiyislistrukturalar hám olardıń lawazımlı shaxsları iskerliginde nızamlılıqdıńaynıwı kórsetilgen arzalar, usınıslar hám shaǵımlardı kórip shıǵadı;

Ministrler Keńesin hám strukturalarıda miynet haqqındaǵı nızamshılıqka ámeletilishini támiyinlewde, atap aytqanda miynet munasábetlerin tártipke soluvchi huqıqıy hújjetlerdi (miynet shártnaması, jámáát shártnaması, jámáát pitimihám basqalardı) islep shıǵıwda qatnasıw jetedi, usı hújjetler proektlariningnızamshılıqka muwapıqlıǵın tekseredi hám huqıqıy juwmaq beredi;

Ministrler Keńesin hám strukturalarıda islep chiqilayotgan (qabıl qılınıpatırǵan) normativlik-huqıqıy hám basqa hújjetler proektlariningnızamshılıqka muwapıqlıǵı ústinen qadaǵalawdı aparıw, sonıń menen birge, mámleketlik organı hám shólkeminiń nızam dóretiwshiligi iskerliginde qatnasıwjetiw, nızamshılıqdı jetilistiriw maydanıdan usınıslardı tayarlaw, normadóretiwshiligi iskerliginiń usı hám perspektivalı jobaların islep shıǵadıyamasa olardıń islep shıǵilıwıda, ámelge asırılıwı hám atqarılıwın qadaǵalawetedi;

Ministrler Keńesi hám strukturaları kepillikine kiretuǵın máseleler boyınshanormativlik-huqıqıy hújjetler proektlarini islep shıǵadı yoxud islep shıǵıwdaqatnasıw jetedi;

ekspertizadan ótkeriw yamasa kelisiw ushın usınıs etilgan normativlik-huqıqıyhújjetler proektlarini ózbetinshe yamasa basqa strukturalar menen birgehuqıqıy ekspertizadan ótkeredi, olardıń nızamshılıqka, nızamshılıq texnikasıqaǵıydalarına, usınılıp etiwshi normalar qollanılıwınıń tıyanaqlılıǵı hámmaqsetke muwapıqlıǵı, sonıń menen birge, olarda korruptsiyaga sebep bolatuǵınfaktorlardıń ámeldegi emasligi maydanıdan huqıqıy juwmaqlar tayarlaw;

Ministrler Keńesi  shártnamalıq-huqıqıy hám talapnama-dawa jumıslarınjúrgiziw, múlkshilik hám basqa máplerin isenimli qorǵaw etiliwin támiyinlewdemámleketlik shólkemleri hám shólkemleri, sonıń menen birge, puqaralar menendawlar payda bolǵanda, ózbetinshe yamasa basqa strukturalıq strukturalar menenbirge olardı sudgacha hal jetiw ilajlarını kóredi;

basqa strukturalar menen birge mámleketlik organı hám shólkemi tárepinenshártnamalardı tayarlaw hám dúziw jumıslarında qatnasıw jetedi, olardıńnızamshılıqka muwapıqlıǵın tekseredi hámde shártnamalar proektlariga, egeretiroz hám usınıslar bolmasa, viza qóyadı. Bunda proektlarga yuridikalıq xızmettárepinen mámleketlik organınıń basqa strukturalıq strukturalarıdan(xızmetkerlerinen) keyin viza qóyıladı;

shártnamalardı dúziw, orınlaw, ózgertiw hám bıykarlawdıń belgilengen rejimineámel etilishini qadaǵalaw etedi;

dúzilgen shártnamalardı zárúr dárejede orınlaw boyınsha usınıslar kiritedi, shártnamalıq munasábetlerdi jetilistiriw maydanıdan usınıslar islepshıǵıwda qatnasıw jetedi;

Ministrler Keńesi  máplerin qorǵaw boyınsha talapnamalar tayarlawda hámmámleketlik organı hám shólkemine salıstırǵanda bildirilgen talapnamalardıkórip shıǵıwda qatnasıw jetedi, mámleketlik organı hám shólkemindetalapnamalar xabar beriw hám olardı kórip shıǵıw rejimine ámel etilishini qadaǵalaw etedi;

shártnamalıq munasábetlerden kelip shıǵıs dawlar maydanıdan dawa jumıslarınjúrgizedi;

Ministrler Keńesi múlkshilik hám basqa máplerin huqıqıy qorǵaw ushın zárúrbolǵan hújjetlerdi tayarlawda hámde belgilengen tártipte sud jıynalıslarındaqatnasıw jetedi;

mulkni saqlaw máseleleri boyınsha huqıqıy tusdagi hújjetler proektlariningnızam hújjetlerine muwapıqlıǵın tekseredi hám olardı tayarlawda qatnasıwjetedi;

Ministrler Keńesi sonıń menen birge, onıń sistemasına kiretuǵınstrukturalardıń lawazımlı shaxslarınan yuridikalıq xızmetke júklengenwazıypalar hám funktsiyalardı orınlaw ushın zárúr bolǵan hújjetler boyınshayuridikalıq xızmeti blankasida jazba túrde shaqırıq etiw hám maǵlıwmatlardıaladı;

Yuridikalıq xızmet basshıı Ámeldegi nızamshılıqlarǵa kiritilip atırǵanózgertiwler hám qosımshalar hámde berilip atırǵan túsindiriwler tuwrısındaMinistrler Keńesinde bólek arnawlı kartoteka tashkil jetedi jáne onı shaxsanózi júritiliwinı támiyinleydi;

Ministrler Keńesi  Veb-saytına Ministrler Keńesi tárepinen qabılqılınıp atırǵan qararlar hám buyrıqların elektron formada úzliksiz kiritipbaradı;

eger yuridikalıq xızmeti baslıǵı waqtınshalıq bolmasa, onıń minnetlemelerinbas yuriskonsult waqtınshalıq atqaradı;

Ministrler Keńesi  yuridikalıq xızmeti nızam hújjetlerine muwapıq basqafunktsiyalardı da ámelge asıradı.

Bas yuriskonsult:

Ministrler Keńesi  normativlik-huqıqıy hújjetler fondini toltırıw, atapaytqanda fondni kodekslar, nızamlar, túsindiriwler, informaciyanomalar hámbasqa huqıqıy baspalar menen butlash ilajlarını kóredi, mámleketlik organıhám shólkemi basshıiyatiga huqıqıy baspalarǵa obuna bolıw haqqında usınıslarkiritedi;

Ministrler Keńesi  huqıqıy jumıslarına metodik járdem kórsetedi, yuridikalıq xızmet iskerligi baǵdarları boyınsha usınısnamalar hámkórsetpelerdi islep shıǵadı;

Ministrler Keńesi xızmetkerleriniń huqıqıy mádeniyatı hám huqıqıy sawatlıadamlıǵın asırıw, olarǵa qabıl qılınıp atırǵan normativlik-huqıqıyhújjetlerdiń mazmun hám áhmietin, atap aytqanda zamanagóy informacion-kommunikaciya texnologiyaları arqalı jetkiziw salasında:

Basshıiyatga nızamshılıq máseleleri boyınsha analiziy materiallar tayarlaydı;

Ministrler Keńesi hám sistemasına kiretuǵın strukturalar xızmetkerlerinińhuqıqıy bilimlerin asırıw ilajların tashkil jetiw tuwrısında usınıslarkiritedi, usı ilajlardı ótkeriwde qatnasıw jetedi;

Ministrler Keńesi iskerligine tiyisli nızamshılıqdı targib etiwjumısların ámelge asıradı;

Ministrler Keńesi veb-saytına jaylastırıw maqsetinde qabıl etilgennormativlik-huqıqıy hújjetler hám olardıń mazmun hám áhmieti tuwrısındamaǵlıwmatlar kiritedi;

Ministrler Keńesi xızmetkerleriniń shaqırıwları boyınsha olarǵa mámleketlikorganı hám shólkemi iskerligine tiyisli huqıqıy hújjetlerdi tabıwǵakómeklesedi, zárúr jaǵdaylarda olardıń qaǵıydaları boyınsha túsindirislerberedi;

Ministrler Keńesine kelip túsken shaqırıwardı úyrenip shıǵıw hám qaplarınjúrgiziw.

Ministrler Keńesi  yuridikalıq xızmeti nızam hújjetlerine muwapıq basqafunktsiyalardı da ámelge asıradı.