26.09.2023, Siyshembi

Jámiyetlik hám diniy shólkemler menen baylanıslar máseleleri boyınsha sekretariat

Ministrler Keńesi  Jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemler menen baylanıslar boyınsha xatkeriyatining funktsional wazıypaları

tuwrısında


NIZAM

 

1-bap. Ulıwma qaǵıydalar

 

1. Jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemler menen baylanıslar boyınshaxatkeriyati (keyingi orınlarda xatkeriyat dep ataladı) Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi  strukturalıq bólindi esaplanadı. Xatkeriyatga 1 dane shtat birligi ajıratılǵan.

2. Xatkeriyatning iskerligi Ministrler Keńesin, onıń Basqarıwshıın   diniy ekstremizm hám missionerlikning aldın alıw, milletleraro atıwlıqdı jáne debekkemlew, mámleketlik emes kommerciyalıq emes shólkemler iskerliginrawajlandırıwdıń boyınsha informacion-tahliliy materiallar menen támiyinlewge jóneltirilgen.

3. Xatkeriyat óz iskerliginde Ózbekstan Respublikası, QaraqalpaqstanRespublikası Konstitutsiyalari hám nızamlarına, Ózbekstan RespublikasıJoqarı Jıynalısı palatalarınıń qararlarına, Ózbekstan RespublikasıPrezidentiniń húkimleri, qararları hám buyrıqlarına, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń qararları hám buyrıqlarına, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi hám Ministrler Keńesi qararları, sonıń menenbirge, usı Qaǵıydaǵa amel etedi.

4. Xatkeriyat óz iskerligin Ministrler Keńesi Baslıǵınıń Jámietlikshólkemleri hám diniy shólkemler menen baylanıslar boyınsha orınbasarıbasshılıǵında ámelge asıradı.

5. Xatkeriyat ózine júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlawdaMinistrler Keńesi  basqa strukturalıq bólindileri, mámleketlik hámxojalıq basqarıwı shólkemleri, jergilikli mámleketlik hákimiyat shólkemleri, basqa organlar hám shólkemler menen óz-ara xızmetleslikde ámelge asıradı.

 

2-bap. Xatkeriyatning wazıypaları hám funktsiyaları

 

6. Tómendegiler Xatkeriyatning tiykarǵı wazıypaları esaplanadı:

ózine júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlaw boyınsha MinistrlerKeńesi Baslıǵınıń jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemler menen baylanıslar boyınsha orınbasarı jumısların tashkil etiw;

Ministrler Keńesine kiritilgen usınıslardıń hámde xatkeriyat iskerligitarawıǵa kiretuǵın máseleler boyınsha Ministrler Keńesi Baslıǵınıńhújjetleri proektlari kórip shıǵilıwını támiyinlew, olardı ekspert tárepten islep shıǵilıwını, qabıl etilgen hújjetlerdiń atqarılıwın baqlaw;

Ministrler Keńesi Baslıǵı hám Ministrler Keńesi Baslıǵınıń jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemler menen baylanıslar boyınsha orınbasarı tárepinen ótkeriladigan jıynalıslar, atap aytqanda hár háptelik apparat jıynalısları hám kishi hámeldarligidagi komissiyalar jıynalıslarımaterialları tayarlanishini hám olarda qabıl etilgen qararlarrásmiylashtirilishini támiyinlew;

milletlerara atıwlıqdı, diniy bagrikenglikni támiyinlew hám jáne debekkemlew hámde diniy-ekstremistik ideologiyanıń tarqalıwina yol qoymaslik boyınsha ilajlardı ámelge asırıwda tiyisli jergilikli mámleketlik hákimiyatshólkemleri, jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemlerdń iskerligi hám tatıwháreketin muwapıqlastırıw;

puqaralardıń ózin ózi basqarıw shólkemleri iskerligin muwapıqlastırıwKeńesi  diniy-bilim jumısları boyınsha baslıq orınbasarı hámde onıńqol astındaǵı qánigesi jumısların qadaǵalaw etedi hám olarǵa ámeliy járdemkórsetedi;

materiallıq miyraslar obektlerin saqlaw máselelerinde tiyisli jergiliklimámleketlik hákimiyat shólkemleri, jámietlik shólkemleri hám diniyshólkemlerdń birgegi háreketi;

orınlarda " Haj" hám " Umra" ilajların tashkil jetiw boyınsha iskerliktimuwapıqlastırıw;

Qaraqalpaqstan Respublikası Ádillik ministrligi menen xızmetleslikdejámietlik shólkemleri hám diniy shólkemlerdń Ózbekstan Respublikası, Qaraqalpaqstan Respublikası nızam hújjetleri talaplarıǵa ámel jetiwinmuwapıqlastırıw.

7. Xatkeriyat ózine júklengen wazıypalardı orınlaw ushın tómendegifunktsiyalardı ámelge asıradı:

tarawǵa tiyisli hám xatkeriyatga júklengen wazıypalardı orınlaw maydanıdananıq ilajlardı islep shıǵadı hám ámelge asıradı;

xatkeriyatga tiyisli tapsırmaları boyınsha tiyisli analiziy, málimleme, statistikalıq materiallar hám usınıslardı umumlashtiradi hám tayarlaydı;

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Toplamına, Ózbekstan Respublikası JoqarıJıynalısı palatalariga, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesi hám Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesiga kórip shıǵıw ushınkirgizetuǵın, sonıń menen birge, Ministrler Keńesi Baslıǵı tárepinen qabıl etiletuǵın tiyisli normativlik-huqıqıy hám basqa hújjetler proektlarinitayarlaydı;

tarawǵa tiyisli tapsırmalardıń atqarılıwı maydanıdan sistemalı qadaǵalawdı tashkil jetedi, olardıń atqarılıwın támiyinlew boyınsha tiyislishólkemlestirilgen ilajlardı hám qadaǵalaw jobaların islep shıǵadı;

mashqalalı máselelerdi hal jetiw hámde Qaraqalpaqstan Respublikası, sonıńmenen birge, xatkeriyatga tiyisli tarawlardı rawajlandırıwdıń perspektivalıwazıypaların ámelge asırıw maydanıdan usınıslar hám anıq ilajlardı islepshıǵadı hámde Ministrler Keńesi Baslıǵıǵa hám tikkeley Ministrler Keńesi Baslıǵınıń jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemler menen baylanıslarboyınsha orınbasarına usınıs jetedi;

mámleketlik programmaları ámelge asırılıwı tarawǵa tiyisli tapsırmalardıńatqarılıwı boyınsha tiyisli sistemalanǵan maǵlıwmatlar bazasınformalantıradı hám júrgizedi;

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemlermenen baylanıslar boyınsha orınbasarı qatnasıwında ótkeriladiganjıynalıslar ótkeriliwin támiyinleydi hám juwapkerlerdi jalb jetken haldajumıslardı muwapıqlastıradı;

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemlermenen baylanıslar boyınsha orınbasarı jumıs rejesin islep shıǵadı hám ámelgeasıradı;

fizikalıq hám yuridikalıq adamlardıń shaqırıwların “Fizikalıq hámyuridikalıq adamlardıń shaqırıwları tuwrısında”gi Ózbekstan Respublikasıhám Qaraqalpaqstan Respublikası Nızamlarına muwapıq kórip shıǵadı;

mámleketlik sırları bolǵan maǵlıwmatlar yamasa nızam menen qáwipsizlik etiletuǵın basqa informaciyalardıń qorǵaw etiliwin támiyinleydi;

Ministrler Keńesi  iskerligi tuwrısında jámietshillikti belgilengentártipte xabarlı etiwdi tashkil jetedi;

xatkeriyatda atqarıw intizomini bekkemlew ilajlarını ámelge asıradı.

Xatkeriyat nızam hújjetlerine muwapıq basqa funktsiyalardı da atqaradı.

 

3-bap. Xatkeriyatning huqıqları hám juwapkerligi

 

8. Xatkeriyat ózine júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlaw ushıntómendegi huqıqlarǵa ega:

Ministrler Keńesinde kórip shıǵıladıǵan máselelerdi analiz etiw hám islepshıǵıw ushın xatkeriyatga nızam hújjetlerinde belgilengen zárúr bolǵanmateriallar hám maǵlıwmatlardı mámleketlik hám xojalıq basqarıwıshólkemleriniń aymaqlıq bólindilerinen, rayonlar hám qala hákimliklerinen, basqa shólkemlerden, Ministrler Keńesi  tiyisli strukturalıqbólindilerinen belgilengen tártipte sorap alıw;

zárúrat bolǵanda, xatkeriyatda kórip shıǵıladıǵan máselelerdi islep shıǵıw, informaciya hám analiziy materiallardı, sonıń menen birge, Ministrler KeńesiBaslıǵınıń hújjetleri proektlarini tayarlaw ushın mámleketlik hám xojalıqbasqarıwı shólkemleriniń aymaqlıq bólindileri, rayonlar hám qala hákimlikleribasshıları hám xızmetkerlerin, Ministrler Keńesi  tiyisli komplekslerin, basqarma hám gruppaları xızmetkerlerin usınıs jetiw, jalb  jetiw hám usımaqsetler ushın waqtınshalıq ekspert gruppaları tashkil jetiw;

mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleriniń aymaqlıq bólindileri, rayonlar hám qala hákimlikleri, basqa shólkemler, Ministrler Keńesi  tiyislistrukturalıq bólindilerine operativlik menen hal jetiwdi talap etetuǵınhámde xatkeriyatga júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlaw menenbaylanıslı bolǵan máseleler boyınsha belgilengen tártipte tapsırmalar beriw, normativlik-huqıqıy hám basqa hújjetlerdiń atqarılıwı maydanıdan ámelgeasırılǵan jumıslardı belgilengen tártipte úyreniw.

9. Xatkeriyat juwapkerligi:

ózine júklengen wazıypalar hámde funktsiyalardıń sapalı hám waqıtındaatqarılıwı;

Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalari qararları, ÓzbekstanRespublikası Prezidenti, Ministrler Mákemesi, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi hám Ministrler Keńesi  hújjetleri hám tapsırmalarınamuwapıq xatkeriyatga tiyisli usınıslar hám hújjetler proektlari hár táreplemehám waqıtında tayarlanishiga;

mámleketlik shólkemleri hám basqa shólkemler tárepinen Ministrler Keńesine, yaǵnıy xatkeriyatga júkletilgen wazıypalar maydanıdan kirgizetuǵın usınıslarhám hújjetler sapalı hám waqıtında islep shıǵilıwınıń tashkil etilishi, olardıń ekonomikalıq, finanslıq hám huqıqıy ekspertizadan ótkeriliwi, sonıńmenen birge, tiykarlanǵan juwmaqlar tayarlanishiga;

Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń “Atqarıw intizomini bekkemlew tuwrısında” 1999 yil 12 yanvardaǵı 12-sanlı sheshimine muwapıqatqarıw intizomi támiyinleniwine;

tarawǵa tiyisli tapsırmalarınıń xatkeriyatga tikkeley tiyisli mámleketlikshólkemleri hám basqa shólkemler tárepinen atqarılıwı jaǵdayınıń waqıtındaatqarılıwı ushın juwap beredi.

 

4-bap. Xatkeriyatning strukturası

 

10. Xatkeriyatining strukturasıǵa xatkeriyat baslıǵı kiredi.

11. Xatkeriyatning strukturası Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi tárepinen tastiyiqlanadi.

12. Xatkeriyatning iskerligi usı Qaǵıydaǵa muwapıq tashkil etiladi.

13. Xatkeriyatning jumıslarına xatkeriyat baslıǵı basshılıq etedi.

14. Xatkeriyat baslıǵı belgilengen tártipte Ministrler Keńesi Baslıǵınıń sheshimi menen lawazımǵa tayınlanadı hám lawazımdan azat etiladi.

 

5-bap. Xatkeriyat iskerligin sho'lkemlestiriw

 

15. Xatkeriyat jumısları Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası Konstitutsiyalari hám basqa nızamlarına, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalarınıń qararlarına, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń hújjetleri hám tapsırmalarına, Ministrler Mákemesiniń qararları, buyrıqları hám tapsırmalarına, Ózbekstan Respublikası Bas ministri jáne onıń orınbasarları tapsırmalarına, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi hám Ministrler Keńesi  qararları hám tapsırmalarına muwapıq, sonıń menen birge, Ministrler Keńesi  jumıs jobaları tiykarında tashkil etiladi.

16. Xatkeriyat óz iskerligin yarım jıllıq hám jıllıq jumıs jobaları tiykarında júrgizedi.

17. Xatkeriyatda hár háptede jıynalıslar ótkerilip, berilgen tapsırmalar, jobalardıń atqarılıwı qadaǵalaw etilib, jańa háptege mólsherlengen jumıslarhám tapsırmalar belgilep alınadı.

18. Xatkeriyatda jumıs júritiliwi xatkeriyat tárepinen alıp bariladı hámde solhaqqında úzliksiz túrde Ministrler Keńesi Baslıǵınıń jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemler menen baylanıslar boyınsha orınbasarına maǵlıwmat berip bariladı.

19. Xatkeriyat baslıǵı:

Xatkeriyatga tikkeley basshılıqdı ámelge asıradı. Xatkeriyatga júklengenwazıypalar hám funktsiyalardıń atqarılıwı ushın shaxsan juwap beredi;

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemlermenen baylanıslar boyınsha orınbasarınıń kórsetpesi hám tapsırmalarına tiykarınan jumıstı tashkil jetedi hám tómendegi jumıslardı ámelge asıradı:

milletleraro atıwlıqdı, diniy bagrikenglikni támiyinlew hám jáne debekkemlew hámde diniy-ekstremistik ideologiyanıń tarqalıwina yol qoymaslik boyınsha ilajlardı ámelge asırıwda tiyisli jergilikli mámleketlik hákimiyatshólkemleri, jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemlerdń iskerligi hám tatıwháreketin muwapıqlastırıw;

materiallıq miyraslar obektlerin saqlaw máselelerinde tiyisli jergiliklimámleketlik hákimiyat shólkemleri, jámietlik shólkemleri hám diniyshólkemlerdń birgegi háreketi;

orınlarda " Haj" hám " Umra" ilajların tashkil jetiw boyınsha iskerliktimuwapıqlastırıw;

“Haq nietli” hám “Máhelle” jámietlik shólkemleriniń xızmetlerinmuwapıqlastırıw, olarǵa hár tárepleme ámeliy járdem kórsetiw;

Qaraqalpaqstan Respublikası Ádillik ministrligi menen xızmetleslikdejámietlik shólkemleri hám diniy shólkemlerdń Ózbekstan Respublikası, Qaraqalpaqstan Respublikası nızam hújjetleri talaplarıǵa ámel jetiwinmuwapıqlastırıw.

xatkeriyat jumıs rejesin qáliplestiriw jáne onıń atqarılıwı maydanıdanqadaǵalawdı ámelge asırıw;

kompleksqa tiyisli mámleketlik shólkemleri hám basqa shólkemler tárepinenusınıs etilgan usınıslar hám hújjetler proektlarini hár tárepleme úyrenipshıǵıw, analiz etiw, analiziy materiallardı hám ekspert usınıslarını tayarlaw, sonıń menen birge, olardıń nızam hújjetlerinde belgilengen tártipte zárúrtárzde keliwilishini támiyinlew;

xatkeriyatga júkletilgen wazıypalarǵa daqılı bar máseleler maydanıdanótkeriladigan jıynalıslar, hár háptedegi apparat jıynalıslarında hám tiyislikomissiyalarda hámde xatkeriyat tarawıǵa kiretuǵın máseleler boyınshaótkeriladigan basqa jıynalıslarda qatnasıw jetiw;

Ministrler Keńesi Baslıǵı hám Ministrler Keńesi Baslıǵınıń jámietlikshólkemleri hám diniy shólkemler menen baylanıslar boyınsha orınbasarınıńtapsırmalarına muwapıq basqa kepilliklerdi ámelge asırıw.

Xatkeriyat baslıǵı waqtınshalıq bolmaǵanda onıń wazıypasın QaraqalpaqstanRespublikası Ministrler Keńesi Baslıǵı jáne onıń Jámietlik shólkemleri hámdiniy shólkemler menen baylanıslar boyınsha orınbasarı menen kelisim haldaJumıslar basqarıwshısı tárepinen belgilenetuǵın Jumıslar basqarmasınıńqánigelerinen biri atqaradı.

Tómendegi kárxana hám shólkemlerde jumıslardıń jaǵdayın analiz etiw hámbirgegi jumıs iskerligi boyınsha baylanıs etip baradı:

Qaraqalpaqstan Respublikası Musulmanlar Qoziyati jáne onıń ıqtıyarındaǵıoqıw mákemeleri, meshitler;

Nókis qalasındaǵı «Xram v chest svyatogo velikomuchenika i tselitelya Panteleymona» diniy shólkemi;

Ózbekstan Musulmanları mekememesi janındaǵı múqaddes zıyarat ornılardısaqlaw hám obod jetiw qayırqomlıq fondı Beruniylıq rayonı “Sultan Uvays baba” zıyaratgohi bólimi;

Ózbekstan Musulmanları mekememesi janındaǵı múqaddes zıyarat ornılardısaqlaw hám obod jetiw qayırqomlıq fondı Yellikqala rayonı “Abdulla Narınjoniy” zıyaratgohi bólimi,

Ózbekstan orıs materiallıq orayınıń Qaraqalpaqstan bólindi;

“Slavutich” Ukraina mádeniyat orayı Qaraqalpaqstan bólimi;

Qaraqalpaqstan Qazaq milliy-materiallıq orayı;

Qaraqalpaqstan Turkpen milliy-materiallıq orayı;

Qaraqalpaqstan Koreyslar assotsiatsiyasi;

“Haq nietli” hám “Máhelle” jámietlik shólkemleri;

Uqıplı basqarıwshılar hám ishbilarmonlar háreketi Ózbekstan liberal-demokratiyalıq partiyası Qaraqalpaqstan Respublikası Keńesi;

Ózbekstan " Milliy tiklanish" demokratiyalıq partiyası Qaraqalpaqstan shólkemi;

Ózbekstan Xalıq demokratiyalıq partiyasınıń Qaraqalpaqstan Keńesi;

Ózbekstan “Ádalat” sotsial-demokratiyalıq partiyasınıń Qaraqalpaqstan bólimi;

Respublika mayıplar jámieti Qaraqalpaqstan bólimi;

Ózbekstan Kózi ajizler jámieti Qaraqalpaqstan bólimi;

Ózbekstan Gereńler jámietiniń Qaraqalpaqstan bólimi;

Ózbekstan xalıq ustaları, ónermentleri, musavvirlari “Ónerment” jámietlikbirlespesi Qaraqalpaqstan bólimi;

“SHeyitler yadı” qayırqomlıq fondı Qaraqalpaqstan bólimi;

Ózbekstan Respublikası jawınger eń húrmetliler birlespesiniń QaraqalpaqstanRespublikası bólimi;

Ózbekstan Respublikası Shernobilchilar assotsiatsiyasining Qaraqalpaqstanbólimi;

Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵindaǵı ziyaratgoh meshitleriniń qayırqomlıqjámietlik fondı;

Ózbekstan Qızıl yarım ay jámieti Qaraqalpaqstan Respublikası shólkemi;

“Yekosan” xalıq ara qayırqomlıq jámietlik fondı Qaraqalpaqstan filialı;

Ózbekstan shet el mámleketler menen doslıq hám mádeniy-aǵartıwshılıqbaylanıslar jámietleri Keńesi Qaraqalpaqstan Respublikası bólimi hámde taǵıbasqa jámietlik hám diniy shólkemler jumısların muwapıqlastıradı.