30.03.2023, Piyshembi

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń Finans,ekonomika ha'm kambag'alliqti qisqartiw ma'seleleri boyinsha birinshi orinbasari -Ekonomikaliq rawajlaniw ha'm kambag'alliqti qisqartiw ministri
                              

                                 Erlepesov Nurullan Umirzakovich

Manzil:

No'kis qalasi, G'arezsizlik ko'shesi 50 jay

Telefon:

 0 (361) 222-48-91

 E-хат:

 n.erlepesov@exat.uz

 E-mail:

 

Qabillaw kunleri:

 Piyshembi, saat 16:00 - 18:00

Таржимаи ҳол

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń Finans,ekonomika ha'm kambag'alliqti qisqartiw ma'seleleri boyinsha birinshi orinbasari -Ekonomikaliq rawajlaniw ha'm kambag'alliqti qisqartiw ministri 

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń birinshi orınbasarı, ekonomika hám isbilermenlik máseleleri boyınsha - Kompleks basshıınıń funktsional wazıypaları
 tuwrısındaǵı

NIZAM

1-bap. Ulıwma qaǵıydalar

1. Usı Qaǵıyda Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń ekonomika hám isbilermenlik máseleleri boyınsha birinshi orın basarınıń (keyingi orınlarda Kompleks basshıı dep ataladı) funktsional wazıypaları usı hújjet menen belgilenedi.

2. Kompleks basshı Ministrler Sovetiniń normativlik-huqıqıy hújjetleri proektlarini tayarlaydı, olardı ámelge asırıw maydanıdan ámeliy ilajlardı islep shıǵadı hám ijroni úzliksiz túrde ámelge asıradı.

3. Kompleks basshıı ózine júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlawdaÓzbekstan Respublikası Prezidenti Toplamınıń tiyisli xızmetlerin, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısınıń palatalari, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesi, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi sonıń menen birge, mámlekettiń basqa shólkemleri hámde taǵı basqa shólkemler menen óz-ara xızmetleslikde isleydi.


2-bap. Kompleks basshıınıń wazıypaları hám funktsiyaları

4. Tómendegiler kompleks basshıınıń tiykarǵı wazıypaları esaplanadı:

Ózbekstan Respublikası Nızamlarında hámde Ózbekstan Respublikası Prezidentihám Ministrler Mákemesi tárepinen qabıl etilgen hújjetlerde belgilenetuǵın ekonomikalıq hám isbilermenlik salasınń eń za’ru’rli ústin turatuǵın wazıypalarına muwapıq aymaqdı kompleks rawajlandırıwdıń boyınshausınıslar islep shıǵıw

Respublika kóleminde islep shıǵılǵan hám tastiyiqlangan maqsetliprogrammalardıń atqarılıwın támiyinlew;

Kompleks basshıınıń makroekonomikaliq kórsetkishlerin atap aytqanda, jalpıaymaqlıq ónim, sanaat, investitsiya, xizmet kórsetiw, usaqlap satıw sawdaaylanbası, eksport, inflyatsiya, bántlik, jergilikli byudjettiń hár yilgi prognozparametrlerin tiykarlanǵan halda islep shıǵıw jáne onıń atqarılıwınnátiyjeli shólkemlestiriw, deplıqitor-kreditor qarızdarlıqlardıń júzegekeliwin aldın alıw maydanıdan sistemalı jumıslardı ámelge asırıw hámqarızdarlıqdı jónge salıw etiwdiń nátiyjeli usılların usı jetiw;

ekonomika máseleleri boyınsha tiyisli ministrlik, keńseler, komitetler, sawdabanklarining aymaqlıq strukturaları jumıs iskerligin muwapıqlastırıw, xalıqdı uqıplı basqarıwshı etiw maqsetinde olar menen sawda bankleriortasında baylanıs ornatıw ushın hár bir xojalıqǵa kompleks bank hámfinanslıq xızmetlerdi usınıw arqalı jeńillikli kreditlash programmalarınislep shıǵıw hám sózsiz ámelge asırıw;

tarmaq hám aymaqlıq basqarıw shólkemleri ajıralmas xızmetlesligin jolǵaqoyıw, ekonomikanıń barlıq tarmaqların, atap aytqanda, bazalıq tarmaqlarınńajıralmas rawajlanıwı, bunda Respublika qala hám rayonlar kesiminde óndirishám miynet resurslarini aqılǵa say jaylastırıw ilajlarını islep shıǵıw, básekige shıdamlı ónimler óndiris ushın óndirisdi modernizaciyalaw, strukturalıq ózgertiw hám diversifikatsiyalewdi ámelge asırıw, investitsiyalardı, atap aytqanda tuwrıdan-tuwrı shet el investitsiyalardı finanslıq aqsha hámde zamanagóy texnologiyalar formasında tartıw, kárxanalarortasında kooperatsiya baylanısların keńeytiw;

ekonomikalıq reformalardı tereńlestiriw, aymaq ekonomikası salasın kompleksrawajlandırıwdıń tiykarǵı programmaların, atap aytqanda, sanaat, investitsiya, jergiliklilestiriw, awıl xojalıǵını barlıq salasın, ásirese paxta tolasini hám  mıyue palız eginlerin qayta islew, xızmetler salasın rawajlandırıwdıń sıyaqlı maqsetli programmalardı kepillik berilgen finanslıq derekalarinianıqlaǵan halda Respublika qala hám rayonlardıń jergilikli byudjeti parametrleri menen ajıralmas tárzde islep shıǵıw hám sózsiz ámelge asırıwdıtámiyinlew;

aymaqlıq investitsiya programmaları ámelge asırılıwın, Respublikaekonomikasını rawajlandırıwdıń ortasha hám uzaq múddetli programmalarınakiritilgen iri investitsiya proektlarini ámelge asırıwǵa kómeklesiw;

jekelestiriw processlerin tereńlestiriw hám kárxanalardıń ustav kapitallarındaǵı mámleketlik úlesi hám aktivlerin jeke investorlarga, atapaytqanda, shet el investorlarga satıw esabıǵa Respublika ekonomikasıda jekemenshiktiń dárejesi hám rolin asırıw;

 kishi biznes hám jeke isbilermenlikti rawajlandırıwdı qollap quwatlaw, olardıń huqıqların qorǵaw hám erkinliklarining kepilliklerin támiyinlew, qolay ishbilarmonlik ortalıǵını qáliplestiriw, jańa kárxanalar, atap aytqanda, kishi biznes hám jeke isbilermenlik salasında kárxanalardı shólkemlestiriwprogrammaların islep shıǵıw hám ámelge asırıw, jańa jumıs orınlarındıjaratıw hám xalıqtıń hár qıylı qatlamları bandligi máselelerin hal jetiwarqalı jergilikli byudjettiń dáramat bazasın   keńeytiw, Respublika hám jergilikli byudjetke tushumlar kólemin asırıw esabıǵa jergilikli byudjetsubventsiyasi kólemin basqıshpa-basqısh kemeytiw hám jónge salıw jetiw;

awıl xojalıǵı salasındaǵı reformalardı jáne de tereńlestiriw, kóp tarmaqlıfermer xojalıqlarını finanslıq qollap-quwatlaw, bul tarawdı industrialashgantarmaqqa aylandırıw maqsetinde awıl xojalıǵınıń barlıq túrdegi ónimlerinqayta islew hám kirip etiwdi keskin keńeytiw ushın arnawlı programmalardıislep shıǵıw hám ámelge asırıw;

islep shıǵarılǵan ónimlerdi, aymaqlıq sanaat ónimlerin kirip etiwprogrammaların islep shıǵıw, dúnyadaǵı nırq konyukturasini úyrenip analizetip barıw hám jańa túrdegi ónimlerdi ózlestiriw hámde olardı jańa bazarlardakirip etiwdi támiyinlew boyınsha kompleks ilajlar islep shıǵıw hám ámelge asırıw;

insan máplerin támiyinlew, ásirese, awıllıq jaylarda xalıqtıń turmısdárejesin hám sapasın asırıw, jáne de jetkilikli turmıs keshiriwi ushınpensiya hám nafaqalar, real dáramatların turaqlı asırıw derekalarini jaratıw, zamanagóy bank hám finans infratuzilmasini jaratıw esabıǵa naq pul tólewlerinwaqıtında ámelge asırıwdıń jańa mexanizmı hám sistemasın engiziw;

usaqlap satıw hám kótere sawdanı, xızmetler kórsetiw salasın shólkemlestiriwsistemasın jetilistiriw, sawdanı shólkemlestiriw hám xızmetler kórsetiwdńjańa formaları hám usılların keń usı jetiw, xalıqdı tutınıw tovarları hámxızmetler menen támiyinlew boyınsha marketing izertlewleri maydanıdanbazarlar, yarmarka hám kórgezbeler iskerligin muwapıqlastırıw;

“Birden-bir túńlik” printspı boyınsha isbilermenlik subektlerinemámleketlik xızmetlerin kórsetiwshi birden-bir oraylardıń hám mámleketlikxızmetlerin kórsetiwshi basqa kepillikli organlardıń iskerligin, sonıń menenbirge, mámleketlik shólkemleri menen isbilermenlik subektleri ortasındaǵı óz-ara munasábetlerdiń tikkeley baylanısız formalarını usı jetiwdiń jaǵdayınıanaliz etiw;

ishbilarmonlik ortalıǵı indikatorlarini bahalaw hám isbilermenliksubektleri ortasında ótkerilgen sorawlar nátiyjeleri tiykarındaisbilermenlik hám ishbilarmonlik ortalıǵını rawajlandırıwdıń maydanıdankorilayotgan ilajlardıń nátiyjeliligi tuwrısındaǵı analiziy materiallardı tayarlaw hám keyinirek olardı Ózbekstan Respublikası Ekonomika ministrliginekirgiziw;

aymaqda ishbilarmonlik ortalıǵını jáne de jaqsılawǵa, sonıń menen birge, isbilermenlik subektlarining huqıqıy kepilliklerin bekkemlewge hámde kishihám jeke isbilermenlikti jáne de rawajlandırıwdı xoshametlewge jóneltirilgennormativlik-huqıqıy hújjetlerdi jetilistiriwge tiyisli usınıslardı islepshıǵıw;

isbilermenlikti rawajlandırıwdıńdaǵı eń za’ru’rli máseleler boyınshaseminarlar hám davra sáwbetlerin úzliksiz ótkeriw, sonıń menen birge, isbilermenlikti qollap-quwatlaw maydanıdan korilayotgan ilajlardıńnatiyjeliligi tuwrısındaǵı materiallardı ǵalaba xabar qurallarında járiyalawjolı menen isbilermenlik subektleri arasında informaciya hám túsindiriwjumısların shólkemlestiriw;

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Toplamına, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalariga hám Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesinekórip shıǵıw ushın kirgizetuǵın, sonıń menen birge, xalıq deputatlarıtárepinen qabıl etiletuǵın normativlik-huqıqıy hám basqa hújjetlerproektlarini hár tárepleme ekonomikalıq, finanslıq hám huqıqıy ekspertizadan ótkeriw;

ıqtıyarındaǵı xatkeriyat hám tarawǵa tiyisli tiyisli shólkem hámde shólkemlerdeatqarıw intizomini bekkemlew ilajları atqarılıwın baqlaw, jumıs júrgiziwhám qadaǵalawdı shólkemlestiriw boyınsha normativ hújjetleri talaplarıtiykarında jumıstı tashkiletish hám atqarıw intizomini bekkemlew;

fizikalıq hám yuridikalıq adamlardıń shaqırıwların ámeldegi nızamlarǵamuwapıq kórip shıǵıw;

nızam hújjetlerine muwapıq basqa wazıypalardı da atqaradı.


3-bap. Kompleks basshıınıń huqıqları hám juwapkerligi:

5. Kompleks basshıı oǵan júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlaw ushın tómendegi huqıqlarǵa iye:

Ministrler Keńesinde kórip shıǵıladıǵan máselelerdi analizqilish hám islepshıǵıw ushın zárúr bolǵan materiallar hám maǵlıwmatlardı mámleketlik hámxojalıq basqarıwı shólkemleriniń aymaqlıq bólindilerinen, qala hám rayonlarhákimliklerinen, basqa shólkemlerden belgilengen tártipte soraw hám alıw;

mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, jergilikli atqarıw etuvchi húkimet shólkemleri, basqa organlar hám shólkemler basshıları hám wákilleriqatnasıwında jıynalıslar ótkeriw;

hámeldarlıq etiletuǵın ministrlikler, mámleketlik komitetleri hám keńseler, mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri kollegialorganlarining jıynalıslarında, sonıń menen birge, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi Baslıǵı hám Ministrler Keńesi Baslıǵınıń tapsırmaları boyınsha - mámleketlik basqarıw shólkemleriniń, Kompleks basqaradigan tarawǵa kiretuǵınmáseleler boyınsha ótkeriladigan jıynalısları hám jıynalıslarındaqatnasıw;

zárúrat bolǵanda, Ministrler Keńesinde kórip shıǵıladıǵan máselelerdi islep shıǵıw, informaciya hám analiziy materiallardı, Ministrler Keńesi hújjetleri proektlarini tayarlaw ushın mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleriniń basshılarını, qala hám rayonlar hákimlikleri basshıları hám xızmetkerlerin usınıs jetiw, usı maqsetler ushın waqtınshalıq ekspert gruppaları shólkemlestiriw;

aymaqdı ekonomikalıq rawajlandırıwdıń máseleleri mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleriniń aymaqlıq bólindileri, qala hám rayonlar hákimlikleri, basqa shólkemler basshıları hám xızmetkerleri qatnasıwında kórip shıǵilıwıhám dodalanıwını shólkemlestiriw;


mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleriniń aymaqlıq bólindileri, qalahám rayonlar hákimlikleri, basqa shólkemler basshılarıǵa operativlik menensheshiwdi talap etetuǵın hámde taǵı basqaruv apparatıǵa júklengen wazıypalarhám funktsiyalardı orınlaw menen baylanıslı bolǵan máseleler boyınshabelgilengen tártipte tapsırmalar beriw;

mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleriniń aymaqlıq bólindileri, qalahám rayonlar hákimlikleri, basqa shólkemlerdń normativlik-huqıqıy hám basqahújjetlerdiń hám tapsırmalardıń atqarılıwı maydanıdan jumıslarınbelgilengen tártipte úyreniw;

Ózbekstan Respublikası Prezidenti, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısıpalatalari hámde Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesiniń hújjetleri hám tapsırmalarına, Ózbekstan Respublikası Prezidenti Toplamı, sonıń  menen birge, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalari apparatları hámdeÓzbekstan Respublikası Ministrler Mákemesi apparatınıń, QaraqalpaqstanRespublikası Joqarǵi Kengesi, Qaraqalpaqstan Respublikası MinistrlerSovetiniń tapsırmalarına muwapıq usınıslar hám hújjetler proektlari hártárepleme hám waqıtında tayarlanishi;

ekonomikalıq rawajlandırıwdıń tendentsiyalarınıń, ekonomika tarmaqları hámtarawlarıda ekonomikalıq túpkilikli ózgerisler ámelge asırılıwınıńsistemalı monıtoringi alıp barılmaqtası, Ministrler Keńesi Baslıǵınıńorınbasarı kórip shıǵıwı hám qarar qabılqilishini talap etuvchi mashqalalımáselelerdiń kelip shıǵıwı sebepleri waqıtında anıqlanıwı hám usınıslartayarlanishi;

mámleketlik shólkemleri hám basqa shólkemler tárepinen Ministrler Keńesinekirgizetuǵın usınıslar hám hújjetler sapalı hám waqıtında islepshıǵilıwınıń tashkiletilishi, olardıń ekonomikalıq, finanslıq hám huqıqıyekspertizadan ótkeriliwi, sonıń menen birge, tiykarlanǵan juwmaqlartayarlanishi;

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Toplamına, Ózbekstan Respublikası JoqarıJıynalısı palatalariga hám Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesine, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesiga kórip shıǵıw ushın kirgizetuǵınhújjetler hám usınıslar proektlarini islep shıǵıw hám ekspertizadan ótkeriwsapası, sonıń menen birge, kiritilgen proektlar hám qabıl etilgen qararlarámelge asırılıwınıń ekonomikalıq saldarları;

Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń " Atqarıw intizomini bekkemlew ilajları tuwrısında" gi 1999 yil12 yanvardaǵı 12-sanlı sheshiminemuwapıq atqarıw intizomi támiyinleniwi;

Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası nızamları, ÓzbekstanRespublikası Joqarı Jıynalısı palatalarınıń qararları, ÓzbekstanRespublikası Prezidentiniń húkimleri, qararları, buyrıqları hámtapsırmalarınıń, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń hámde Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesiniń qararları, buyrıqları hámtapsırmalarınıń, sonıń menen birge, Ministrler Sovetiniń Baslıǵıtapsırmalarınıń mámleketlik shólkemleri hám basqa shólkemler tárepinenatqarılıwı jaǵdayınıń waqıtında úyreniliwi ushın juwap beredi.


4-bap. Kompleks basshıınıń iskerligin shólkemlestiriw

6. Kompleks basshıı jumısları Ózbekstan Respublikası hám QaraqalpaqstanRespublikası Konstitutsiyalariga, " Jergilikli mámleketlik hákimiyat tuwrısında" gi Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası Nızamlarına, Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikasınıń basqa nızamlarına, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalarınıń qararlarına, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń hújjetleri hámtapsırmalarına, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń qararları, buyrıqları hám tapsırmalarına, Ózbekstan Respublikasınıń Bas ministri jáneonıń orınbasarları tapsırmalarına, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesiniń qararları, buyrıqları hám tapsırmalarına muwapıq, sonıń menenbirge, Ministrler Sovetiniń jumıs jobaları tiykarında shólkemlestiriledi.

Kompleksnıń jumıs jobası kompleks basshıı tárepinen tastiyiqlanadi.

7. Kompleks basshıınıń Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası nızamlarınıń, Ózbekstan Respublikası Prezidenti húkimleri, qararları hám buyrıqlarınıń, Húkimet qararlarınıń hámeldarlıq etiletuǵınmámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemlerinde, shólkemlerde jergilikliatqarıw etiwshi húkimet shólkemlerinde ámelge asırılıwı sistemalı monıtoringini támiyinlew boyınsha iskerligi Ministrler Sovetiniń jumısrejesine, sonıń menen birge, Ministrler Keńesi Baslıǵınıń tapsırmalarına muwapıq kompleks úyreniwlerdi ámelge asırıw jolı menen Ministrler Keńesi, Ministrler Sovetiniń Basqarıwshıı jıynalıslarında ekonomika hám isbilermenlik máseleleri boyınsha kompleksı esabatların esitgen halda shólkemlestiriledi.

5 -  bap.  Kompleks  basshıı tárepinen  jumısları tashkil etiletuǵın   komissiyalarhám keńesler

8. Qadaǵalaw etiwshi organlar iskerligin muwapıqlastırıw komissiyası;

Mámleketlik múlkin shet el investitsiyalarǵa satıw boyınsha tender sawdalarınótkeriwshi Mámleketlik komissiyasınń Qaraqalpaqstan Respublikası aymaqlıqtańlaw komissiyası;

Múddeti ótkerip jiberilgen deplıqitorlik hám kreditorlik qarızlardıkemeytiw hám byudjetke tólewler intizomini bekkemlew boyınsha komissiyası

Sanaat kooperatsiyasi tiykarında tayın ónimler, butlovchi buyımlar hámmateriallar óndirisdi jergiliklilestiriw programmasınń ámelge asırılıwıntámiyinlew boyınsha arnawlı komissiyası

Pul-kredit siyasatı boyınsha komissiyası

Finanslıq-xojalıq iskerligin alıp bormayotgan hám nızamshılıqda belgilengenmúddetlerde ózleriniń ustav fondlarını tashkiletmagan kárxanalardı tamamlawboyınsha arnawlı Respublika komissiyası

Qarıydarlar huqıqların qorǵaw boyınsha keńseleraro Keńesi

Alkogol ónimleri menen usaqlap satıw sawda etiw huqıqını beretuǵınruxsatnoma gúwalıqların beriw boyınsha arnawlı komissiyası

Sociallıq kónlikpe orayı jumısları boyınsha iskerlik jurgiziwshi Respublikakomissiyası