18.09.2021, Шемби

ЖАСЛАР СИЯСАТЫ, СОЦИАЛЛЫҚ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ҲƏМ РУЎХЫЙ-АҒАРТЫЎШЫЛЫҚ ИСЛЕРИ БОЙЫНША СЕКРЕТАРИАТЫ

Министрлер Кеңеси социаллық раўажландырыўдың мәселелери бойынша хаткериятининг функтсиональ ўазыйпалары туўрысында

 

НИЗАМ1-
бапУлыўма қағыйдалар

1. 
Усы Қағыйда Министрлер Кеңеси  социаллық раўажландырыўдың мәселелерибойынша хаткериятининг (кейинги орынларда хаткерият деп аталадыфунктсиональ ўазыйпаларын белгилейди.
2. 
Хаткерият Министрлер Кеңеси  функтсиональ структуралық бөлимде есапланады.
3. 
Хаткерият өз искерлигин Өзбекстан Республикасы ҳәм ҚарақалпақстанРеспубликасы Конститутсиялари ҳәм нызамларынаӨзбекстан РеспубликасыЖоқары Жыйналысы палаталарының қарарларынаӨзбекстан РеспубликасыПрезидентиниң Ҳүкимлериқарарлары ҳәм буйрықларынаМинистрлерМәкемесиниң қарарлары ҳәм буйрықларынаҚарақалпақстан Республикасы ЖоқарғиКеңесиниң қарарлары ҳәм басқа ҳүжжетлеринеМинистрлер Кеңеси  қарарларыҳәм буйрықларынасоның менен биргеусы Қағыйдаға амель етеди.
4. 
Хаткерият өз искерлигин Қарақалпақстан Республикасы Министрлер КеңесиБаслығының жаслар сиясатысоциаллық раўажландырыўдың ҳәм руўхый-билимлендириў жумыслар бойынша орынбасары басшылығында әмелге асырады.
5. 
Хаткерият өзине жүкленген ўазыйпалар ҳәм функтсияларды орынлаўдаҚарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси  басқа структуралықбөлиндилеримәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы шөлкемлерижергиликлимәмлекетлик ҳәкимият шөлкемлерибасқа органлар ҳәм шөлкемлер менен өз-арахызметлесликде әмелге асырады.

2-
бапХаткериятнинг ўазыйпалары ҳәм функтсиялары

6. 
Төмендегилер хаткериятнинг тийкарғы ўазыйпалары есапланады:
өзине жүкленген ўазыйпалар ҳәм функтсияларды орынлаў бойынша Министрлер Кеңеси Баслығының жаслар сиясатысоциаллық раўажландырыўдың ҳәм руўхый-билимлендириў жумыслар бойынша орынбасары жумысларын шолкемлестирыу етиў;
Министрлер Кеңесине киритилген усыныслардың ҳәмде хаткерият искерлигитараўыға киретуғын мәселелер бойынша Министрлер Кеңеси Баслығыныңҳүжжетлери проектлари көрип шығилыўыны тәмийинлеўоларды експерт тәрептенислеп шығилыўынықабыль етилген ҳүжжетлердиң атқарылыўын бақлаў;
Министрлер Кеңеси Баслығы ҳәм Министрлер Кеңеси Баслығының жаслар сиясатысоциаллық раўажландырыўдың ҳәм руўхый-билимлендириў жумыслар бойыншаорынбасары тәрепинен өткериладиган жыйналысларатап айтқанда ҳәр ҳәптеликаппарат жыйналыслары ҳәм ҳәр қыйлы комиссиялар жыйналыслары материалларытаярланишини ҳәм оларда қабыль етилген қарарлар рәсмийлаштирилишинитәмийинлеў;
саласында:
халыққа социаллық хизмет көрсетиў дәрежеси ҳәм сапасын асырыўтурмыс ҳәммийнет искерлигимаман медициналық жәрдем алыўматериаллық мийрасларданпайда көриўши болыўдене тәрбиясы ҳәм спорт менен шуғылланыўдем алыўды шолкемлестирыу жетиў ушын қолай шөлкемлестирилген-ҳуқықый және социал шәрт-шәраятларды жаратыў ҳәмде сапа тәрептен жаңа дәрежеге көтериў бойыншасистемалы жумысларды әмелге асырыў;
халықтың социаллық усиныс ҳәм талапларыны үйрениў тийкарында аймақлардасоциаллық раўажландырыўдың программаларын ислеп шығыў ҳәм атқарылыўынмоныторың етиў;
ден саўлықты сақлаў системасын реформалаўхалыққа жоқары маман медициналықжәрдемди көрсетиўден саўлықты сақлаў шөлкемлердиң материаллық-техникалықабазасын беккемлеўоларды заманагөй медициналық әсбап-үскенелер мененүскенелеў ҳәм кадрлар потенциалын асырыў бойынша системалы жумыслардыәмелге асырыў;
аўыл шыпакерлик пунктлери ҳәм шаңараққа тийисли поликлиникалардың жумыснатийжелилигин асырыўҳәр бир инсан ҳәм пүткил шаңарақ дәрежесинде енг көпушрайтуғын кеселликлер профилактикасы ҳәм емлеў процесин шолкемлестирыу жетиўшаңарақларды патронаж системасы менен толық қамтып алыўхалықтыңмедициналық мәдениятын асырыўсаў турмыс тәризинатап айтқанда саўаўқатланыўды таргьиб етиў илажларыны әмелге асырыў;
халықтың репродуктивлик саламатлығын беккемлеўаналардыңларбалалар ҳәмөспиримлер согьлигьини қорғаў, тугьма ҳәм нәсиллик кеселликлердиң алдын алыўраўажланыў нуқсаны болған балаларды медициналық-социаллық реабилитатсия етиў сапасын асырыўолардың жәмиет турмысында толыққонли қатнасыўларыушын зәрүр шәрт-шәраятлар жаратыў;
халыққа диагноз қойыўдың заманагөй усылларын усы жетиў ҳәм жоқары маманқәнигелестирилген медициналық жәрдем көлемин және де кеңейтиўЖәҳәнстандартлары дәрежесиндеги енг нәтийжелиқурамалы ҳәм жоқары технологиялыусылларға болған халық усинысини қандырыўға жөнелтирилген илажларатқарылыўын тәмийинлеў;
халықды дәри өнимлери менен тәмийинлеўди және де жақсылаўжергиликлиөндириўшилер тәрепинен ислеп шығарылған сапалы дәри өнимлер
ҳәм медициналық буйымлар менен тәмийнат дәрежесин асырыўжергиликлифармацевтика санаатыға инвеститсиялар киргизиў ушын шет ель жетекшикомпаниялары ҳәм инвесторларини тартыў бойынша илажларды әмелге асырыў;
спорт саласында алып барылып атырған жумыслар көлемин және де кеңейтиўспорттың ғалабалықлығын асырыўқызлар ортасында спортты раўажландырыўдыңбарлық аймақларәсиресе енг шет аўылларда халық ара талапларға жуўап беретуғынматериаллық-техникалық базаға ега заманагөй спорт қурылысларын жүзеге келиўжетиў;
халықтың турмыс мәдениятынтурмыс сапасын асырыўға қаратылған тәлимдемалыў ҳәм демалысбәнтлик, маиший хызметлер көрсетиўмәденияткөркем өнерҳәм спорт тараўлары мәкемелеринден пайдаланыў көлемин кеңейтиўге қаратылғанкомплекс илажларды әмелге асырыў.
мәҳелле пуқаралар жыйынларыҳаял-қызларҳақ ниетлилержаслар шөлкемлерипуқаралық жәмиетлери институтларығалаба хабар қуралларының тыныш арқайынтурмысымызды асыраў ҳәм беккемлеўге қаратылған ўазыйпалар атқарылыўынмуўапықластырыў.
7. 
Хаткерият өзине жүкленген ўазыйпаларды орынлаў ушын төмендегифунктсияларды әмелге асырады:
тараўға тийисли тапсырмалары менен Хаткериятга жүкленген ўазыйпалардыорынлаў майданыдан анық илажларды ислеп шығады ҳәм әмелге асырады;
тараўға тийисли тапсырмалары бойынша тийисли анализиймәлимлеместатистикалық материаллар ҳәм усынысларды умумлаштиради ҳәм таярлайды;
Өзбекстан Республикасы Президенти ТопламынаӨзбекстан Республикасы Жоқары Жыйналысы палаталарига, Өзбекстан Республикасы Министрлер Мәкемеси ҳәмҚарақалпақстан Республикасы Жоқарғи Кенгесига киргизетуғынсоның мененбиргеМинистрлер Кеңеси Баслығы тәрепинен қабыль етилетуғын тийислинормативлик-ҳуқықый ҳәм басқа ҳүжжетлер проектларини таярлайды;
тараўға тийисли қарарлары ҳәм буйрықлары атқарылыўы майданыдан системалықадағалаўды шолкемлестирыу жетедиолардың атқарылыўын тәмийинлеў бойынша тийислишөлкемлестирилген илажларды ҳәм қадағалаў жобаларын ислеп шығады;
машқалалы мәселелерди ҳаль жетиў ҳәмде Қарақалпақстан Республикасысоныңменен биргехаткериятга тийисли тараўларды раўажландырыўдың перспективалыўазыйпаларын әмелге асырыў майданыдан усыныслар ҳәм анық илажларды ислепшығады ҳәмде Министрлер Кеңеси Баслығыға ҳәм тиккелей Министрлер КеңесиБаслығының жаслар сиясатысоциаллық раўажландырыўдың ҳәм руўхый-билимлендириў жумыслар бойынша орынбасарына усыныс жетеди;
мәмлекетлик программалары әмелге асырылыўыда тапсырмалардың атқарылыўыбойынша тийисли системаланған мағлыўматлар базасын формалантырады ҳәмжүргизеди;
Министрлер Кеңеси Баслығының жаслар сиясатысоциаллық раўажландырыўдыңҳәм руўхый-билимлендириў жумыслар бойынша орынбасары қатнасыўындаөткериладиган жыйналыслар өткерилиўин тәмийинлейди ҳәм жуўапкерлерди жалб жеткен ҳалда жумысларды муўапықластырады;
Министрлер Кеңеси Баслығының жаслар сиясатысоциаллық раўажландырыўдыңҳәм руўхый-билимлендириў жумыслар бойынша орынбасары жумыс режесин ислепшығады ҳәм әмелге асырады;
физикалық ҳәм юридикалық адамлардың шақырыўларын “Физикалық ҳәмюридикалық адамлардың шақырыўлары туўрысында”ги Өзбекстан Республикасыҳәм Қарақалпақстан Республикасы Нызамларына муўапық көрип шығады;
мәмлекетлик сырлары болған мағлыўматлар ямаса нызам менен қәwипсизликетилетуғын басқа информациялардың қорғаў етилиўин тәмийинлейди;
Министрлер Кеңеси  искерлиги туўрысында жәмиетшилликти белгиленгентәртипте хабарлы етиўди шолкемлестирыу жетеди;
хаткериятда атқарыў интизомини беккемлеў илажларыны әмелге асырады.
Хаткерият нызам ҳүжжетлерине муўапық басқа функтсияларды да атқарады.

3-
бапХаткериятнинг ҳуқықлары ҳәм жуўапкерлиги

8. 
Хаткерият өзине жүкленген ўазыйпалар ҳәм функтсияларды орынлаў ушынтөмендеги ҳуқықларға ега:
Министрлер Кеңесинде көрип шығыладыған мәселелерди анализь етиў ҳәм ислепшығыў ушын хаткериятга нызам ҳүжжетлеринде белгиленген зәрүр болғанматериаллар ҳәм мағлыўматларды мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўышөлкемлериниң аймақлық бөлиндилериненраёнлар ҳәм қала ҳәкимликлериненбасқа шөлкемлерденМинистрлер Кеңеси  тийисли структуралықбөлиндилеринен белгиленген тәртипте сорап алыў;
зәрүрат болғандахаткериятда көрип шығыладыған мәселелерди ислеп шығыўинформация ҳәм анализий материаллардысоның менен биргеМинистрлер КеңесиБаслығының ҳүжжетлери проектларини таярлаў ушын мәмлекетлик ҳәм хожалықбасқарыўы шөлкемлериниң аймақлық бөлиндилерираёнлар ҳәм қала ҳәкимликлерибасшылары ҳәм хызметкерлеринМинистрлер Кеңеси  тийисли комплекслеринбасқарма ҳәм группалары хызметкерлерин усыныс жетиў, жалб жетиў ҳәм усымақсетлер ушын ўақтыншалық експерт группалары шолкемлестирыу жетиў;
мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы шөлкемлериниң аймақлық бөлиндилерираёнлар ҳәм қала ҳәкимликлерибасқа шөлкемлерМинистрлер Кеңеси  тийислиструктуралық бөлиндилерине оперативлик менен ҳаль жетиўди талап ететуғынҳәмде хаткериятга жүкленген ўазыйпалар ҳәм функтсияларды орынлаў мененбайланыслы болған мәселелер бойынша белгиленген тәртипте тапсырмалар бериў;
мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы шөлкемлериниң аймақлық бөлиндилерираёнлар ҳәм қала ҳәкимликлерибасқа шөлкемлердеҚарақалпақстан РеспубликасыЖоқарғи Кенгеси ҳәм Министрлер Кеңеси тәрепинен қабыль етилген нормативлик ҳуқықый ҳәм басқа ҳүжжетлердиң атқарылыўы майданыдан жумыслардыбелгиленген тәртипте үйрениў.
9. 
Хаткериятнинг жуўапкерлиги:
өзине жүкленген ўазыйпалар ҳәмде функтсиялардың сапалы ҳәм ўақытындаатқарылыўы;
тараўға тийисли ҳүжжетлер ҳәм тапсырмаларға муўапық хаткериятга тийислиусыныслар ҳәм ҳүжжетлер проектлари ҳәр тәреплеме ҳәм ўақытында таярланишига;
мәмлекетлик шөлкемлери ҳәм басқа шөлкемлер тәрепинен Министрлер Кеңесинеяғный хаткериятга жүклетилген ўазыйпалар майданыдан киргизетуғын усынысларҳәм ҳүжжетлер сапалы ҳәм ўақытында ислеп шығилыўының шолкемлестирыу етилиши, олардың економикалықфинанслық ҳәм ҳуқықый експертизадан өткерилиўисоныңменен биргетийкарланған жуўмақлар таярланишига;
Өзбекстан Республикасы Жоқары Жыйналысы палаталари, Өзбекстан РеспубликасыПрезиденти ТопламыМинистрлер МәкемесиҚарақалпақстан РеспубликасыЖоқарғи Кенгеси ҳәм Министрлер Кеңесине көрип шығыў ушын киргизетуғынҳүжжетлер ҳәм усыныслар проектларини ислеп шығыў ҳәм експертизадан өткериўсапасысоның менен биргекиритилген проектлар ҳәм қабыль етилген қарарларәмелге асырылыўының социаллық-економикалық салдарларына;
Өзбекстан Республикасы Министрлер Мәкемесиниң “Атқарыў интизомини беккемлеў туўрысында”ги 1999 йиль 12 январдағы 12-санлы шешимине муўапықатқарыў интизоми тәмийинлениўине;
тараўға тийисли тапсырмалардың ҳәм хаткериятга тиккелей тийисли мәмлекетликшөлкемлери ҳәм басқа шөлкемлер тәрепинен атқарылыўы жағдайының ўақытындаүйренилишига ушын жуўап береди.

4-
бапХаткериятнинг структурасы

10. 
Хаткериятининг структурасыға хаткерият баслығыбас қәниге киреди.
11. 
Хаткериятнинг структурасы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғи Кенгеси тәрепинен тастийиқланади.
12. 
Хаткериятнинг искерлиги усы Қағыйдаға муўапық шолкемлестирыу етиледы.
13. 
Хаткерият өз искерлигинде Министрлер Кеңеси Баслығының жаслар сиясатысоциаллық раўажландырыўдың ҳәм руўхый-билимлендириў жумыслар бойыншаорынбасарына бойсунады.
14. 
Хаткерият баслығы Министрлер Кеңеси Баслығының шешими менен лаўазымғатайынланады ҳәм лаўазымдан азат етиледы.
15. 
Хаткерият қәнигеси Министрлер Кеңеси Баслығының шешими менен  лаўазымға тайынланады ҳәм лаўазымдан азат етиледы.
16. 
Хаткерият қағыйдасы Министрлер Кеңеси Баслығының шешими менентастийиқланади.
17. 
Хаткерият бас қәнигеиниң функтсиональ ўазыйпалары Министрлер КеңесиБаслығының орынбасары - жаслар сиясатысоциаллық раўажландырыўдың ҳәмруўхый-билимлендириў жумыслар комплексы басшыы тәрепинен тастийиқланади.

5-
бапХаткерият искерлигин шолкемлестирыу жетиў

18. 
Хаткерият жумыслары Өзбекстан Республикасы ҳәм ҚарақалпақстанРеспубликасы Конститутсиялари ҳәм басқа нызамларынаӨзбекстан РеспубликасыЖоқары Жыйналысы палаталарының қарарларынаӨзбекстан РеспубликасыПрезидентиниң ҳүжжетлери ҳәм тапсырмаларынаМинистрлер Мәкемесиниңқарарларыбуйрықлары ҳәм тапсырмаларынаӨзбекстан Республикасы Басминистри және оның орынбасарлары тапсырмаларынаҚарақалпақстанРеспубликасы Жоқарғи Кенгеси ҳәм Министрлер Кеңеси  қарарлары ҳәмтапсырмаларына муўапықсоның менен биргеМинистрлер Кеңеси  жумысжобалары тийкарында шолкемлестирыу етиледы.
19. 
Хаткерият өз искерлигин ярым жыллық ҳәм жыллық жумыс жобаларытийкарында жүргизеди.
20. 
Хаткериятда ҳәр ҳәптеде жыйналыслар өткерилипберилген тапсырмаларжобалардың атқарылыўы қадағалаў етилиб, жаңа ҳәптеге мөлшерленген жумысларҳәм тапсырмалар белгилеп алынады.
21. 
Хаткериятда жумыс жүритилиўиҳүжжетлердиң өтиўи хаткерият қәнигелеритәрепинен алып барилады ҳәмде сол ҳаққында үзликсиз түрде Министрлер КеңесиБаслығының жаслар сиясатысоциаллық раўажландырыўдың ҳәм руўхый-билимлендириў жумыслар бойынша орынбасарына мағлыўмат берип барилады.
22. 
Хаткерият баслығы:
Министрлер Кеңеси Баслығының жаслар сиясатысоциаллық раўажландырыўдыңҳәм руўхый-билимлендириў жумыслар бойынша орынбасарының көрсетпеси ҳәмтапсырмаларына тийкарынан жумысты шолкемлестирыу жетеди;
тиккелей хаткериятнинг басқарыўды әмелге асырадықәнигениң искерлигинташкиллаштиради ҳәм хаткериятга жүклетилген ўазыйпаларды орынлаўда шахсанжуўапкерь есапланады;
хаткерият жумыс режесин формалантырады және оның атқарылыўы майданыданқадағалаўды әмелге асырады;
хаткериятга жүкленген ўазыйпаларды орынлаўда хаткерият жумысшысығажумысларды бөлиўлейди ҳәм тиккелей атқарылыўын қадағалаўға алады;
өзине жүкленген ўазыйпалар ҳәм функтсияларды орынлаў бойынша МинистрлерКеңеси Баслығының жаслар сиясатысоциаллық раўажландырыўдың ҳәм руўхый-билимлендириў жумыслар бойынша орынбасары жумысларын шолкемлестирыу етеди.
Министрлер Кеңесине киритилген усыныслардың ҳәмде хаткерият искерлигитараўыға киретуғын мәселелер бойынша Министрлер Кеңеси Баслығыныңҳүжжетлери проектлари көрип шығилыўыны тәмийинлейдиолардың експерт тәрептен ислеп шығилыўынықабыль етилген ҳүжжетлердиң атқарылыўынқадағалаў етеди;
тийисли мәмлекетлик шөлкемлери ҳәм басқа шөлкемлер тәрепинен усыныс етилган усынысларды ҳәм ҳүжжетлер проектларини ҳәр тәреплеме анализь етедиоларбойынша анализий материалларды ҳәм експерт усынысларыны таярлайдысоныңменен биргеолардың нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте зәрүр тәрздекелиўилишини тәмийинлейди;
материаллар ҳәм ҳүжжетлер проектлари туўрысында белгиленген тәртиптеМинистрлер Кеңеси Баслығының жаслар сиясатысоциаллық раўажландырыўдыңҳәм руўхый-билимлендириў жумыслар бойынша орынбасарына информация береди;
тийисли функтсиональ мәселелер ҳәм ҳүжжетлер бойынша системаластырылганмағлыўматлар базасы формалантирилиши ҳәм жүритилиўиныоның  үзликсиз түрдежаңаланыўын шолкемлестирыу жетеди;
Министрлер Кеңеси Баслығы ҳәм Министрлер Кеңеси Баслығының жаслар сиясатысоциаллық раўажландырыўдың ҳәм руўхый-билимлендириў жумыслар бойыншаорынбасары тәрепинен хаткериятга жүклетилген ўазыйпаларға дақылы бармәселелер майданыдан өткериладиган жыйналысларҳәр ҳәптедеги аппаратжыйналысларында ҳәм барлық комиссияларда ҳәмде хаткерият тараўыға киретуғынмәселелер бойынша өткериладиган басқа жыйналысларда қатнасыў жетеди;
егер хаткерият баслығы ўақтыншалық болмасаоның миннетлемелерин бас қәнигеўақтыншалық атқарады;
социаллық раўажландырыўдың мәселелери бойынша жумысларды таргьиб етиўмақсетинде қабыль етилген тараўға тийисли нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетлердиңатқарылыўын шолкемлестирыу жетеди;
Министрлер Кеңеси Баслығы ҳәм Министрлер Кеңеси Баслығының жаслар сиясатысоциаллық раўажландырыўдың ҳәм руўхый-билимлендириў жумыслар бойыншаорынбасарының тапсырмаларына муўапық басқа кепилликлерди әмелге асырады.

 Text

Конец формы