18.08.2022, Пийшемби

Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети •  Сапаров Абдирахман Данабаевич 

  Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитетиниң баслығы

   Mәнзил:

  •  230100, Нөкис қаласы, Бердах гузари    номерсиз жай

  Teлефон:

  •  0(361) 224-19-51              0(361) 224-08-77

   E-mail:

  Қабыллаў кунлери:

  •  Сарсенби  09:00-13:00       15:00-1800

 • Жоллыбеков Мурат Бахтиярович

  Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети баслығының орынбасары

   Mәнзил:

  •  230100, Нөкис қаласы, Бердах гузари    номерсиз жай

  Teлефон:

  •  0(361) 224-19-51              0(361) 224-08-77

   E-mail:

  Қабыллаў кунлери:

  •  Сарсенби  09:00-13:00       15:00-1800 •  
 •  Өзбекстан Республикасы Экология  хәм  қоршаған орталықты  қорғаў мәмлекетлик  комитети.

  Қарақалпақстан Республикасы Экология хәм қоршаған орталықты қорғаў комитети баслығының Лаўазым қағыйдалары


  I.Улыўма халатлар

           1. Қарақалпақстан Республикасы Экология хәм қоршаған орталықты қорғаў комитети  баслығы өз жумысы даўамында «Өзбекстан Республикасы Экология хәм қоршаған орталықты  қорғаў мәмлекетлик комитети хаққында»ғы хәм «Қарақалпақстан Республикаси Экология хәм қоршаған орталықты қорғаў комитети хаққында»ғы Нызамлары, басқа қоршаған орталықты қорғаўға тийисли Нызам асты хужжетлери, қағыйдаларына асас шөлкемлестирилген.

          2. Қарақалпақстан Республикасы Экология хәм қоршаған орталықты қорғаў комитетиниң баслығы Өзбекстан Республикасы Экология хәм қоршаған орталықты қорғаў мәмлекетлик комитети баслығы хәм баслық орынбасарына бойсынады.

          3. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумы қарарына тийкарланып жумысқа тайынланады  хәм босатылады.

          4. Лаўазымы бойынша Қарақалпақстан Республикасы Экология хәм қоршаған орталықты қорғаў комитети баслығы Бас мәмлекетлик инспекторы есапланады.

  II. Лаўазым мәжбуриятлары.  

          1. Қарақалпақстан Республикасы Экология хәм қоршаған орталықты қорғаў комитети, Коллегиясы, мәхалле қоры Кеңеси, Мәмлекетлик экологик экспертизасы хәм экологик сертификаты басқарады. Қарақалпақстан Республикасы комитети менен қала хәм районлар ара инспекциялары, тәбияттан пайдаланыў экономикасы, қәнийгелер, бухгалтерия, нызам, хожалық жумыслары бөлимлери, арнаўлы бөлим хәм пуқаралық қорғаў жумысларын муўапықластырады.

           2. Қарақалпақстан Республикасы аймағында Мәмлекетлик хәм мәмлекетлик басқарыў органлары , пуқараларды өз өзин басқарыў мәхеллий органлары хәм басқа мәмлекетлик емес кәрханалар менен биргеликде тәбиятты қорғаў нызамларына бойсыныўы  хәм коршаған орталықты қорғаў хәм тәбиий ресурслардан пайдаланыўда тармақларара басқарыўын әмелге асырылыўында мәмлекетлик қадағалаўды әмелге асырады.

          3. Қарақалпақстан Республикасы экономикалық-социаллық раўажландырыў жойбарлар хәм дәстурлерде жалғыз қоршаған орталықты қорғаў хәм тәбиий ресурслардан ақылға уғрас пайдаланыў сиясатын алып барады.

           4. Кәрхана, мекемелер тәрепинен қоршаған орталықты қорғаў хәм тәбиий ресурслардан комплекс пайдаланыў, сақлаў, қайта ислеп шығарыў уақтында жойбар хәм дәстурлердиң орынланыўын устинен қадағалаўды тәмийинлейди.

           5. Кәрхана, мекемелер хәм басқа тәбияттан пайдаланыўшылар тәрепинен   қоршаган орталықты қорғаў хәм тәбиий ресурслардан комплекс пайдаланыў тарауындағы жойбарлар ы хәм ис-илажлары келисиледи хәм орынланыўы устинен қадағалаў алып барады. Норматив хужжетлерди хәм қоршаған орталықты патасланыўшылық ушын компенсацион төлемлер есап-китабын тастыйықлайды хәм тәбиий қоршаған орталықты хәм тәбиий ресурслардан пайдаланыў тараўында тийисли рухсатнамалар береди.

          6. Топырақ, пайдалы қазылмалар, суў, атмосфера хаўасы, өсимлик хәм хайуанат дунясының халаты бойынша мониториң журитилиўи муўапықластырады, обеъктлардың патасланыўы аналитик қадағалаў хәм қоршаған орта хәм тәбийи ресурсларға зиянлы тәсирлер туўрысында мағлыўматлар банкини жаратылыўына методик басшылык етеди.

          7. Жаңа (қурылып атырған) объектларды, тәбиятты қорғаў объектлерин қабыл қылыў хәм иске тусириў бойынша мәмлекетлик комиссиялары жумысында, барше турдеги фаолият турлери ушын жер ажыратыў хужжетлерин келисиўде қатнасады.

          8. Халық арасында экологик билим хәм мәдениятты асырыў бойынша угит хәм насият жумыслары әмелге асырылады, жаслар арасында экологик тәлим дәрежесин көтериўге көмеклеседи.

          9. Карханалар хәм хожалық журитиўши субъектлерде тәбиятты қорғаў нызамларына бойсыныўы жузесинен комплекс тексериўлерди шөлкемлестиреди хәм оны өткизилиўин қадағалайды.

          10. Қарақалпақстан Республикасы, қала хәм район   тәбиятты қорғаў инспекциялары қәнийгелериенен өз хызмет ўазыйпаларын орынламаған халатлар ушын тусиндириўлер талап етиледи.

         11. Өзбекстан Республикасы Экология хәм қоршаған орталықты қорғаў мәмлекетлик комитети тәрепинен берилген тапсырмаларды өз уақтында орынланыўы, минет хәм ислеп шығарыў тәртибине қатаң бойсыныўы хәм өз жумыс уақтынан пайдаланыўы керек.

          12. Өзбекстан Республикасы Экология хәм қоршаған орталықты қорғаў мәмлекетлик комитетине Қарақалпақстан Республикаси комитети тәрепинен орнатылған тәртипте есабат берилиўи шөлкемлестиреди хәм тәмийинлейди.

  III. Хуқықлары

            1. Қарақалпақстан Республикасы қала хәм район аймағында кәрханаларға, мекемелерге лаўазымлы шахсларға хәм физикалық шахсларға тәбиятты қорғаў барасында көрсетпелер береди.

            2. Қарақалпақстан Республикасы, қала хәм район аймағында карханалардан Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети хәм Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Экология хәм қоршаған орталықты қорғаўдың экономикалық механизмини әмелге асырыўға қаратылған қарарларына тийкар төлеў есабатларын тапсырыўын хәм төлеў қаржыларын мәхелле қорына өндирилиўи бойынша мағлыўматлар талап етиледи.

            3. Қарақалпақстан Республикасы, қала хәм район инспекторларының ис режелерин орынланыўы қадағалаў, олардың есабат жумысларын хәм инспекцион жумысларын жақсылаўға салыстырғанда өз усынысларын киритиў хуқықына йие.

             4. Тәбияттың патасланыуы, оған жеткизилген зиян, ресурслардан ақылға уграс пайдаланылмағанлығы ушын юридик хәм физикалық шахсларға даўагерлик қылады.

           5. Өз вакалаты шеңберинде Экология хәм қоршаған орталықты қорғаў тараўында хәкимшилик жуўапкершилик бойынша хужжетлерди көрип шыгады хәм Өз Р ХЖхКке тийкар хәкимшилик жарима салады. келгенде хужжетлерди хуқықты қорғаў органларына жибереди.

            6. Өзбекистан Республикасы Экология хәм қоршаған орталықты қорғаў мәмлекетлик комитети аппаратына тәбиятты қорғаў барасында өз жумысын алып барыў мәқсетинде зәрур жағдайлар жаратып бериў ушын муражаат қылады.

  IV.Билимге қойылған талаплар

          1. Өзбекстан Республикасы хәм Қаракалпақстан Республикасы Конституциясы, Өзбекстан Республикасы Президенти хәм Жоқарғы Кенгеси баслығы пәрман, қарарлары хәм бийликлерин, Олий Мәжлис хәм Жоқарғы Кенес қарарлары, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң хәм Қарақалпақстан Республикасы Министлер Кеңесиниң қараларын, Экология хам қоршаған орталықты қорғаў мәмлекетлик комитети хәм Қарақалпақстан Республикасы комитети Нызамын хәм норматив хужжетлер, ӨзР Мийнет Кодексиниң, Қәнийгелерди аттестациядан өткизиў тәртибин, ӨзРХЖхКты, ӨзР Жынаят Кодексиниң экологияға тиисли бөлимин, хожалық жумысларын қоршаған ортаға хәм тәбиий ресурсларға тәсириниң тийкарғы көрсеткишлерин ислеп шығып кәрханалардың хәм қоршаған орталықты қорғаў имаратларының жумыс технологияларын билиўи керек.

          2. Өзбекстан Республикасы Экология хәм қоршаған орталықты қорғаў мәмлекетлик комитети хәм Қ Р Экология хәм қоршаған орталықты қорғаў комитети буйрықларын билиўи шәрт.

          3.Тексериў нәтийжелери хужжетлерин хәм көрсетилген кемшиликлерди сапластырыў бойынша өз усынысларын киритиўи керек.

          4. Қоршаған орталықты қорғаў бойынша шығарылған нызамларға тийкар хәкимшилик шаралар көриўин билиўи керек. Хуқықбузарлық ушын тузилген баяннама, қарарды қатесиз нызам хәм нызам асты хужжетлерди тийкарында толтырылыўын билиўи керек.

           5.Өз жумысы даўамында илимий тийкарда пайдаланыўы керек.

           6. Өз устинде билимин асырыў ушын ислеўи, илимий билимлерди асырыўды өз қәнийгелиги бойынша методик қолланбаға тийкарланып жумыс алып барыу лазым.

  V. Квалификацияға талаплар

         Жоқарғы мағлыўматлы яки эколог болыўы талап етиледи. Экология хәм қошаған орталықты қорғаў тараўында яки мәмлекетлик басқарыў органларында 5 жылдан кем болмаған жумыс стажына ийе болыўы лазым.