27.01.2022, Пийшемби

Улыўма мағлыўмат

«ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИ ҲАҚҚЫНДА» ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ НЫЗАМЫ

(ТАЗА РЕДАКЦИЯДА)


I-БӨЛИМ. УЛЫЎМА РЕЖЕЛЕР

1-статя. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси – Қарақалпақстан Республикасының Ҳүкимети.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси – Қарақалпақстан Республикасы Ҳүкимети-экономиканың,  социаллық ҳәм руўхый саланың нәтийжели ислеўине басшылық етиўши,  Өзбекстан Республикасы нызамларының ҳәм Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Палаталары шешимлериниң,  Өзбекстан Республикасы Президенти пәрманларының,  қарарларының ҳәм бийликлериниң,  Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң қарарларының ҳәм бийликлериниң,  Қарақалпақстан Республикасы нызамларының ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң ҳәм оның Президиумының қарарларын,  басқа да шешимлериниң орынланыўын тәмийинлейтуғын Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик ҳәкимиятының жоқары атқарыўшы-басқарыўшы уйымы болып табылады.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси мәмлекетлик басқарыў уйымлары ҳәм өзи дүзген хожалық басқарыў уйымлары системасын,  сондай-ақ, республиканың аймағында жайласқан Өзбекстан Республикасына бағыныўшы шөлкемлерди басқарады ҳәм олардың өз-ара байланыслы жумысларын тәмийинлейди.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Қарақалпақстан Республикасының Конституциясына ҳәм усы Нызамға муўапық өз ўәкилликлерине киретуғын,  Қарақалпақстан Республикасының қарап шығыўына тийисли мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыў мәселелерин шешиўге ҳақылы.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси нызам шығарыў басламасы ҳуқықына ийе.

2-статя. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жумысының тийкарғы принциплери.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси өз жумысында коллегиаллық,  демократия ҳәм нызамлылық,  Қарақалпақстан Республикасында жасайтуғын барлық миллетлердиң мәплерин есапқа алыў принциплерин басшылыққа алады.

3-статя. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң жәмийетлик бирлеспелер менен өз-ара қатнасықлары.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси ўөзиниң ўәкиллигине киретуғын мәселелер бойынша жәмийетлик бирлеспелер менен өз-ара байланыслы ҳәрекет етеди ҳәм оларға ҳәрекеттеги нызамларға муўапық зәрүрли жәрдем көрсетеди.

4-статя. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң диний шөлкемлер менен қатнасықлары.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң диний шөлкемлер менен өз-ара қатнасықлары Өзбекстан Республикасының ҳәм Қарақалпақстан Республикасының ҳүждан еркинлиги ҳәм диний шөлкемлер ҳаққындағы нызамлары менен белгиленеди.


Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2018-жыл 24-сентябрьдеги “Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң структурасы ҳаққындағы” 378-санлы қарары ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2018-жыл 24-центябрьдеги “Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң структурасы ҳаққындағы” 378-санлы қарарына муўапық Министрлер Кеңеси

ҚАРАР ЕТЕДИ: 


1. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 

2018-жыл 24-центябрьдеги “Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң структурасы ҳаққындағы” 378-санлы қарары орынлаў ушын басшылыққа алынсын. 

2. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының усы қарары менен Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң структурасы 64 (хызмет көрсетиўши хызметкерлерден тысқары) басқарыў хызметкерлери саны менен қосымшаға муўапық тастыйықланғанлығы мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

3. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси аппаратының деталластырылған структурасы қосымшаға муўапық тастыйықлансын. 

4. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Ислер Басқарыўшысы Финанс министрлиги менен биргеликте Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси аппараты хызметкерлериниң штатлар кестесин усы қарарға муўапық қайта көрип шықсын ҳәм тастыйықласын.

5. Усы қарардың қабыл етилиўи мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2018-жыл 11-центябрьдеги 550-санлы қарары өз күшин жойытқан деп есаплансын. 

6. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Министрлер Кеңеси Баслығының биринши орынбасары А.Тажетдинов хәм Ислер Басқарыўшысы М.Джуманиязовқа жүкленсин. 


Қарақалпақстан Республикасы 

Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев

 

Qoraqalpogiston Respublikasi Vazirlar Kengashi boshqaruv apparatining
TUZILMASI