02.03.2024, Шемби

Ҳүрметли пуқаралар!


«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» АЖ ишки аудиторлық хызмети баслығы лаўазымына жумысқа шақырады.

Талабанлар төмендеги талапларға жуўап бериўи ¬тийис:

- жоқары мағлыўматлы;

- аудиторлық хызметинде 5-жыллық мийнет стажына ийе:

- ишки аудит  сертификатына ийе болыўы ¬тийис.

Мағлыўмат ушын телефонлар:

(61) 780-07-79, (93) 920-77-32.