04.03.2024, Dúyshembi

Sociallıq qorǵawǵa mútáj hám jumıs tabıwda qıynalıp atırǵan shaxslar ushın jumıs orınlarınıń eń az sanına muwapıq shólkemlestirilgen miynet yarmarkaları haqqında maǵlıwmat beriw

Sociyalli'q qorg'awg'a mu'ta'j ha'm jumi's izlewge qi'ynali'p ati'rg'an shaxslar ushi'n jumi's ori'nlari'nin' en' az sani'na muwapi'q uyi'mlasti'ri'lg'an