27.02.2020, Piyshembi

Respublikalıq balıqshılıq xojalıǵınıń tábiyǵıy basseynlerin biriktiriw hám olardan paydalanıw

Respublika bali'qshi'liq xojalig'i tabiyiy suw ha'wizlerin biriktirip qoyi'w ha'm olardan paydalaniw