24.02.2024, Shembi

Jalpı aymaqlıq ónim islep shıǵarıw

     

Da`slepki mag`lıwmatlar boyınsha, 2019 jıldın` yanvar`-martında islep shıg`arılg`an jalpı aymaqlıq o`nimnin` (JAO`) ko`lemi 3379,2 mlrd. swmdı quradı ha`m 2018 jıldın` yanvar`-martına salıstırg`anda o`sim pa`ti 101,6 payızg`a ten` boldı.

2019 jıl yanvar`-mart aylarında JAO` deflyator indeksi 120,0 payızdı quradı.

Yanvar`-dekabr` aylarında respublika jalpı aymaqlıq o`niminin` ekonomikalıq xızmet tu`rleri boyınsha quramı 

mlrd.swm

2018jıl
yanvar`-martqa salıstırg`anda payız esabında

2018 jıl

2019 jıl

 

 

 

 

I. Jalpı aymaqlıq o`nim, ja`mi

2771,5

3379,2

101,6

sonnan:

 

 

 

Tarmaqlardın` jalpı qosılg`an mug`darı

2513,6

3019,0

101,7

O`nimlerge bolg`an salıqlar

257,9

360,2

101,1

II. Tarmaqlardın` jalpı qosılg`an mug`darı

2513,6

3019,0

101,7

Awıl, tog`ay ha`m balıq xojalıg`ı

313,8

396,5

102,7

Sanaat (qurılıstı qoskan halda)

1230,5

1359,8

98,1

sanaat

1047,9

1106,3

95,7

qurılıs

182,6

253,5

111,7

Xızmetler

969,3

1262,7

106,0

sawda, jasaw ha`m awqatlanıw boyınsha xızmetler

166,2

196,2

105,4

tasıw ha`m saqlaw, ma`limleme ha`m baylanıs xızmetleri

 

196,7

226,3

108,6

 

basqa xızmetler

606,4

840,2

105,3

 

Jalpı aymaqlıq o`nimnin` tarmaqlar

boyınsha quramı yanvar`-mart jag`dayına
(ja`mine salıstırg`anda payızda)
2019 jıldın` yanvar`-mart aylarında Qaraqalpaqstan Respublikası ekonomikasının` tiykarg`ı tarawlarında gu`zetilgen o`sim pa`tleri JAO` o`siwinde tiykarg`ı faktor bolıp xızmet qıldı. Atap aytqanda, awıl, tog`ay ha`m balıq xojalıg`ının` o`sim pa`ti – 102,7 % (JAO` quramındag`ı u`lesi 13,1 %), qurılıs – 111,7 % (8,4 %) ha`mde xızmetler tarawı – 106,0 % (41,9 %). Sanaat tarawında o`tken jıldın` tiyisli da`wirine salıstırg`anda 4,3 payızlı punktke kemeyiw gu`zetilip, o`sim pa`ti 95,7 % (JAO` quramındag`ı u`lesi 36,6 %) quradı.


2019 jıl yanvar`-martta JAO`nin` ekonomikalıq xızmet tu`rleri boyınsha o`sim pa`tleri

Qaraqalpaqstan Respublikası ekonomikasının` barlıq tarmaqlarında jaratılg`an jalpı 
qosılg`an bahası (YaQQ) ko`lemi ulıwma JAO`nin` 89,3 payızın, o`nimlerge bolg`an salıqlar, 10,7 payızdı quraydı.

 

Awıl, tog`ay ha`m balıq xojalıg`ı JAO`nin` tarmaqlar boyınsha quramındag`ı u`lesi 0,6 payızlı punktke astı ha`m esabat da`wirinde 13,1 payızdı quradı. Sanaat (qurılıstı qosqan halda) tarmag`ının` u`lesi 4,0 payızlı punktke kemeydi ha`m 45,0 payızdı quradı. Xızmetler tarawının` JAO` quramındag`ı u`lesi 2018 jıl yanvar`-martta 41,9 payızdı quradı ha`m 2018 jıl usı da`wiri (38,5 %) menen salıstırg`anda 3,4 payızlı punktke astı.

Sawda, jasaw ha`m awqatlanıw boyınsha xızmetlerdin` JAO` quramındag`ı u`lesi 6,5 payızdı (2018 j. – 6,6 %), tasıw ha`m saqlaw, ma`limleme ha`m baylanıs
– 7,5 payızdı, (7,8 %), xızmet ko`rsetiwshi basqa tarmaqlar – 27,9 payızdı
(24,1 %) quradı.

Xızmetler tarawının` jalpı qosılg`an baha quramı
(ja`mine salıstırg`anda payızda):2018-jıl I sherek

Dáslepki maǵlıwmatlar boyınsha, 2018 jıl yanvar-martta islep shıǵarılǵan jalpı aymaqlıq ónimniń (JAÓ) kólemi 2294,2 mlrd. swmdı quradı hám 2017 jıldıń yanvar-martına salıstırǵanda ósim páti 5,8 payızǵa teń boldı.

2017 jıl yanvar-mart aylarında JAÓ deflyator indeksi 137,7 payızdı quradı.

 

Yanvar-mart aylarında respublika jalpı aymaqlıq óniminiń ekonomikalıq xızmet túrleri boyınsha quramı

 

mlrd.swm

2017 jıl 

yanvar-martqa salıstırǵanda payız esabında

2017 jıl

2018 jıl

IJalpı aymaqlıq ónim, jámi

1575,5

2294,2

105,8

sonnan:

 

 

 

Tarmaqlardıń jalpı qosılǵan muǵdarı

1467,1

2036,3

105,8

Ónimlerge bolǵan salıqlar

108,4

257,9

105,7

IITarmaqlardıń jalpı qosılǵan muǵdarı

1467,1

2036,3

105,8

Awıl, toǵay hám balıq xojalıǵı

52,6

71,1

102,0

Sanaat (qurılıstı qoskan halda)

605,7

997,2

107,4

sanaat

476,9

817,3

104,3

qurılıs

128,8

179,9

119,1

Xızmetler

808,8

968,0

104,8

sawda, jasaw hám awqatlanıw boyınsha xızmetler

136,4

168,4

102,1

tasıw hám saqlaw, málimleme hám baylanıs xızmetleri

182,7

198,1

104,3

 basqa xızmetler

489,7

601,5

105,7


Yanvar-martta jalpı aymaqlıq ónimniń tarmaqlar boyınsha quramı

(jámige salıstırǵanda payızda)


2018 jıldıń yanvar-mart aylarında respublikanıń jalpı aymaqlıq óniminiń ósim pátine tiykarǵı tásiri sanaat (104,8) tarmaǵındaǵı jalpı qosılǵan muǵdar hámde xızmetler (107,4%) esabına tuwrı kelmekte.  

JAÓ islep shıǵarıw ulıwma kóleminiń 30,5 payızı kishi isbilermenlik (biznes) úlesine tuwrı keldi, bul kórsetkish 2017 jıl yanvar-martta 35,7 payızdı quradı.

2018 jıl yanvar-martta jalpı aymaqlıq ónim kóleminde xızmetlerdiń úlesi 47,6 payız (2017 jıl yanvar-martta 55,1 payız)dı quradı.


2018-jıl IIsherek

    Da`slepki mag`lıwmatlar boyınsha, 2018 jıldın` yanvar`-sentyabrında islep shıg`arılg`an jalpı aymaqlıq o`nimnin` (JAO`) ko`lemi 8193,9 mlrd. swmdı quradı ha`m 2017 jıldın` yanvar`-sentyabrına salıstırg`anda o`sim pa`ti 104,8 payızg`a ten` boldı.

2018 jıl yanvar`-sentyabr` aylarında JAO` deflyator indeksi 133,1 payızdı quradı.


Yanvar`-sentyabr` aylarında respublika jalpı aymaqlıq o`niminin` ekonomikalıq xızmet tu`rleri boyınsha quramı


 

mlrd.swm

2017jıl
yanvar`-sentyabr
`g`a salıstırg`anda payız esabında

2017 jıl

2018 jıl

 

 

 

 

I. Jalpı aymaqlıq o`nim, ja`mi

5873,8

8193,9

104,8

sonnan:

 

 

 

Tarmaqlardın` jalpı qosılg`an mug`darı

5471,9

7334,3

104,7

O`nimlerge bolg`an salıqlar

401,9

859,6

106,5

II. Tarmaqlardın` jalpı qosılg`an mug`darı

5471,9

7334,3

104,7

Awıl, tog`ay ha`m balıq xojalıg`ı

860,4

1193,8

100,8

Sanaat (qurılıstı qoskan halda)

2063,3

3029,7

103,7

sanaat

1602,7

2437,2

103,5

qurılıs

460,6

592,5

104,4

Xızmetler

2548,2

3110,8

106,7

sawda, jasaw ha`m awqatlanıw boyınsha xızmetler

450,3

561,9

105,0

tasıw ha`m saqlaw, ma`limleme ha`m baylanıs xızmetleri

 

569,9

675,4

112,9

 

basqa xızmetler

1528,0

1873,5

104,9Jalpı aymaqlıq o`nimnin` tarmaqlar

boyınsha quramı yanvar`-sentyabr` jag`dayına
(ja`mine salıstırg`anda payızda)


Usı jıldın` yanvar`-sentyabr` aylarında respublikanın` jalpı aymaqlıq o`niminin` o`sim pa`tine tiykarg`ı ta`siri qurılıs (104,4%) tarmag`ındag`ı jalpı qosılg`an mug`dar ha`mde xızmetler (106,7%) esabına tuwrı kelmekte.

JAO` islep shıg`arıw ulıwma ko`leminin` 48,3 payızı kishi isbilermenlik (biznes) u`lesine tuwrı keldi, bul ko`rsetkish 2017 jıl yanvar`-sentyabr`da 50,8 payızdı quradı.

2018 jıl yanvar`-sentyabr`da jalpı aymaqlıq o`nim ko`leminde xızmetlerdin` u`lesi 42,4 payız (2017 jıl yanvar`-sentyabr`da 46,6 payız)dı quradı.
 2018-жыл IV шерек


        Дәслепки мағлыўматлар бойынша, 2018 жылдың январь-декабринде ислеп шығарылған жалпы аймақлық өнимниң (ЖАӨ) көлеми 14185,2 млрд. сўмды қурады ҳәм 2017 жылдың январь-декабрине салыстырғанда өсим пәти 103,4 пайызға тең болды.

        2018 жыл январь-декабрь айларында ЖАӨ дефлятор индекси 133,9 пайызды қурады.

Январь-декабрь айларында республика жалпы аймақлық өниминиң экономикалық хызмет түрлери бойынша қурамы

 

млрд.сўм

2017жыл
январь-декабрге салыстырғанда пайыз есабында

2017 жыл

2018 жыл

 

 

 

 

IЖалпы аймақлық өним, жәми

10243,0

14185,2

103,4

соннан:

 

 

 

Тармақлардың жалпы қосылған қуны

9609,9

12951,5

103,4

Өнимлерге болған салықлар

633,1

1233,7

103,7

IIТармақлардың жалпы қосылған қуны

9609,9

12951,5

103,4

Аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығы

2783,7

3733,0

103,0

Санаат (қурылысты қоскан ҳалда)

3219,8

4869,1

101,6

санаат

2596,0

4047,4

100,6

қурылыс

623,8

821,7

105,4

Хызметлер

3606,3

4349,4

105,3

саўда, жасаў ҳәм аўқатланыў бойынша хызметлер

616,4

755,6

104,4

тасыў ҳәм сақлаў, мәлимлеме ҳәм байланыс хызметлери

 

778,5

898,4

111,7

 

басқа хызметлер

2211,4

2695,4

103,3


Жалпы аймақлық өнимниң тармақлар

бойынша қурамы январь-декабрь жағдайына 
(жәмине салыстырғанда пайызда)

2018 жылдың январь-декабрь айларында республиканың жалпы аймақлық өниминиң өсим пәтине тийкарғы тәсири қурылыс (105,4%) тармағындағы жалпы қосылған қун ҳәмде хызметлер (105,3%) есабына туўры келмекте.

ЖАӨ ислеп шығарыў улыўма көлеминиң 54,3 пайызы киши исбилерменлик (бизнес) үлесине туўры келди, бул көрсеткиш 2017 жыл январь-декабрде 55,8 пайызды қурады.

Қарақалпақстан Республикасы экономиканың тийкарғы тармақларында өсим пәти ЖАӨ өсиўинде тийкарғы фактор болып хызмет қылады. Соннан, тасыў ҳәм сақлаў, мәлимлеме ҳәм байланыс – 111,7 % (ЖАӨ қурамындағы үлеси 6,9 %), қурылыс – 105,4 % (6,3 %), хызметлер – 105,3 % (33,6 %)ды қурайды.


2018-жыл январь-декабрде ЖАӨ ниң экономикалық хызмет түрлери Қарақалпақстан Республикасы экономикасының барлық тармақларында жаратылған жалпы қосылған қуны (ЖҚҚ) көлеми улыўма ЖАӨ ниң 91,3 пайызын, өнимлерге болған салықлар, 8,7 пайызды қурайды.

Аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығы ЖАӨниң тармақлар бойынша қурамындағы үлеси 0,2 пайызлы пунктке кемейди ҳәм есабат дәўиринде 28,8 пайызды қурады. Санаат (қурылысты қосқан ҳалда) тармағының үлеси 4,1 пайызлы пунктке асты ҳәм 37,6 пайызды қурады. Хызметлер тараўының ЖАӨ қурамындағы үлеси 2018 жыл январь-декабрде 33,6 пайызды қурайды ҳәм 2017 жыл усы дәўири (37,5 %) менен салыстырғанда 3,9 пайызлы пунктке кемейди.

Саўда, жасаў ҳәм аўқатланыў бойынша хызметлердиң ЖАӨ қурамындағы үлеси 5,8 пайызды (2017 ж. – 6,4 %), тасыў ҳәм сақлаў, мәлимлеме ҳәм байланыс
– 6,9 пайызды, (8,1 %), хызмет көрсетиўши басқа тармақлар – 20,9 пайызды (23,0 %) пайда етди.


Хызметлер тараўының жалпы қосылған баҳа қурамы 
(жәмине салыстырғанда пайызда):