25.04.2019, Piyshembi

Bayraq


ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASĺ MÁMLEKETLIK BAYRAǴI'

  Mámleketlik bayraq  Ózbekstan Respublikasınıń  1991 jıl 18 noyabrdegi 407-XII-sanlı «Ózbekistan Respublikası Mámleketlik bayraǵı haqqında»ǵı Nızamı menen tastıyıqlanǵan. 


Ózbekistan Respublikası Mámleketlik bayraǵı O'zbekistan Respublikası mámleketlik suverenitetiniń belgisi bolıp tabıladı. Ózbekistan Respublikası Mámleketlik bayraǵı xalıq aralıq qatnasıqlarda O'zbekistan Respublikasınıń tımsalı esaplanadı.


Ózbekistan Respublikasınıń Mámleketlik bayraǵı — bayraqtıń pútin uzınlıǵı boylap ótken taw sarǵısh reń, aq reń hám toyǵın jasıl reńli úsh enine tartılǵan tuwrı tórtmúyeshlik formasındaǵı gezleme bolıp tabıladı.

 


QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI’NI’N’ MA’MLEKETLIK BAYRAG’I’    «Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ma’mleketlik bayrag’i’ haqqi’nda» Ni’zam 14-dekabr 1992-ji’lda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Keńesiniń XI sessiyasi’nda qabi’llandi’.

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ma’mleketlik bayrag’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ suverenli ma’mleket ekenligignin’ ni’shani’.

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ma’mleketlik bayrag’i’ aspan ko’k, toyg’i’n sari’ ha’m jasi’l ren’lerden ibarat boli’p, ortasi’ndag’i’ sari’ ren’li bo’lekti aq ha’m qi’zi’l siziqlar aji’rati’p turadi’.

Bayraqti’n’ aspan ko’k ren’i ba’ha’r jasli’g’i’ni’n’ ha’m o’mir da’regi – suwdi’n’ ma’n’gi ti’msali’ boli’p esaplanadi’. Sari’ ren’ bolsa Qaraqalpaqstan aymag’i’ni’n’ u’lken bo’leginin’ sahradan ibarat ekenligin an’latadi’. Jasi’l ren’ bolsa ta’biyatti’n’ jan’alani’wi’ni’n’, ruwxi’y jasari’wi’ni’n’, isenimnin’ ha’m quwani’shti’n’ ni’shani’. Bayraqtag’i’ jan’a tuwi’lg’an ay musi’lmanlardi’n’ muxaddes ti’msali’ bolsa, bes juldi’zdi’n’ su’wreti Qaraqalpaqstanni’n’ a’yyemgi ha’m nawqi’ran bes qalasi’ni’n’ – qaraqalpaqstanli’lardi’n’ turmi’s ha’m isenim qorg’anlari’ni’n’ ti’msali’ boli’p tabi’ladi’. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ma’mleketlik bayrag’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ra’smiy wa’killerinin’ si’rt elge saparlari’nda,xali’qarali’q a’njumanlarda, ko’rgizbelerde ha’m sport oyi’nlari’ jari’slari’nda Qaraqalpaqstan Respublikasi’n du’nyag’a tani’tadi’. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ma’mleketlik bayrag’i’ xali’qarali’q maydanda basqa ma’mleketlerdin’ bayraqlari’ menen ten’ jelbirep turadi’.

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ puqaralari’ ha’m bul jerde jasaytug’i’n basqa adamlar Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ma’mleketlik bayrag’i’n hurmetlewi sha’rt.