27.01.2022, Payshanba

Rivojlanish ko'rsatkishlari

Asosiy iqtisodiy ko`rsatkichlar 2018 yil yanvar`-mart


 

mlrd. so`m

2017 yil
yanvar`-martga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Yalpi hududiy mahsulot

2294,2

105,8

Sanoat mahsuloti

2171,2

112,9

Iste`mol tovarlari

253,1

103,8

Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi

116,8

102,0

Asosiy kapitalga kiritilgan
investitsiyalar

672,4

125,4

Qurilish ishlari

402,5

119,1

Yuk aylanmasi
 (mln. tn-km)

112,5

100,4

Yo`lovchi aylanmasi
 (mln. yo`lovchi-km)

844,7

102,9

Chakana tovar aylanmasi

950,9

103,0

Xizmatlar, jami

941,2

105,7

Tashqi savdo aylanmasi
 (
mln. AQSh doll.)

171,2

114,3

Eksport

124,4

107,9

Import

46,8

135,8

Sal`do (+;-)

77,6

x


 Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2018 yil yanvar`-martida ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 2294,2 mlrd. so`mni tashkil etdi va 

2017 yilning yanvar`-martiga nisbatan o`sish sur`ati 5,8 foizga teng bo`ldi.

2018 yil yanvar`-mart oylarida YaHM deflyator indeksi 137,7 foizni tashkil qildi.


Yanvar`-mart oylarida respublika yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha tarkibi

 

 

mlrd.so`m

2017 yil
yanvar`-martga
nisbatan foiz
hisobida

2017 yil

2018 yil

 

 

 

 

I. Yalpi hududiy mahsulot, jami

1575,5

2294,2

105,8

shu jumladan:

 

 

 

Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati

1467,1

2036,3

105,8

Mahsulotlarga sof soliqlar

108,4

257,9

105,7

II. Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati

1467,1

2036,3

105,8

Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi

52,6

71,1

102,0

Sanoat (qurilishni qo`shgan holda)

605,7

997,2

107,4

sanoat

476,9

817,3

104,3

qurilish

128,8

179,9

119,1

Xizmatlar

808,8

968,0

104,8

savdo, yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar

136,4

168,4

102,1

tashish va saqlash,

axborot va aloqa xizmatlari

182,7

198,1

104,3

 

boshqa xizmatlar

489,7

601,5

105,7Batafsil ma'lumot: Yalpi hududiy mahsulot - 2018