02.12.2021, Payshanba

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

2018-yil I chorak

Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2018 yil yanvar`-martida ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 2294,2 mlrd. so`mni tashkil etdi va 2017 yilning yanvar`-martiga nisbatan o`sish sur`ati 5,8 foizga teng bo`ldi.

2018 yil yanvar`-mart oylarida YaHM deflyator indeksi 137,7 foizni tashkil qildi.


Yanvar`-mart oylarida respublika yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha tarkibi

 

 

mlrd.so`m

2017 yil
yanvar`-martga
nisbatan foiz
hisobida

2017 yil

2018 yil

 

 

 

 

I. Yalpi hududiy mahsulot, jami

1575,5

2294,2

105,8

shu jumladan:

 

 

 

Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati

1467,1

2036,3

105,8

Mahsulotlarga sof soliqlar

108,4

257,9

105,7

II. Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati

1467,1

2036,3

105,8

Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi

52,6

71,1

102,0

Sanoat (qurilishni qo`shgan holda)

605,7

997,2

107,4

sanoat

476,9

817,3

104,3

qurilish

128,8

179,9

119,1

Xizmatlar

808,8

968,0

104,8

savdo, yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar

136,4

168,4

102,1

tashish va saqlash,

axborot va aloqa xizmatlari

182,7

198,1

104,3

 

boshqa xizmatlar

489,7

601,5

105,7

 

Yanvar`-dekabrda yalpi hududiy mahsulotning tarmoqlar
bo`yicha tarkibi
(jamiga nisbatan foizda)

 

Joriy yilning yanvar`-mart oylarida respublikaning yalpi hududiy mahsulotining o`sish sur`atiga asosiy ta`siri sanoat  (qurilishni qo`shgan holda) (107,4%) tarmog`idagi yalpi qo`shilgan qiymat hamda xizmatlar (104,8) hissasiga to`g`ri kelmoqda.

 YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 30,5 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to`g`ri keldi, bu ko`rsatkich 2017 yil yanvar`-martda 
35,7 foizni tashkil qildi.

2018 yil yanvar`-martda yalpi hududiy mahsulot hajmida xizmatlar ulushi 47,6 foiz (2017 yil yanvar`-martda 55,1 foiz)ni tashkil qildi.

   2018-yil II chorak

    Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2018 yilning yanvar-iyunida ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 4947,9 mlrd. so`mni tashkil etdi va 2017 yilning yanvar`-iyuniga nisbatan o`sish sur`ati 103,5 foizga teng bo`ldi.

2018 yil yanvar`-iyun` oylarida YaHM deflyator indeksi 136,1 foizni tashkil qildi.

Yanvar`-iyun` oylarida respublika yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha tarkibi


 

mlrd.so`m

2017 yil
yanvar`-iyunga
nisbatan foiz
hisobida

2017 yil

2018 yil

 

 

 

 

I. Yalpi hududiy mahsulot, jami

3511,5

4947,9

103,5

shu jumladan:

 

 

 

Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati

3276,8

4375,9

103,5

Mahsulotlarga sof soliqlar

234,7

572,0

104,6

II. Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati

3276,8

4375,9

103,5

Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi

323,1

442,0

102,6

Sanoat (qurilishni qo`shgan holda)

1279,8

1953,2

103,4

sanoat

983,1

1587,2

104,0

qurilish

296,7

366,0

101,5

Xizmatlar

1673,9

1980,7

103,7

savdo, yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar

289,5

360,3

103,5

tashish va saqlash,axborot va aloqa xizmatlari

366,5

410,1

104,9

boshqa xizmatlar

1017,8

1210,3

103,3


Yalpi hududiy mahsulotning tarmoqlar
         bo`yicha tarkibi yanvar`-iyun` holatiga
(jamiga nisbatan foizda)


Joriy yilning yanvar`-iyun` oylarida respublikaning yalpi hududiy mahsulotining o`sish sur`atiga asosiy ta`siri sanoat  (104,0%) tarmog`idagi yalpi qo`shilgan qiymat hamda xizmatlar (103,5%) hissasiga to`g`ri kelmoqda.

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 42,1 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to`g`ri keldi, bu ko`rsatkich 2017 yil yanvar`-iyunda
47,1 foizni tashkil qildi.

2018 yilning yanvar`-iyunida yalpi hududiy mahsulot hajmida xizmatlar ulushi 45,2 foiz (2017 yil yanvar`-iyunda 51,0 foiz)ni tashkil qildi.

2018-yil III chorak

    Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2018 yilning yanvar`-sentyabrida ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 8193,9 mlrd. so`mni tashkil etdi va 2017 yilning yanvar`-sentyabriga nisbatan o`sish sur`ati 104,8 foizga teng bo`ldi.

2018 yil yanvar`-sentyabr` oylarida YaHM deflyator indeksi 133,1 foizni tashkil qildi.


Yanvar`-sentyab` oylarida respublika yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha tarkibi


 

mlrd.so`m

2017 yil
yanvar`-sentyabrga
nisbatan foiz
hisobida

2017 yil

2018 yil

 

 

 

 

I. Yalpi hududiy mahsulot, jami

5873,8

8193,9

104,8

shu jumladan:

 

 

 

Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati

5471,9

7334,3

104,7

Mahsulotlarga sof soliqlar

401,9

859,6

106,5

II. Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati

5471,9

7334,3

104,7

Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi

860,4

1193,8

100,8

Sanoat (qurilishni qo`shgan holda)

2063,3

3029,7

103,7

sanoat

1602,7

2437,2

103,5

qurilish

460,6

592,5

104,4

Xizmatlar

2548,2

3110,8

106,7

savdo, yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar

450,3

561,9

105,0

tashish va saqlash,axborot va aloqa xizmatlari

569,9

675,4

112,9

 

boshqa xizmatlar

1528,0

1873,5

104,9


Yalpi hududiy mahsulotning tarmoqlar
         bo`yicha tarkibi yanvar`-sentyab` holatiga
(jamiga nisbatan foizda)

Joriy yilning yanvar`-sentyab` oylarida respublikaning yalpi hududiy mahsulotining o`sish sur`atiga asosiy ta`siri qurilish (104,4%) tarmog`idagi yalpi qo`shilgan qiymat hamda xizmatlar (106,7%) hissasiga to`g`ri kelmoqda.

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 48,3 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to`g`ri keldi, bu ko`rsatkich 2017 yil yanvar`-sentyabrida
50,8 foizni tashkil qildi.

2018 yilning yanvar`-sentyabrida yalpi hududiy mahsulot hajmida xizmatlar ulushi 42,4 foiz (2017 yil yanvar`-sentyabrida 46,6 foiz)ni tashkil qildi.

 


2018-йил IV чорак

Дастлабки маълумотларга кўра, 2018 йилнинг январь-декабрида ишлаб чиқарилган ялпи ҳудудий маҳсулотнинг (ЯҲМ) ҳажми 14185,2 млрд. сўмни ташкил этди ва 2017 йилнинг январь-декабрига нисбатан ўсиш суръати 103,4 фоизга тенг бўлди.

2018 йил январь-декабрь ойларида ЯҲМ дефлятор индекси 133,9 фоизни ташкил қилди.

Январь-декабрь ойларида республика ялпи ҳудудий маҳсулотининг иқтисодий фаолият турлари бўйича таркиби

 

 

млрд.сўм

2017 йил 
январь-
декабрга
нисбатан фоиз 
ҳисобида

2017 йил

2018 йил 

 

 

 

 

IЯлпи ҳудудий маҳсулотжами

10243,0

14185,2

103,4

шу жумладан:

 

 

 

Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

9609,9

12951,5

103,4

Маҳсулотларга соф солиқлар

633,1

1233,7

103,7

IIТармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

9609,9

12951,5

103,4

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

2783,7

3733,0

103,0

Саноат (қурилишни қўшган ҳолда)

3219,8

4869,1

101,6

саноат

2596,0

4047,4

100,6

қурилиш

623,8

821,7

105,4

Хизматлар

3606,4

4349,4

105,3

савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

616,4

755,6

104,4

ташиш ва сақлаш,ахборот ва алоқа хизматлари

778,6

898,4

111,7

 

бошқа хизматлар

2211,4

2695,4

103,3

 

Ялпи ҳудудий маҳсулотнинг тармоқлар
         бўйича таркиби январь-декабрь ҳолатига
(жамига нисбатан фоизда)

 


2018 йилнинг январь-декабрь ойларида республиканинг ялпи ҳудудий маҳсулотининг ўсиш суръатига асосий таъсири қурилиш (105,4%) тармоғидаги ялпи қўшилган қиймат ҳамда хизматлар (105,3%) ҳиссасига тўғри келмоқда.

ЯҲМ ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 54,3 фоизи кичик тадбиркорлик (бизнес) ҳиссасига тўғри келди, бу кўрсаткич 2017 йил январь-декабрида
55,8 фоизни ташкил қилди.

Қорақалпоғистон Республикаси иқтисодиётининг асосий тармоқларида кузатилган ўсиш суръатлари ЯҲМ ўсишида асосий омил бўлиб хизмат қилади. Жумладан, ташиш ва сақлаш, ахборот ва алоқа – 111,7 % (ЯҲМ таркибидаги улуши 6,9 %), қурилиш – 105,4 % (6,3 %), хизматлар – 105,3 % (33,6 %) ни ташкил этди.

2018 йил январь-декабрда ЯҲМнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича 
ўсиш суръатлари

Қорақалпоғистон Республикаси иқтисодиётининг барча тармоқларида яратилган ялпи қўшилган қиймат (ЯҚҚ) ҳажми умумий ЯҲМнинг 91,3 фоизини, маҳсулотларга соф солиқлар эса, 8,7 фоизини ташкил этди.

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги ЯҲМнинг тармоқлар бўйича таркибидаги улуши 0,2 фоизли пунктга камайди ва ҳисобот даврида 28,8 фоизни ташкил этди. Саноат (қурилишни қўшган ҳолда) тармоғининг улуши 4,1 фоизли пунктга ошди ва 37,6 фоизни ташкил этди. Хизматлар соҳасининг ЯҲМ таркибидаги улуши 2018 йил январь-декабрда 33,6 фоизни ташкил этди ва 2017 йил мос даври (37,5 %) билан таққосланганда 3,9 фоизли пунктга камайди.

Савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматларнинг ЯҲМ таркибидаги улуши 5,8 фоизни (2017 й. – 6,4 %), ташиш ва сақлаш, ахборот ва алоқа – 
6,9 фоизни, (8,1 %), хизмат кўрсатувчи бошқа тармоқлар – 20,9 фоизни (23,0 %) ташкил этди.