09.06.2023, Жума

Жалпы аймақлық өним ислеп шығарыў

     
                                                                      


                                     
                                                                                               2019-жыл III шерек

    Дәслепки мағлыўматлар бойынша, 2019 жылдың январь-июнында ислеп шығарылған жалпы аймақлық өнимниң (ЖАӨ) көлеми 7861,8 млрд. сўмды қурады ҳәм 2018 жылдың январь-июнына салыстырғанда өсим пәти 107,2 процентке тең болды. 2019 жыл январь-июнь айларында ЖАӨ дефлятор индекси 117,6 процентти қурады.Январь-июнь айларында Қарақалпақстан Республикасы жалпы аймақлық өниминиң экономикалық хызмет түрлери бойынша қурамы


 

млрд.сўм

2018 жылға салыстырғанда,
% те

2018жыл

2019жыл

 

 

 

 

I. Жалпы аймақлық өним, жәми

6 233,9

7 861,8

107,2

соннан:

 

 

 

Тараўлардың жалпы қосылған қуны

5 661,9

7 061,9

107,1

Өнимлерге болған салықлар

572,0

799,9

108,3

II. Тараўлардың жалпы қосылған қуны

5 661,9

7 061,9

107,1

Аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығы

1 022,8

1 184,8

105,4

Санаат (қурылысты қосқан ҳалда)

2 570,0

3 180,6

108,6

санаат

2 097,0

2 343,2

100,5

қурылыс

473,0

837,4

144,6

Хызметлер

2 069,1

2 696,5

106,1

саўда, жасаў ҳәм аўқатланыў бойынша хызметлер

351,9

410,6

104,0

тасыў ҳәм сақлаў, мәлимлеме ҳәм байланыс хызметлери

421,9

482,1

112,5

 

басқа хызметлер

1 295,3

1 803,8

104,6


                                                    

Жалпы аймақлық өнимниң тараўлар бойынша қурамы
январь-июнь ҳалатына

(жәмине салыстырғанда % те)
                                                                                        


    


2019 жылдың январь-июнь айларында Қарақалпақстан Республикасы экономикасының тийкарғы тараўларында гүзетилген өсим пәтлери ЖАӨ өсиўинде тийкарғы фактор болып хызмет етти. Атап айтқанда, аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығының өсим пәти – 105,4 % (ЖАӨ қурамындағы үлеси 16,8 %), санаат (қурылысты қосқан ҳалда) – 108,6 % (45,1 %) ҳәм хызметлер тараўы – 106,1 %
(38,1 %).


                Январь-июнь айларында Қарақалпақстан Республикасы жалпы аймақлық өниминиң экономикалық хызмет түрлери бойынша қурамы, 

жәмине салыстырғанда % те


 

жәмине салыстырғанда % те

өткен жылға салыстырғанда парқы, (+;-)

2018 йил

2019 йил

 

 

 

 

I. Жалпы аймақлық өним, жәми

100,0

100,0

х

соннан:

 

 

 

Тараўлардың жалпы қосылған қуны

90,8

89,8

-1,0

Өнимлерге болған салықлар

9,2

10,2

1,0

II. Тараўлардың жалпы қосылған қуны

100,0

100,0

х

Аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығы

18,1

16,8

-1,3

Санаат (қурылысты қосқан ҳалда)

45,4

45,1

-0,3

санаат

37,0

33,2

-3,8

қурылыс

8,4

11,9

3,5

Хызметлер

36,5

38,1

1,6

саўда, жасаў ҳәм аўқатланыў бойынша хызметлер

6,2

5,8

-0,4

тасыў ҳәм сақлаў, мәлимлеме ҳәм байланыс хызметлери

7,5

6,8

-0,7

 

басқа хызметлер

22,8

25,5

2,7


                                                                                2019 жыл январь-июнда ЖАӨниң экономикалық хызмет түрлери бойынша өсим пәтлери


                                                                                            
    Қарақалпақстан Республикасы экономикасының барлық тараўларында жаратылған жалпы қосылған қун (ЖҚҚ) көлеми улыўма ЖАӨниң 89,8 процентин, онимлерге болған салықлар болса, 10,2 процентин қурады.


Аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығы ЖАӨниң тараўлар бойынша қурамындағы үлеси 1,3 процентли пунктке (ЖАӨ қурамындағы үлеси 16,8 %), санаат (қурылысты қосқан ҳалда тараўының үлеси 0,3 (45,1 %) процентли пунктке кемейди. Хызметлер тараўының ЖАӨ қурамындағы үлеси 2019 жыл январь-июнда 38,1 процентти қурады ҳәм 2018 жыл тийисли дәўири (36,5 %) менен салыстырғанда 1,6 процентли пунктке асты.

Саўда, жасаў ҳәм аўқатланыў бойынша хызметлердиң ЖАӨ қурамындағы үлеси 5,5 процентти (2018 ж. – 6,2 %), тасыў ҳәм сақлаў, мәлимлеме ҳәм байланыс – 6,8 процентти, (7,5 %), хызмет көрсетиўши басқа тараўлар – 25,5 процентти
(22,8 %) қурады.

                                                                                                        

                                                                                   Хызметлер тараўының жалпы қосылған қуны қурамы
                                                                                                             (жәмине салыстырғанда % те):

                                                                                       


 2019-жыл I шерек

Дәслепки мағлыўматлар бойынша, 2019 жылдың январь-мартында ислеп шығарылған жалпы аймақлық өнимниң (ЖАӨ) көлеми 3379,2 млрд. сўмды қурады ҳәм 2018 жылдың январь-мартына салыстырғанда өсим пәти 101,6 пайызға тең болды.

2019 жыл январь-март айларында ЖАӨ дефлятор индекси 120,0 пайызды қурады.

Январь-декабрь айларында республика жалпы аймақлық өниминиң экономикалық хызмет түрлери бойынша қурамы


ӮӮ

млрд.сўм

2018жыл
январь-мартқа салыстырғанда пайыз есабында

2018 жыл

2019 жыл

 

 

 

 

I. Жалпы аймақлық өним, жәми

2771,5

3379,2

101,6

соннан:

 

 

 

Тармақлардың жалпы қосылған муғдары

2513,6

3019,0

101,7

Өнимлерге болған салықлар

257,9

360,2

101,1

II. Тармақлардың жалпы қосылған муғдары

2513,6

3019,0

101,7

Аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығы

313,8

396,5

102,7

Санаат (қурылысты қоскан ҳалда)

1230,5

1359,8

98,1

санаат

1047,9

1106,3

95,7

қурылыс

182,6

253,5

111,7

Хызметлер

969,3

1262,7

106,0

саўда, жасаў ҳәм аўқатланыў бойынша хызметлер

166,2

196,2

105,4

тасыў ҳәм сақлаў, мәлимлеме ҳәм байланыс хызметлери

 

196,7

226,3

108,6

 

басқа хызметлер

606,4

840,2

105,3 

Жалпы аймақлық өнимниң тармақлар

бойынша қурамы январь-март жағдайына
(жәмине салыстырғанда пайызда)

2019 жылдың январь-март айларында Қарақалпақстан Республикасы экономикасының тийкарғы тараўларында гүзетилген өсим пәтлери ЖАӨ өсиўинде тийкарғы фактор болып хызмет қылды. Атап айтқанда, аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығының өсим пәти – 102,7 % (ЖАӨ қурамындағы үлеси 13,1 %), қурылыс – 111,7 % (8,4 %) ҳәмде хызметлер тараўы – 106,0 % (41,9 %). Санаат тараўында өткен жылдың тийисли дәўирине салыстырғанда 4,3 пайызлы пунктке кемейиў гүзетилип, өсим пәти 95,7 % (ЖАӨ қурамындағы үлеси 36,6 %) қурады.

2019 жыл январь-мартта ЖАӨниң экономикалық хызмет түрлери бойынша өсим пәтлери 


Қарақалпақстан Республикасы экономикасының барлық тармақларында жаратылған жалпы қосылған баҳасы (ЯҚҚ) көлеми улыўма ЖАӨниң 89,3 пайызын, өнимлерге болған салықлар, 10,7 пайызды қурайды.

Аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығы ЖАӨниң тармақлар бойынша қурамындағы үлеси 0,6 пайызлы пунктке асты ҳәм есабат дәўиринде 13,1 пайызды қурады. Санаат (қурылысты қосқан ҳалда) тармағының үлеси 4,0 пайызлы пунктке кемейди ҳәм 45,0 пайызды қурады. Хызметлер тараўының ЖАӨ қурамындағы үлеси 2018 жыл январь-мартта 41,9 пайызды қурады ҳәм 2018 жыл усы дәўири (38,5 %) менен салыстырғанда 3,4 пайызлы пунктке асты.

Саўда, жасаў ҳәм аўқатланыў бойынша хызметлердиң ЖАӨ қурамындағы үлеси 6,5 пайызды (2018 ж. – 6,6 %), тасыў ҳәм сақлаў, мәлимлеме ҳәм байланыс – 7,5 пайызды, (7,8 %), хызмет көрсетиўши басқа тармақлар – 27,9 пайызды (24,1 %) қурады.

Хызметлер тараўының жалпы қосылған баҳа қурамы
(жәмине салыстырғанда пайызда):

2018-жыл I шерек

Дәслепки мағлыўматлар бойынша, 2018 жыл январь-мартта ислеп шығарылған жалпы аймақлық өнимниң (ЖАӨ) көлеми 2294,2 млрд. сўмды қурады ҳәм 2017 жылдың январь-мартына салыстырғанда өсим пәти 5,8 пайызға тең болды.

2017 жыл январь-март айларында ЖАӨ дефлятор индекси 137,7 пайызды қурады.

 

Январь-март айларында республика жалпы аймақлық өниминиң экономикалық хызмет түрлери бойынша қурамы


 

млрд.сўм

2017 жыл
январь-мартқа салыстырғанда пайыз есабында

2017 жыл

2018 жыл

I. Жалпы аймақлық өним, жәми

1575,5

2294,2

105,8

соннан:

 

 

 

Тармақлардың жалпы қосылған муғдары

1467,1

2036,3

105,8

Өнимлерге болған салықлар

108,4

257,9

105,7

II. Тармақлардың жалпы қосылған муғдары

1467,1

2036,3

105,8

Аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығы

52,6

71,1

102,0

Санаат (қурылысты қоскан ҳалда)

605,7

997,2

107,4

санаат

476,9

817,3

104,3

қурылыс

128,8

179,9

119,1

Хызметлер

808,8

968,0

104,8

саўда, жасаў ҳәм аўқатланыў бойынша хызметлер

136,4

168,4

102,1

тасыў ҳәм сақлаў, мәлимлеме ҳәм байланыс хызметлери

182,7

198,1

104,3

 

басқа хызметлер

489,7

601,5

105,7


Январь-мартта жалпы аймақлық өнимниң тармақлар бойынша қурамы

(жәмиге салыстырғанда пайызда)


2018 жылдың январь-март айларында республиканың жалпы аймақлық өниминиң өсим пәтине тийкарғы тәсири санаат (104,8) тармағындағы жалпы қосылған муғдар ҳәмде хызметлер (107,4%) есабына туўры келмекте.  

ЖАӨ ислеп шығарыў улыўма көлеминиң 30,5 пайызы киши исбилерменлик (бизнес) үлесине туўры келди, бул көрсеткиш 2017 жыл январь-мартта 35,7 пайызды қурады.

2018 жыл январь-мартта жалпы аймақлық өним көлеминде хызметлердиң үлеси 47,6 пайыз (2017 жыл январь-мартта 55,1 пайыз)ды қурады.2018-жыл III шерек

Дәслепки мағлыўматлар бойынша, 2018 жылдың январь-сентябрында ислеп шығарылған жалпы аймақлық өнимниң (ЖАӨ) көлеми 8193,9 млрд. сўмды қурады ҳәм 2017 жылдың январь-сентябрына салыстырғанда өсим пәти 104,8 пайызға тең болды.

2018 жыл январь-сентябрь айларында ЖАӨ дефлятор индекси 133,1 пайызды қурады.


Январь-сентябрь айларында республика жалпы аймақлық өниминиң экономикалық хызмет түрлери бойынша қурамы


 

млрд.сўм

2017жыл
январь-сентябр
ьға салыстырғанда пайыз есабында

2017 жыл

2018 жыл

 

 

 

 

I. Жалпы аймақлық өним, жәми

5873,8

8193,9

104,8

соннан:

 

 

 

Тармақлардың жалпы қосылған муғдары

5471,9

7334,3

104,7

Өнимлерге болған салықлар

401,9

859,6

106,5

II. Тармақлардың жалпы қосылған муғдары

5471,9

7334,3

104,7

Аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығы

860,4

1193,8

100,8

Санаат (қурылысты қоскан ҳалда)

2063,3

3029,7

103,7

санаат

1602,7

2437,2

103,5

қурылыс

460,6

592,5

104,4

Хызметлер

2548,2

3110,8

106,7

саўда, жасаў ҳәм аўқатланыў бойынша хызметлер

450,3

561,9

105,0

тасыў ҳәм сақлаў, мәлимлеме ҳәм байланыс хызметлери

 

569,9

675,4

112,9

 

басқа хызметлер

1528,0

1873,5

104,9


Жалпы аймақлық өнимниң тармақлар

бойынша қурамы январь-сентябрь жағдайына
(жәмине салыстырғанда пайызда)


Усы жылдың январь-сентябрь айларында республиканың жалпы аймақлық өниминиң өсим пәтине тийкарғы тәсири қурылыс (104,4%) тармағындағы жалпы қосылған муғдар ҳәмде хызметлер (106,7%) есабына туўры келмекте.

ЖАӨ ислеп шығарыў улыўма көлеминиң 48,3 пайызы киши исбилерменлик (бизнес) үлесине туўры келди, бул көрсеткиш 2017 жыл январь-сентябрьда 50,8 пайызды қурады.

2018 жыл январь-сентябрьда жалпы аймақлық өним көлеминде хызметлердиң үлеси 42,4 пайыз (2017 жыл январь-сентябрьда 46,6 пайыз)ды қурады.


2018-жыл IV шерек


        Дәслепки мағлыўматлар бойынша, 2018 жылдың январь-декабринде ислеп шығарылған жалпы аймақлық өнимниң (ЖАӨ) көлеми 14185,2 млрд. сўмды қурады ҳәм 2017 жылдың январь-декабрине салыстырғанда өсим пәти 103,4 пайызға тең болды.

        2018 жыл январь-декабрь айларында ЖАӨ дефлятор индекси 133,9 пайызды қурады.

Январь-декабрь айларында республика жалпы аймақлық өниминиң экономикалық хызмет түрлери бойынша қурамы

 

млрд.сўм

2017жыл
январь-декабрге салыстырғанда пайыз есабында

2017 жыл

2018 жыл

 

 

 

 

I. Жалпы аймақлық өним, жәми

10243,0

14185,2

103,4

соннан:

 

 

 

Тармақлардың жалпы қосылған қуны

9609,9

12951,5

103,4

Өнимлерге болған салықлар

633,1

1233,7

103,7

II. Тармақлардың жалпы қосылған қуны

9609,9

12951,5

103,4

Аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығы

2783,7

3733,0

103,0

Санаат (қурылысты қоскан ҳалда)

3219,8

4869,1

101,6

санаат

2596,0

4047,4

100,6

қурылыс

623,8

821,7

105,4

Хызметлер

3606,3

4349,4

105,3

саўда, жасаў ҳәм аўқатланыў бойынша хызметлер

616,4

755,6

104,4

тасыў ҳәм сақлаў, мәлимлеме ҳәм байланыс хызметлери

 

778,5

898,4

111,7

 

басқа хызметлер

2211,4

2695,4

103,3


Жалпы аймақлық өнимниң тармақлар

бойынша қурамы январь-декабрь жағдайына
(жәмине салыстырғанда пайызда)