08.06.2023, Пийшемби

Киши исбилерменлик (бизнес)
2019 жыл III шерек


2019 жылдың январь-июнында санаат өнимлери көлеми 6162,9 млрд. сўмды қурап, санаат ислеп шығарыў индекси өткен жылдың тийисли дәўирине салыстырғанда 100,5 процентти қурады.

Жәми санаат өнимлери көлеминиң 78,0 проценти (4807,8 млрд. сўм, өткен жылға салыстырғанда санаат ислеп шығарыў индекси 95,9 %) ири кәрханалар тәрепинен ислеп шығарылды.

Статистикалық есап-китаплар бойынша усы жылдың январь-июнь айларында киши кәрхана ҳәм микрофирмалар тәрепинен ислеп шығарылған санаат өнимлери көлеми 849,7 млрд. сўм көлеминде (жәми санаат өнимлери көлеминиң 13,8 проценти) баҳаланды ҳәм бул көрсеткиш өткен жылға салыстырғанда 120,0 процентти қурады.

Сондай ақ, жеке исбилерменлер ҳәм үй хожалықлары тәрепинен ислеп шығарылған санаат өнимлери көлеми505,4 млрд. сўм муғдарында (8,2 процент) есап-китап қылынды.

Өнимлер ислеп шығарыўдың ең үлкен көлеми ислеп шығарыўшы (қайта ислейтуғын) кәрханалар тәрепинен ислеп шығарылған болып, ислеп шығарыў көлеми 5449,3 млрд. сўмды, жәми санаат өнимлери ислеп шығарыўдығы үлеси 88,4процентти қурады.

Сондай-ақ, есабат дәўиринде, жәми санаат өнимлери ислеп шығарыў көлеминде электр, газ, пар менен тәмийинлеў ҳәм ҳаўаны кондициялаў хызмет түри бойынша 448,0 млрд. сўм (жәми санаат өнимлери ислеп шығарыўдағы үлеси 8,4 %), таў-кән санааты ҳәм ашық кәнлерди ислеў хызмет түри бойынша 200,3 млрд. сўм (3,3 %) ҳәмде суў менен тәмийинлеў, канализация системасы, шығындыларды утилизация қылыў хызмет түи бойынша 65,3 млрд. сўм (1,0 %) өнимлер ислеп шығарылды.

Санаат ислеп шығарыўдың өсиўине электр, газ, пар менен тәмийинлеў ҳәм ҳаўаны кондициялаў кәрханалары да үлес қосты, олардың жәми санаат өнимлери ислеп шығарыўдағы үлеси 8,4 % курады.


Январь-июнь айларында санаат ислеп шығарыў көлеми ҳәм өсим пәти

2019 жылдың январь-июнь айларында экономика хызмет түрлери бойынша санаат ислеп шығарыў қурамыЯнварь-июнь айларында экономикалық хызмет түрлери бойынша санаат өнимлерин ислеп шығарыў


 

млрд. сўм

Физик көлем индекси %

Жәмине салыстырғанда үлеси, процентте

2018 ж.

2019 ж.

2018 ж.

2019 ж.

 

 

 

 

 

 

Экономикалық хызметтиң айырықша түрлери бойынша санаат өнимлери ислеп шығарыў көлеми

5 484,9

6 162,9

100,5

100,0

100,0

 

 

Таў-кән санааты ҳәм ашық кәнлердиислеў

172,0

200,3

113,6

3,1

3,3

олардан:

 

 

 

 

 

Нефть ҳәм тәбийий газди қазып алыў

125,2

143,4

104,5

2,3

2,3

Таў-кән санаатының басқа тараўлары ҳәм жабық усылда қазыўға техникалық жәрдем көрсетиў

46,8

56,9

121,0

0,8

1,0

Қайта ислеў санааты

5002,1

5449,3

99,7

91,2

88,4

соннан:

 

 

 

 

 

Азық-аўқат өнимлери, ишимликлер ҳәм темеки өнимлери ислеп шығарыў

561,3

788,7

108,8

10,2

12,8

Тоқымашылық өнимлери, кийимлер, тери ҳәм оған тийисли өнимлер ислеп шығарыў

434,3

583,1

107,5

7,9

9,5

Ағаш ҳәм қалқы буйымлары, пақал ҳәм тоқыўушын материаллардан жасалған буйымлар, қағаз ҳәм қағаз өнимлери, мебеллер ислеп шығарыў

30,1

40,6

97,9

0,6

0,65

Жазылған материалларды басып шығарыў ҳәм сәўлелендириў

1,5

1,7

109,5

0,02

0,02

Химиялық өнимлер, резина ҳәм пластмасса өнимлери ислеп шығарыў

3714,1

3576,9

93,0

67,7

58,0

Кокс ҳәмнефтти қайта ислеўши өнимлерди ислеп шығарыў

1,1

2,6

105,2

0,02

0,04

Тийкарғы фармацевтика өнимлери ҳәм препаратлары ислеп шығарыў

9,4

20,6

155,8

0,2

0,3

Басқа металл емес минерал өнимлер ислепшығарыў

167,3

307,4

155,5

3,1

5,0

Металлургия санааты

0,5

0,8

102,3

0,01

0,01

Машина ҳәм үскенелер ден басқа, таяр металл буйымлар ислеп шығарыў

6,2

16,0

211,6

0,1

0,3

Компьютерлер, электрон ҳәм оптикалық өнимлер ислеп шығарыў

51,9

85,3

-

0,9

1,4

Электр үскенелер ислеп шығарыў

21,9

21,8

101,0

0,4

0,35

Басқа түрлерге киритилмеген машина ҳәм үскенелер ислеп шығарыў

0,9

1,0

103,7

0,01

0,01

Машина ҳәм үскенелерди онлаў ҳәм орнатыў

1,0

1,7

125,1

0,01

0,02

Басқа таяр буйымларды ислеп шығарыў

0,6

1,1

209,8

0,001

0,01

Электр, газ, пар менен тәмийинлеў ҳәм ҳаўаны кондициялаў

246,9

448,0

100,7

4,5

7,3

Суў менен тәмийинлеў, канализация системасы, шығындыларды жыйнаў ҳәм утилизация қылыў

63,9

65,3

87,6

1,2

1,0            Таў-кән санааты ҳәм ашық кәнлерди ислеў кәрханалары тәрепинен 
2019 жылдың январь-июнь айларында ислеп шығарылған өнимлер көлеми 
200,3 млрд. сўмды ямаса жәми ислеп шығарылған санаат өнимлери көлеминиң 
3,3процентин қурады.

        Таў-кән санаатында ислеп шығарылған өнимлер түри бойынша ҳәк тас қазып алыў көлеми өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 2,6 процентке асқанлығын, газ конденсаты 10,9 процентке ҳәм тәбийий газ 4,2 проценткеа кемейгенлигин көриўимиз мүмкин.
                                                Экономикалық хызмет түрлери бойынша санаат өнимлерин ислеп шығарыў

(улыўма көлемге салыстырғанда процент есабында)

2018 жыл январь-июнь

 

2019жыл январь-июнь
Экономикалық хызмет түрлери бойынша санаат өнимлери
түрлерин ислеп шығарыў
(ири кәрханалар бойынша)


 

өлшем бирлиги

январь-июнь айларында

201ылға салыс-тырғанда % есабында

2018 ж.

2019 ж.

 

 

 

Таў-кән санааты ҳәм ашық кәнлерди ислеў

Тәбийий газ ислеп шығарыў

млн.м.
куб

3207,5

3074,2

95,8

Ҳәк

мың тн.     

82,9

85,0

102,6

Шебень

мың тн.

53,8

176,1

3,2 е.

 

Қайта ислеў санааты

Алкоголь өнимлери

мың л. 100% спирт

1904,2

1913,8

100,5

Жумсақ бийдай ҳәм спельта уны

мың тн.

38,7

40,6

104,7

Макарон өнимлери ҳәм соған уқсас қамырдан таярланған өнимлер

тн.

1469,2

675,1

45,9

Биринши сортлы уннан таярланған бийдай наны, аўырлығы 600 г. (буханка)

тн.

1218,0

1329,7

109,2

Гүриш өнимлери

тн.

3382,6

3616,7

106,9

Тазаланған пахта майы ҳәм оның фракциялары (химиялық модификация қылынғанларынан басқа)

тн

7987,5

7224,2

90,4

Ири шақлы қара мал ушын таяр жем өнимлери

мың тн.

22,1

23,4

105,9

Пахта таласы

мың тн.

30,7

24,9

81,3

Пахта шигити

мың тн.

47,6

38,9

81,8

Пахта тивити(линт)

тн.

2485,9

1850,0

74,4

Тийкарғы органикалық емес химиялық онимлер (динатрий карбонаты)

тн.

93,7

96,0

102,5

Полиэтилен

мың тн.

196,2

183,6

93,6

Полипропилен

мың тн.

50,8

47,8

94,1

Электр, газ, пар менентәмийинлеўҳәмҳаўаныкондициялаў

Ислеп шығарған электр энергиясы

млн.
кВт/с

1925,2

1743,8

90,6

Пар ҳәм ыссы суў (ыссылық энергиясы)

мың Гкал.

28,5

28,3

99,4

Суў менен тәмийинлеў, канализация системасы, шығындыларды жыйнаў ҳәм утилизация қылыў

Суўға ислеў бериў ҳәм суў трубалары арқалы бөлистириў хызметлери

млн. сўм

14422,3

16361,3

113,4

Ақаба суўларды жоғалтыў, транспортировка қылыў ҳәм қайта ислеў хызмети

млн. сўм

2406,5

2168,5

90,12019 жылдың январь-июнь айларында ислеп шығаратуғын санаат кәрханалары тәрепинен ислеп шығарылған өнимлер көлеми 5449,3 млрд. сўмды яки жәми ислеп шығарылған санаат өнимлери көлеминиң 88,4 % қурады.

Ислеп шығаратуғын санаат қурамында жоқары технологиялы тармақтың үлеси 1,9 %, орта-жоқары технологиялы 65,6 %, орта-пәс технологиялы 6,5 % ҳәм пәс технологиялы 26,0 % қурады.


2019 жылдың январь-июнь айларында ислеп шығарыўдың технологик қурамы бойынша ислеп шығаратуғын санаат қурамы


 


Өз нәўбетинде, ислеп шығаратуғын санаатта өткен жылдың тийисли дәўирине салыстырғанда ири шақлы қарамал ушын жем өнимлери 5,9 % ке, арақ
0,5 % ке, жумсақ бийдай уны 4,7 % ке, бийдай наны 9,2 % ке, тазаланған гүриш 5,5 % ке, карбонат динатрия 2,5 % ке асқанлығын ҳәм пахта таласы 18,7 % ке, кислород ислеп шығарыў 68,3 % ке, макарон өнимлери ислеп шығарыў өткен жылға салыстырғанда 54,1 % ке кемейгенлигин көриўимиз мүмкин.

Электр, газ, пар менен тәмийинлеў ҳәм ҳаўаны кондициялаў кәрханалары тәрепинен ислеп шығарылған өнимлер көлеми 448,0 млрд. сўмды (жәми ислеп шығарылған санаат өнимлери көлеминиң 7,3 %) қурады.


2019 жылдың январь-июнь айларында санааттың усы тармағында ыссылық энергиясын ислеп шығарыў өткен жылға салыстырғанда 9,4 % ке ҳәм электр энергиясы ислеп шығарыў 0,6 % ке кемейгенлиги гүзетилди.

          

Суў менен тәмийинлеў, канализация системасы, шығындыларды утилизация ететуғын кәрханалары тәрепинен ислеп шығарылған өнимлери көлеми 65,3 млрд. сўмды (жәми ислеп шығарылған санаат өнимлер көлеминиң 1,0 %) қурайды.

Өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда қурамында қара металлар болған екилемши шийки зат 11,3 % ке, ақаба сўларды жоқ етиў, транспортировка қылыў ҳәм ислеў бериў бойынша хызметлердиң 9,9 % ке кемейгенлигин ҳәм суўды қайта ислеў ҳәм суў тармақлары бойынша бөлистириў хызметлериниң 13,4 % ке асқанлығын көрсетпекте.

 

Тутыныў товарлары ислеп шығарыў2019 жылдың январь-июнь айларында 1013,4 млрд. сўмлық тутыныў товарлары ислеп шығарылып, 2018 жылдың январь-июнына салыстырғанда 108,4процентти қурады. Атап айтқанда, 542,5 млрд. сўмлық азық-аўқат өнимлери, 398,9 млрд. сўмлық азықлық емес өнимлер ҳәм 72,0 млрд. сўмлық вино-арақ өнимлери (2018 жыл январь-июнына салыстырғанда тийисли түрде 108,4%, 108,2% ҳәм 109,6%) ислеп шығарылды.Январь-июнь айларында тутыныў товарлары ислеп шығарыў


 

млрд. сўм

Жәми өнимдеги үлеси, процентте

2018 ж.

2019 ж.

2018 ж.

2019 ж.

 

 

 

 

 

Тутыныў товарлары ислеп шығарыў

935,0

1013,4

100,0

100,0

соннан:

 

 

 

 

азық-аўқат өнимлери

566,3

614,5

60,6

60,6

азықлық емес өнимлер

368,7

398,9

39,4

39,42019 жылдың январь-июнь айларында тутыныў товарлары ислеп шығарыў көлеми ҳәм өсим пәтлери

Ири ҳәм киши бизнес субъектлери тәрепинен тутыныў товарлары ислеп шығарыў қурамы, жәмине салыстырғанда % есабындаҚала ҳәм районлар бойынша санаат ислеп шығарыў көлемлери 


Республика санаат ислеп шығарыў көлеми қурамында ең көп үлеси Нөкис қаласы (жәми ислеп шығарыў көлеминиң 66,4 %), Тақыятас (7,0%), Хожели
(3,7 %), Әмиўдәрья (3,3 %) ҳәм Мойнақ (2,6 %) районларына туўры келеди.

Сондай ақ, тутыныў товарлары көлеминиң ең үлкен бөлеги Нөкис қаласы (жәми тутыныў товарлары көлеминиң 32,4%), Хожели (11,2%), Беруний
(8,1 %), Төрткүл (8,2 %), Елликқала (5,2 %), ҳәм Әмиўдәрья (6,8 %) районларында ислеп шығарылды.

 

 Қала ҳәм районлар бойынша тутыныў товарлары ислеп шығарыў көлеми

(республика бойынша жәмине салыстырғанда % есабында)
2019 жылдың январь-июнь айларында қала ҳәм районлар бойынша санаат өнимлери ислеп шығарыў көрсеткишлери


 

санаат өнимлери, млрд. сўм

жәмине салыстыр-ғанда, %

аймақлық санаат өнимлери, млрд. сўм

жәмине салыстыр-ғанда, %

 

 

 

 

 

Қарақалпақстан Республикасы

6162,9

100,0

1358,2

100,0

Нөкис қ.

4094,8

66,5

424,5

31,3

районлар:

 

 

 

 

Әмиўдәрья

203,5

3,3

83,4

6,1

Беруний

124,2

2,0

55,1

4,1

Қанлыкөл

121,3

2,0

48,8

3,6

Қараөзек

118,3

1,9

98,1

7,2

Кегейли

115,5

1,9

38,4

2,8

Қоңырат

136,3

2,2

96,1

7,1

Мойнақ

161,9

2,6

18,5

1,4

Нукус

33,2

0,5

28,4

2,1

Тақыятас

429,5

7,0

61,8

4,6

Тахтакөпир

15,0

0,2

15,0

1,1

Төрткүл

114,7

1,9

71,9

5,3

Хожели

226,7

3,7

87,5

6,4

Шымбай

106,1

1,7

97,6

7,2

Шоманай

24,1

0,4

24,1

1,8

Елликқала

137,8

2,2

109,0

8,0                                            Халықтың жан басына санаат өнимлери ҳәм тутыныў товарлары ислеп шығарыў


 

Ислеп шығарыў көлеми,
халықтың жан басына, мың сўм

санаат
өнимлери

тутыныў
товарлары

 

 

 

Қарақалпақстан Республикасы

3285,3

540,2

Нөкис қ.

12953,2

1038,2

районлар:

 

 

Әмиўдәрья

1038,0

350,9

Беруний

659,2

435,8

Қанлыкөл

2404,4

313,2

Қараөзек

2256,5

413,9

Кегейли

1290,4

288,2

Қоңырат

1059,1

515,2

Мойнақ

5157,8

309,0

Нукус

672,1

380,6

Тақыятас

5879,5

763,9

Тахтакөпир

375,6

287,9

Төрткүл

543,2

394,0

Хожели

1865,9

935,8

Шымбай

919,6

338,9

Шоманай

432,5

353,6

Елликқала

879,6

339,6


2019 жыл январь-июнь айларында халықтың жан басына туўры келетуғын санаат өнимлери ҳәм тутыныў т оварлары ислеп шығарыў көлемлери, мың сўм2019 жылдың январь-июнь айларында таяр өнимлер, аўысық бөлеклер ҳәм материаллар ислеп шығарыўды локализациялаў


Тармақлараралық санаат кооперациясын раўажландырыў, таяр өнимлер, аўысық бөлеклер ҳәм материаллар ислеп шығарыўды локализациялаў дәстүрин әмелге асырыў шеңберинде исбилерменлик субъектлери тәрепинен 2019 жылдың январь-июнь айларында 2058,0 млрд. сўмлық өнимлер ислеп шығарылды.

Таяр өнимлер, аўысық бөлеклер ҳәм материаллар ислеп шығарыўды локализациялаў дәстүриниң әмелге асырылыўы республика санаат өнимлери ислеп шығарыўдың раўажланыўына өз тәсирин көрсетти, дәстүр шеңберинде 171,4 млн. АҚШ доллары муғдарында өнимлер экспорт қылынды.


2019 жылдың январь-июнь айларында таяр өнимлер, қосымша бөлеклер ҳәм материаллар ислеп шығарыўды локализациялаў дәстүриниң тийкарғы көрсеткишлери
2019 жылдың январь-июнь айларында локализация дәстүри шеңберинде ислеп шығарылған өнимлердиң улыўма көлеминиң 99,6% Нөкис қаласы
(2049,5 млрд. сўм) кәрханаларына туўры келеди.


2018 жыл I шерек

2018 жылдың 1 апрель ҳалатына дизимге алынған жәми киши исбилерменлик (бизнес) субъектлериниң саны 11491 ди қурады.

2018 жыл январь-мартта жалпы аймақлық өнимниң 30,5 пайызы (2017 жыл январь-мартта 35,7 пайыз) киши бизнес субъектлери тәрепинен ислеп шығарылды.

2018 жылдың январь-мартында киши исбилерменлик (бизнес) субъектлери тәрепинен:

- санаат өнимлери ислеп шығарыў көлеми 256,7 млрд. сўмды (жәми санаат ислеп шығарыўдың 11,8  пайызы) ямаса 2017 жылдың январь-мартына салыстырғанда өсим пәти 3,0 пайызға артқан;

- 115,1 млрд. сўмлық аўыл, тоғай ҳәм балық хожалықларының ислеп шығарылған (көрсетилген хызметлер) қурап, өсим пәти 2,8 пайызды (аўыл, тоғай ҳәм балық хожалықлары жалпы өниминиң 98,6 пайызы) қурады;

- 237,7 млрд. сўмлық инвестициялар (улыўма инвестициялар көлеминиң 35,4 пайызы) өзлестирилди ҳәм 2017 жылдың январь-мартына салыстырғанда 35,9 пайызға көбейди;

- 350,2 млрд. сўмлық қурылыс жумыслары (улыўма қурылыс жумыслары көлеминиң 87,0 пайызы) орынланды ҳәм 2017 жылдың январь-мартына салыстырғанда 20,7 пайызға асты;

- автомобиль транспорты жүк айланбасының 2,4 пайызға (республика жәми автомобиль транспорты жүк айланбасының 88,7 пайызы), жолаўшы айланбасының болса 2,8 пайызға (улыўма жолаўшы айланбасының 97,3 пайызы) көбейиўи тәмийинленди;

- усақлап сатыў товар айланбасы улыўма көлеминиң 92,3 пайызы ямаса 877,2 млрд. сўмы (өсим пәти 0,9 пайыз) ҳәм хызметлер улыўма көлеминиң тийисли түрде 59,1 пайызы ямаса 555,9 млрд. сўмы (өсим 2,4 пайыз) қәлиплестирилди;
- 8,7 млн. АҚШ доллары (улыўма экспорт көлеминиң 7,0 пайызы) муғдарында өнимлер (товар ҳәм хызметлер) экспорт қылынды, 28,9 млн. АҚШ доллары (улыўма импорт көлеминиң 61,7 пайызы) көлеминдеөнимлер (товар ҳәм хызметлер) импорт қылынды.

2018 жылдың январь-мартында киши исбилерменлик субъектлери өними (жумыслар, хызметлер) улыўма көлеминдеги жеке исбилерменликтиң (пуқаралар мүлики) үлеси

 

Киши исбилерменлик субъектлери өними (жумыслар, хызметлер) көлеми, млрд.сўм

Киши исбилерменлик субъектлери өними (жумыслар, хызметлер) көлеминде жеке сектор үлеси, 
% есабында

 

 

 

Аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығы

115,1

98,0

Санаат

256,7

6,5

Қурылыс

350,2

53,0

Усақлап сатыў

877,2

9,6

Жүк тасыў, млн тн.

3,4

2,9

Жолаўшы тасыў, млн.адам

28,2

1,6

Экспорт, млн. АҚШ долл.

8,7

0,1

Импорт, млн. АҚШ долл.

28,9

15,9


Жалпы аймақлық өним ҳәм экономика тараўлары өними (жумыслар, хызметлер) улыўма көлеминде киши исбилерменлик (бизнес) үлесиниң өзгериўи 
(
улыўма көлемге салыстырғанда пайыз есабында)2018 йил II чорак

    2018 йилнинг 1 июль ҳолатига рўйхатга олинган жами кичик тадбиркорлик  (бизнес) субъектларининг сони 11714 тани ташкил қилди.

    2018 йил январь-июнда ялпи ҳудудий маҳсулотнинг 42,1 фоизи (2017 йил январь-июнда 47,1 фоиз) кичик бизнес субъектлари томонидан ишлаб чиқарилди.

- саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми 576,2 млрд.сўмни (жами саноат ишлаб чиқаришининг 13,7 фоизи) ёки 2017 йилнинг январь-июнига нисбатан ўсиш суръати 3,8 фоизга ошган;

- 736,7 млрд.сўмлик қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликларининг ишлаб чиқарилган (кўрсатилган хизматлар) ташкил қилиб, ўсиш суръати 2,8 фоизни (қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликлари ялпи маҳсулотининг 99,4 фоизи) ташкил қилди;

- 584,7 млрд.сўмлик инвестициялар (умумий инвестициялар ҳажмининг  33,5 фоизи) ўзлаштирилди ва 2017 йилнинг январь-июнига нисбатан 23,5 фоизга кўпайди;

- 689,8 млрд. сўмлик қурилиш ишлари (қурилиш ишлари умумий ҳажмининг 84,2 фоизи) бажарилди ва 2017 йилнинг январь-июнига нисбатан 3,2 фоизга кўпайди;

- автомобиль транспорти юк айланмасининг 2,7 фоизга (республика жами автомобиль транспорти юк айланмасининг 90,1 фоизи), йўловчи  айланмасининг эса 2,5 фоизга (умумий йўловчи айланмасининг 
97,1 фоизи) кўпайиши таъминланди;

- чакана товар айланмаси умумий ҳажмининг 91,4 фоизи  ёки 1953,9 млрд. сўми (ўсиш 2,1 фоиз) ва хизматлар умумий ҳажмининг, мос равишда 61,3 фоизи ёки 2167,0 млрд. сўми (ўсиш 3,0 фоиз) шакллантирилди;

 

17,9 млн. АҚШ доллари (умумий экспорт ҳажмининг 7,0 фоизи) миқдорида маҳсулотлар (товар ва хизматлар) экспорт қилинди, 67,6  млн. АҚШ доллари (умумий импорт ҳажмининг 64,2 фоизи) миқдорида маҳсулотлар (товар ва хизматлар) импорт қилинди.2018 йилнинг январь-июнида кичик тадбиркорлик субъектлари маҳсулоти (ишлар, хизматлар) умумий ҳажмидаги хусусий тадбиркорликнинг (фуқаролар мулки) улуши

 

Кичик тадбиркорлик субъектлари маҳсулоти (иш, хизмат) ҳажми, млрд.сўм

Кичик тадбиркорлик субъектлари маҳсулоти (иш, хизмат) ҳажмида хусусий сектор улуши, % ҳисобида

 

 

 

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ   хўжалиги

736,7

99,4

Саноат

576,2

13,7

Қурилиш

689,7

84,2

Чакана савдо

1953,9

7,8

Юк ташиш, млнтн.

10,3

5,2

Йўловчи ташиш, млн.киши

57,9

1,5

Экспорт, млн. АҚШ долл.

17,9

0,2

Импорт, млн. АҚШ долл.

67,6

8,8

 

Ялпи ҳудудий маҳсулот ва иқтисодиёт тармоқлари маҳсулоти (ишлар, хизматлар) умумий ҳажмида кичик 
тадбиркорлик (бизнес) улушининг ўзгариши 
(
умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида)


 2018 жыл III шерек

    2018 жылдың 1 октябрь жағдайына дизимге алынған жәми киши исбилерменлик (бизнес) субъектлериниң саны 12064 ни қурады.

    2018 жыл январь-сентябрьда жалпы аймақлық өнимниң 48,3 пайызы           (2017 жыл январь-сентябрьда 50,8 пайыз) киши бизнес субъектлери тәрепинен ислеп шығарылды.

- санаат өнимлери ислеп шығарыў көлеми 1142,7 млрд. сўмды (жәми санаат ислеп шығарыўдың 17,7 пайызы) ямаса 2017 жылдың январь-сентябрына салыстырғанда өсим пәти 8,2 пайызға артқан;

- 1984,1 млрд.сўмлық аўыл, тоғай ҳәм балық хожалықларының ислеп шығарылған (көрсетилген хызметлер) қурап, өсим пәти 1,3 пайызды (аўыл, тоғай ҳәм балық хожалықлары жалпы өниминиң 99,2 пайызы) қурады;

- 950,5 млрд. сўмлық инвестициялар (улыўма инвестициялар көлеминиң 26,0 пайызы) өзлестирилди ҳәм 2017 жылдың январь-сентябрына салыстырғанда 31,8 пайызға кобейди;

- 1120,8 млрд.сўмлық қурылыс жумыслары (улыўма қурылыс жумыслары көлеминиң 84,5 пайызы) орынланды ҳәм 2017 жылдың январь-сентябрына салыстырғанда 4,8 пайызға асты;

- автомобиль транспорты жүк айланбасының 4,6 пайызға (республика жәми автомобиль транспорты жүк айланбасының 90,3 пайызы), жолаўшы айланбасының болса 3,0 пайызға (улыўма жолаўшы айланбасының 97,1 пайызы) көбейиўи тәмийинленди;

- усақлап сатыў товар айланбасы улыўма көлеминиң 83,5 пайызы ямаса 2510,8 млрд. сўмы (өсим пәти 2,8 пайыз) ҳәм хызметлер улыўма көлеминиң тийисли түрде 57,5 пайызы ямаса 1846,8 млрд.сўмы (өсим 5,2 пайыз) қәлиплестирилди;

- 31,4 млн. АҚШ доллары (улыўма экспорт көлеминиң 8,8 пайызы) муғдарында өнимлер (товар ҳәм хызметлер) экспорт қылынды, 102,8 млн. АҚШ доллары (улыўма импорт көлеминиң 58,2 пайызы) көлеминде өнимлер (товар ҳәм хызметлер) импорт қылынды.


2018 жылдың январь-сентябрында киши исбилерменлик субъектлери өними (жумыслар, хызметлер) улыўма көлеминдеги жеке исбилерменликтиң (пуқаралар мүлики) үлеси


 

Киши исбилерменлик субъектлери өними (жумыслар, хызметлер) көлеми, млрд.сўм

Киши исбилерменлик субъектлери өними (жумыслар, хызметлер) көлеминде жеке сектор үлеси,
% есабында

 

 

 

Аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығы

1984,1

99,2

Санаат

1142,7

17,7

Қурылыс

1120,8

84,5

Усақлап сатыў

2510,8

83,5

Жүк тасыў, млнтн.

16,1

90,2

Жолаўшы тасыў, млн.адам

92,8

96,0

Экспорт, млн. АҚШ долл.

31,4

8,8

Импорт, млн. АҚШ долл.

102,8

58,2


Жалпы аймақлық өним ҳәм экономика тараўлары өними (жумыслар, хызметлер) улыўма көлеминде киши исбилерменлик (бизнес) үлесиниң өзгериўи
(
улыўма көлемге салыстырғанда пайыз есабында)
2018 жыл IV шерек

2019 жылдың 1 январь жағдайына дизимге алынған жәми киши исбилерменлик (бизнес) субъектлериниң саны 12364 ни қурады.

2018-жыл январь-декабрьда жалпы аймақлық өнимниң 54,3 пайызы (2017-жыл январь-декабрьда 55,8 пайыз) киши бизнес субъектлери тәрепинен ислеп шығарылды.

- санаат өнимлери ислеп шығарыў көлеми 1971,9 млрд. сўмды (жәми санаат ислеп шығарыўдың 18,7 пайызы) ямаса 2017-жылдың январь-декабрына салыстырғанда өсим пәти 19,0 пайызға артқан;

- 6621,3 млрд.сўмлық аўыл, тоғай ҳәм балық хожалықларының ислеп шығарылған (көрсетилген хызметлер) қурап, өсим пәти 1,3 пайызды (аўыл, тоғай ҳәм балық хожалықлары жалпы өниминиң 99,1 пайызы) қурады;

- 1312,9 млрд. сўмлық инвестициялар (улыўма инвестициялар көлеминиң 21,7 пайызы) өзлестирилди ҳәм 2017-жылдың январь-декабрына салыстырғанда 16,6 пайызға кобейди;

- 1549,8 млрд.сўмлық қурылыс жумыслары (улыўма қурылыс жумыслары көлеминиң 84,6 пайызы) орынланды ҳәм 2017-жылдың январь-декабрына салыстырғанда 1,4 пайызға асты;

- автомобиль транспорты жүк айланбасының 4,4 пайызға (республика жәми автомобиль транспорты жүк айланбасының 90,3 пайызы), жолаўшы айланбасының болса 3,0 пайызға (улыўма жолаўшы айланбасының 97,1 пайызы) көбейиўи тәмийинленди;

- усақлап сатыў товар айланбасы улыўма көлеминиң 82,9 пайызы ямаса 3678,8 млрд. сўмы (өсим пәти 3,4 пайыз) ҳәм хызметлер улыўма көлеминиң тийисли түрде 57,5 пайызы ямаса 2565,3 млрд.сўмы (өсим 6,8 пайыз) қәлиплестирилди;

- 45,0 млн. АҚШ доллары (улыўма экспорт көлеминиң 9,9 пайызы) муғдарында өнимлер (товар ҳәм хызметлер) экспорт қылынды, 169,1 млн. АҚШ доллары (улыўма импорт көлеминиң 60,3 пайызы) көлеминде өнимлер (товар ҳәм хызметлер) импорт қылынды.

2018-жылдың январь-декабринде киши исбилерменлик субъектлери өними (жумыслар, хызметлер) улыўма көлеминдеги жеке исбилерменликтиң (пуқаралар мүлики) үлеси

 

Киши исбилерменлик субъектлери өними (жумыслар, хызметлер) көлеми, млрд.сўм

Киши исбилерменлик субъектлери өними (жумыслар, хызметлер) көлеминде жеке сектор үлеси,
% есабында

 

 

 

Аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығы

6621,3

99,1

Санаат

1971,9

18,7

Қурылыс

1549,8

84,6

Усақлап сатыў

3942,9

88,8

Жүк тасыў, млнтн.

21,5

90,3

Жолаўшы тасыў, млн.адам

125,2

96,1

Экспорт, млн. АҚШ долл.

45,0

9,9

Импорт, млн. АҚШ долл.

169,1

60,3

 

Жалпы аймақлық өним ҳәм экономика тараўлары өними (жумыслар, хызметлер) улыўма көлеминде киши исбилерменлик (бизнес) үлесиниң өзгериўи
(
улыўма көлемге салыстырғанда пайыз есабында)


2018-жыл январь-декабрь айларында 2177 киши кәрхана ҳәм микрофирмалар (дийхан ҳәм фермер хожалықларынан тысқары) мәмлекетлик дизимнен өткреилген болып, бул өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда (1648) 32,4 пайызға өсти.

Ең көп киши кәрхана ҳәм микрофирмалар санаат тараўында (барлық дизимге алынғанлардың 23,0 %), саўда (20,7%), қурылыс (19,3%), аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығы (15,8%), жасаў ҳәм аўқатланыў бойынша хызметлер (6,7%) ҳәмде тасыў ҳәм сақлаў (3,9%) экономикалық хызмет түрлери бойынша дизимнен өткерилген.

 

2018-жыл январь-декабрь айларында жаңа шөлкемлестирилген киши кәрхана ҳәм микрофирмалардың экономикалық хызмет түрлери бойынша үлеси
(дийхан ҳәм фермер хожалықларсыз, жәмине салыстырғанда пайыз есабында)

 

2018-жыл январь-декабрь айларында қала ҳәм районлар бойынша киши исбилерменлик (бизнес)те санаат өнимин ислеп шығарыў көлеми ҳәм өсим пәтлери