30.03.2023, Пийшемби

Сыртқы экономикалық байланыслар2019 жыл III шерек


2019 жылдың январь-июньда сыртқы саўда айланысы 374,2 млн. АҚШ долларын, соннан 218,9 млн. АҚШ долларын – экспорт операциялары, 155,3 млн. АҚШ долларын – импорт операциялары қурады.

Сыртқы саўда айланысының сальдосы 63,7 млн. АҚШ долларын қурады.


2019 жылдың январь-июньда ҒМШ ҳәм басқа мәмлекетлер кесиминде республиканың сыртқы саўда айланбасы

(млн. АҚШ доллары)


 

январь-март

2018жыл
январь-июньға салыстырғанда процент есабында

2018ж.

2019ж.

 

 

 

 

Сыртқы саўда айланбасы

362,5

374,2

103,2

соннан:

 

 

 

ҒМШ мәмлекетлери

143,6

143,3

99,7

басқамәмлекетлер

218,9

230,9

105,5

 

 

 

 

Экспорт

255,5

218,9

85,7

соннан:

 

 

 

ҒМШ мәмлекетлери

106,7

108,4

101,6

басқамәмлекетлер

148,9

110,5

74,2

 

 

 

 

Импорт

107,0

155,3

145,1

соннан:

 

 

 

ҒМШ мәмлекетлери

37,0

34,8

94,3

басқамәмлекетлер

70,0

120,4

171,9


2019 жыл январь-июньда  республика сыртқы саўда айланбасында ҒМШ ҳәм басқа мәмлекетлердиң үлеси

(улыўма көлемге салыстырғанда пайыз есабында)


Январь-июнь айларында Қарақалпақстан Республикасы
экспорт-импорты қурамы

 

Экспорт ҳәм импорт операциялары
көлеми ҳәм үлеси

2018жылғасалыстырғанда % есабында

2018 жыл

2019 жыл

млн. АҚШ долл.

үлеси, %

млн.
АҚШ долл.

үлеси, %

 

 

 

 

 

 

Экспорт қурамы

255,5

100

218,9

100

85,7

пахта таласы

 

 

0,3

0,2

-

азық-аўқатөнимлери

14,2

5,6

16,8

7,7

117,8

химиялық өнимлер ҳәм оннан таярланған буйымлар

228,6

89,4

180,7

82,5

79,1

энергия дереклериҳәм нефть өнимлери

4,4

1,7

2,2

1

50,9

машина ҳәмүскенелер

0,1

0,05

0,03

0,01

24,2

хызметлер

1,0

0,4

1,1

0,5

108,6

басқалар

7,2

2,8

17,7

8,1

2,5м

Импорт қурамы

107,0

100

155,3

100

145,1

азық-аўқатөнимлери

5,1

4,7

13,8

8,9

2,7м

химиялық өнимлер ҳәм оннан таярланған буйымлар

13,7

12,8

15,4

9,9

112,7

энергия дереклериҳәм нефть өнимлери

2,8

2,6

4,2

2,7

151,9

қараҳәмреңлиметаллар

2,6

2,4

1,6

1

60,8

машина ҳәмүскенелер

49,9

46,7

87,9

56,6

176,1

хызметлер

5,4

5,1

6,3

4,1

115,9

басқалар

27,5

25,7

26,0

16,7

94,4


Сыртқы саўда айланбасының континентлер бойынша қурамы
(
улыўма көлемге салыстырғанда пайыз есабында)
            2019 жылдың январь-июньда республика сыртқы саўда айланбасында үлкен үлеске ийе болған мәмлекетлер менен товар айланысы

 

Сыртқы саўда айланысы, млн. АҚШ долл.

Республика товар айланы-сындағы үлеси,%

соннан:

2018жыл
январь-июнға салыстыр-ғанда, % те

экспортта

импортта

 

 

 

 

 

 

Қытай Халық Республикасы

99,0

26,4

54,5

44,5

107,4

Россия Федерациясы

89,9

24,0

73,5

16,4

92,4

Туркия

43,5

11,6

29,4

14,1

72,1

Қазақстан

42,8

11,4

29,5

13,3

118,5

Қубла Корея

32,1

8,6

10,3

21,8

2,4 м.

Уллы Британия

13,3

3,5

10,9

2,4

77,0

Латвия

7,3

2,0

-

7,3

6,0 м.

Вьетнам

6,6

1,8

-

6,6

2,0 м.

Литва

3,9

1,1

1,7

2,2

103,0

Германия

3,7

1,0

0,2

3,5

6,2 м.

Иран

2,9

0,8

-

2,9

13,0 м.

Польша

2,9

0,8

-

2,9

6,2 м.

Эстония

2,8

0,8

0,3

2,5

2,3 м.


        Республика сыртқы саўда айланбасында ең үлкен үлести Россия Федерациясы ийелеген болып, усы жыл январь-июнь айларында 99,0 млн. АҚШ доллары муғдарында сыртқы саўда операциялары, соннан 54,5 млн. АҚШ долларлық экмпорт операциялары ҳәмде 44,5 млн. АҚШ доллары муғдарында импорт операциялары әмелге асырылған, сондай ақ, 2019 жыл январь-июнь айларында республика сыртқы саўда айланысында Россия Федерациясы, Туркия, Қазақстан ҳәм Қубла Корея мәмлекетлериниң үлеси көп болып келмекте.


Товар ҳәм хызметлер экспорты қурамы, жәмине салыстырғанда пайызда
Товар ҳәм хызметлер импорты қурамы, жәмине салыстырғанда пайызда2018 жыл I шерек

2018 жылдың январь-мартында сыртқы саўда айланбасы 171,2 млн. АҚШ долларын, соннан 124,4 млн. АҚШ долларын – экспорт операциялары, 46,8 млн. АҚШ долларын – импорт операциялары қурады.

Сыртқы саўда айланбасының сальдосы 77,6 млн. АҚШ долларын қурады.

2018 жылдың январь-мартында ҒМШ ҳәм басқа мәмлекетлер кесиминде республиканың сыртқы саўда айланбасы (млн. АҚШ доллары)

 

январь-март

2017 жыл 
январь-мартқа салыстырғанда пайыз есабында

2017 ж.

2018 ж.

 

 

 

 

Сыртқы саўда айланбасы

149,8

171,2

114,3

соннан:

 

 

 

ҒМШ мәмлекетлери

40,6

68,6

169,0

басқа мәмлекетлер

109,2

102,6

94,0

 

 

 

 

Экспорт

115,3

124,4

107,9

соннан:

 

 

 

ҒМШ мәмлекетлери

28,3

52,0

183,7

басқа мәмлекетлер

87,0

72,4

83,2

 

 

 

 

Импорт

34,5

46,8

135,8

соннан:

 

 

 

ҒМШ мәмлекетлери

12,3

16,6

135,3

басқа мәмлекетлер

22,2

30,2

136,1


Январь-март айларында республика сыртқы саўда айланбасында
 ҒМШ ҳәм басқа мәмлекетлердиң үлеси
(улыўма көлемге салыстырғанда пайыз есабында)

Саўда айланбасы

 

Экспорт

 

Импорт


2018 жылдың январь-мартында республика экспорт-импорты қурамы

 

Экспорт ҳәм импорттың улыўма көлеминдеги үлеси, пайыз есабында

Көлемдеги өзгерис, пайыз    есабында

2017 жыл январь-март

2018 жыл январь-март

2017 жыл 
январь-мартқа 
салыстырғанда пайыз есабында

 

 

 

 

Экспорт қурамы

100,0

100,0

107,9

пахта таласы

5,7

-

-

азық-аўқат өнимлери

4,8

5,1

114,6

химиялық өнимлер ҳәм оннан таярланған буйымлар

84,7

90,1

114,6

энергия дереклери ҳәм нефть өнимлери

2,1

1,6

80,1

машина ҳәм үскенелер

-

0,1

-

хызметлер

0,7

0,2

36,9

басқалар

2,0

2,9

161,2

 

Импорт қурамы

100,0

100,0

135,8

азық-аўқат өнимлери

1,8

5,1

3,9 м.

химиялық өнимлер ҳәм оннан таярланған буйымлар

16,5

10,4

85,6

энергия дереклери ҳәм нефть өнимлери

3,2

4,0

173,2

қара ҳәм реңли металлар

2,4

3,9

2,1 м.

машина ҳәм үскенелер

45,3

49,0

146,8

хызметлер

10,0

3,8

51,9

басқалар

20,8

23,8

155,0


Сыртқы саўда айланбасының континентлер бойынша қурамы 
(улыўма көлемге салыстырғанда пайыз есабында)


2018 жылдың январь-мартында республика сыртқы саўда айланбасында үлкен үлеске ийе болған мәмлекетлер менен товар айланбасы

 

Республика товар айланбасындағы үлеси, пайыз

2017 жыл 
январь-мартқа салыстырғанда пайыз есабында

 

 

 

Қытай Халық Республикасы

28,1

99,0

Россия Федерациясы

27,1

178,9

Туркия

15,7

84,3

Қазақстан

10,5

213,4

Латвия

4,3

61,7

Қубла Корея

2,5

69,0

Украина

1,9

33,2 м.

Қырғызыстан

0,9

4,4 м.

Бирлескен Араб Әмирликлери

0,9

155,5 м.

Аўғанистан

0,7

52,8

Иран Ислам Республикасы

0,7

11,8 м.

Германия

0,6

52,8

Грузия

0,5

98,7

Австрия

0,4

166,6


Республика сыртқы саўда айланбасында ең үлкен үлести Қытай Халық Республикасы ийелеген болып, 2018 жылдың январь-март айларында 48,1 млн. АҚШ доллары муғдарында сыртқы саўда операциялары, соннан 35,0 млн. АҚШ долларлық экмпорт операциялары ҳәмде 13,1 млн. АҚШ доллары муғдарында импорт операциялары әмелге асырылған, сондай ақ, 2018 жыл январь-март айларында республика сыртқы саўда айланбасында Россия Федерациясы, Туркия, Қазақстан, Латвия ҳәм Қубла Корея мәмлекетлериниң үлеси көп болып келмекте.

Товар ҳәм хызметлер экспорты қурамы, жәмиге салыстырғанда пайыздаТовар ҳәм хызметлер импорты қурамы, жәмиге салыстырғанда пайызда
2018 йил II чорак

    2018 йилнинг январь-июнида ташқи савдо айланмаси 359,9 млн. АҚШ долларини, жумладан 254,6 млн. АҚШ долларини - экспорт операциялари, 105,3 млн. АҚШ долларини - импорт операциялари ташкил этди.

    Ташқи савдо айланмасининг ижобий сальдоси 149,2 млн. АҚШ долларини ташкил қилди.

 

2018 йилнинг январь-июнида МДҲ ва бошқа давлатлар кесимида республиканинг ташқи савдо айланмаси(млн АҚШ доллари)

 

 

январь-июнь

2017 йил 
январь-июнга нисбатан фоиз ҳисобида

2017 й.

2018 й.

 

 

 

 

Ташқи савдо айланмаси

303,2

359,9

118,7

шу жумладан:

 

 

 

МДҲ давлатлари

97,6

140,4

143.8

бошқа давлатлар

205,6

219,5

106,8

 

 

 

 

Экспорт

232,1

254,6

109,7

шу жумладан:

 

 

 

МДҲ давлатлари

72,1

105,8

146,7

бошқа давлатлар

160,0

148,8

93,0

 

 

 

 

Импорт

71,1

105,3

148,2

шу жумладан:

 

 

 

МДҲ давлатлари

25,6

34,6

135,5

бошқа давлатлар

45,5

70,7

155,2

 

2018 йил январь-июнда республика ташқи савдо айланмасида МДҲ ва бошқа давлатларнинг улуши
(умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида)

 

Савдо айланмаси

 

Экспорт

 

Импорт 

 

 

2018 йилнинг январь-июнида республика экспорт-импорти таркиби

 

 

Экспорт ва импортнинг умумий ҳажмидаги 
улуши, фоиз ҳисобида

Ҳажмидаги ўзгариш, фоиз ҳисобида

2017 йил январь-июнь

2018 йил январь-июнь

2017 йил 
январь-июнга нисбатан фоиз ҳисобида

 

 

 

 

Экспорт таркиби

100,0

100,0

109,7

пахта толаси

4,0

 

-

озиқ-овқат маҳсулотлари

5,2

5,2

110,0

кимё маҳсулотлари ва ундан тайёрланган буюмлар

85,1

89,8

115,8

энергия манбалари ва нефть маҳсулотлари

2,4

1,7

79,7

машина ва ускуналар

-

0,1

19,8 м

хизматлар

0,6

0,4

77,1

бошқалар

2,7

2,8

112,9

 

Импорт таркиби

100,0

100,0

148,2

озиқ-овқат маҳсулотлари

2,5

5,1

3,0 м

кимё маҳсулотлари ва ундан тайёрланган буюмлар

19,2

13,0

100,4

энергия манбалари ва нефть маҳсулотлари

4,1

2,6

95,5

қора ва рангли металлар

2,2

2,5

168,6

машина ва ускуналар

40,3

48,8

179,5

хизматлар

6,0

5,2

126,3

бошқалар

25,7

22,8

131,8

 

Ташқи савдо айланмасининг қитъалар бўйича таркиби (умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида)


 

2018 йилнинг январь-июнида республика ташқи савдо айланмасида катта улушга эга бўлган давлатлар билан товар айланмаси

 

Республика товар айланмасида улуши, фоиз ҳисобида

2017 йил 
январь-июнга нисбатан фоиз ҳисобида

 

 

 

Россия Федерацияси

26,1

150,0

Хитой Халқ Республикаси

25,6

116,3

Туркия

16,8

4,3м

Қозоғистон

9,8

155,0

Латвия

4,3

72,2

Жанубий Корея

4,0

101,5

Швейцария

2,5

50,8м

Украина

1,3

68,8

Япония

1,0

5,8м

Вьетнам

0,9

15,7м

Бельгия

0,7

4,6м

Эстония

0,7

3,0м

Германия

0,7

132,0

Қирғизистон

0,6

53,1

 

      Республика ташқи савдо айланмасида энг катта улушни Россия Федерациясы эгаллаган бўлиб, жорий йил 6 ойи давомида 93,9 млн. АҚШ доллари миқдорида ташқи савдо опреациялари, шундан 70,4  млн. АҚШ долларлик экспорт операциялари ҳамда 23,5  млн. АҚШ доллари миқдори импорт операциялари амалга оширилган, шунингдек 2018 йил январь-июнь ойларида республика ташқи савдо айланмасида Россия Федерацияси, Туркия, Қозоғистон, Латвия ва Жанубий Корея давлатларининг улуши катта бўлиб келмоқда.

 

Маҳсулот ва хизматларнинг экспорт таркиби, жамига нисбатан фоизда

 

Маҳсулот ва хизматларнинг импорт таркиби, жамига нисбатан фоизда

 


2018 жыл III шерек

2018 жылдың январь-сентябрында сыртқы саўда айланбасы 531,9 млн. АҚШ долларын, соннан 355,2 млн. АҚШ долларын – экспорт операциялары, 176,7 млн. АҚШ долларын – импорт операциялары қурады.

Сыртқы саўда айланбасының сальдосы 178,5 млн. АҚШ долларын қурады.

 

2018 жылдың январь-сентябрында ҒМШ ҳәм басқа мәмлекетлер кесиминде республиканың сыртқы саўда айланбасы(млн. АҚШ доллары)


 

январь-сентябрь

2017жыл
январь-сентябрьға салыстырғанда пайыз есабында

2017ж.

2018ж.

 

 

 

 

Сыртқы саўда айланбасы

447,5

531,9

118,9

соннан:

 

 

 

ҒМШ мәмлекетлери

147,9

211,1

142,7

басқа мәмлекетлер

299,6

320,8

107,1

 

 

 

 

Экспорт

339,3

355,2

104,7

соннан:

 

 

 

ҒМШ мәмлекетлери

112,3

150,2

133,7

басқа мәмлекетлер

227,0

205,0

90,3

 

 

 

 

Импорт

108,2

176,7

163,3

соннан:

 

 

 

ҒМШ мәмлекетлери

35,6

60,9

171,1

басқа мәмлекетлер

72,6

115,8

159,5
2018 жыл январь-сентябрьда  республика сыртқы саўда айланбасында ҒМШ ҳәм басқа мәмлекетлердиң үлеси
(улыўма көлемге салыстырғанда пайыз есабында)

Саўда айланбасы

 

Экспорт

 

Импорт2018 жылдың январь-сентябрына республика экспорт-импорты қурамы

 

Экспорт ҳәм импорттың улыўма көлеминдеги үлеси, пайыз есабында

Көлемдеги өзгерис, пайыз есабында

2017жыл январь-сентябрь

2018жыл январь-сентябрь

2017жыл
январь-сентябрьға
салыстырғанда пайыз есабында

 

 

 

 

Экспорт қурамы

100,0

100,0

104,7

пахта таласы

2,8

-

-

азық-аўқат өнимлери

5,5

5,8

110,5

химиялық өнимлер ҳәм оннан таярланған буйымлар

85,7

89,1

108,8

энергия дереклери ҳәм нефть өнимлери

2,6

2,1

83,8

машина ҳәм үскенелер

-

-

19,8 м

хызметлер

0,5

0,5

94,0

Басқалар

2,9

2,5

91,3

Импорт қурамы

100,0

100,0

163,3

азық-аўқат өнимлери

2,0

4,7

3,9 м

химиялық өнимлер ҳәм оннан таярланған буйымлар

18,5

15,2

134,8

энергия дереклери ҳәм нефть өнимлери

3,2

2,7

134,5

қара ҳәм реңли металлар

2,2

2,9

2,1 м

машина ҳәм үскенелер

42,0

45,0

175,1

хызметлер

6,2

5,5

144,0

басқалар

25,9

24,0

151,2Сыртқы саўда айланбасының континентлер бойынша қурамы
(улыўма көлемге салыстырғанда пайыз есабында)


2018 жылдың январь-сентябрында республика сыртқы саўда айланбасында үлкен үлеске ийе болған мәмлекетлер менен товар айланбасы

 

Республика товар айланбасындағы үлеси, пайыз

2017 жыл
январь-сентябрьға салыстырғанда пайыз есабында

 

 

 

Россия Федерациясы

26,4

140,6

Қытай Халық Республикасы

23,4

104,9

Туркия

16,7

89,4

Қазақстан

9,6

151,3

Қубла Корея

6,4

182,9

Латвия

4,3

75,0

Украина

2,1

136,1

Швейцария

1,8

42,7м

Вьетнам

1,1

11,0м

Япония

0,9

4,0м

Эстония

0,7

2,2м

Қырғызстан

0,7

70,9

БАА

0,6

69,8    Республика сыртқы саўда айланбасында ең үлкен үлести Россия Федерациясы ийелеген болып, 2018 жылдың 9-айында 140,2 млн. АҚШ доллары муғдарында сыртқы саўда операциялары, соннан 100,3 млн. АҚШ долларлық экмпорт операциялары ҳәмде 39,9 млн. АҚШ доллары муғдарында импорт операциялары әмелге асырылған, сондай ақ, 2018 жыл январь-сентябрь айларында республика сыртқы саўда айланбасында Россия Федерациясы, Қытай Халық Республикасы, Туркия, Қазақстан, Латвия ҳәм Қубла Корея мәмлекетлериниң үлеси көп болып келмекте.


Товар ҳәм хызметлер экспорты қурамы, жәмине салыстырғанда пайыздаТовар ҳәм хызметлер импорты қурамы, жәмине салыстырғанда пайызда