08.06.2023, Пийшемби

Санаат2019 жыл III шерек

2019 жылдың январь-июнында санаат өнимлери көлеми 6162,9 млрд. сўмды қурап, санаат ислеп шығарыў индекси өткен жылдың тийисли дәўирине салыстырғанда 100,5 процентти қурады.

Жәми санаат өнимлери көлеминиң 78,0 проценти (4807,8 млрд. сўм, өткен жылға салыстырғанда санаат ислеп шығарыў индекси 95,9 %) ири кәрханалар тәрепинен ислеп шығарылды.

Статистикалық есап-китаплар бойынша усы жылдың январь-июнь айларында киши кәрхана ҳәм микрофирмалар тәрепинен ислеп шығарылған санаат өнимлери көлеми 849,7 млрд. сўм көлеминде (жәми санаат өнимлери көлеминиң 13,8 проценти) баҳаланды ҳәм бул көрсеткиш өткен жылға салыстырғанда 120,0 процентти қурады.

Сондай ақ, жеке исбилерменлер ҳәм үй хожалықлары тәрепинен ислеп шығарылған санаат өнимлери көлеми505,4 млрд. сўм муғдарында (8,2 процент) есап-китап қылынды.

Өнимлер ислеп шығарыўдың ең үлкен көлеми ислеп шығарыўшы (қайта ислейтуғын) кәрханалар тәрепинен ислеп шығарылған болып, ислеп шығарыў көлеми 5449,3 млрд. сўмды, жәми санаат өнимлери ислеп шығарыўдығы үлеси 88,4процентти қурады.

Сондай-ақ, есабат дәўиринде, жәми санаат өнимлери ислеп шығарыў көлеминде электр, газ, пар менен тәмийинлеў ҳәм ҳаўаны кондициялаў хызмет түри бойынша 448,0 млрд. сўм (жәми санаат өнимлери ислеп шығарыўдағы үлеси 8,4 %), таў-кән санааты ҳәм ашық кәнлерди ислеў хызмет түри бойынша 200,3 млрд. сўм (3,3 %) ҳәмде суў менен тәмийинлеў, канализация системасы, шығындыларды утилизация қылыў хызмет түи бойынша 65,3 млрд. сўм (1,0 %) өнимлер ислеп шығарылды.

Санаат ислеп шығарыўдың өсиўине электр, газ, пар менен тәмийинлеў ҳәм ҳаўаны кондициялаў кәрханалары да үлес қосты, олардың жәми санаат өнимлери ислеп шығарыўдағы үлеси 8,4 % курады.


Январь-июнь айларында санаат ислеп шығарыў көлеми ҳәм өсим пәти
2019 жылдың январь-июнь айларында экономика хызмет түрлери бойынша санаат ислеп шығарыў қурамыЯнварь-июнь айларында экономикалық хызмет түрлери бойынша санаат өнимлерин ислеп шығарыў

 

млрд. сўм

Физик көлем индекси %

Жәмине салыстырғанда үлеси, процентте

2018 ж.

2019 ж.

2018 ж.

2019 ж.

 

 

 

 

 

 

Экономикалық хызметтиң айырықша түрлери бойынша санаат өнимлери ислеп шығарыў көлеми

5 484,9

6 162,9

100,5

100,0

100,0

 

 

Таў-кән санааты ҳәм ашық кәнлердиислеў

172,0

200,3

113,6

3,1

3,3

олардан:

 

 

 

 

 

Нефть ҳәм тәбийий газди қазып алыў

125,2

143,4

104,5

2,3

2,3

Таў-кән санаатының басқа тараўлары ҳәм жабық усылда қазыўға техникалық жәрдем көрсетиў

46,8

56,9

121,0

0,8

1,0

Қайта ислеў санааты

5002,1

5449,3

99,7

91,2

88,4

соннан:

 

 

 

 

 

Азық-аўқат өнимлери, ишимликлер ҳәм темеки өнимлери ислеп шығарыў

561,3

788,7

108,8

10,2

12,8

Тоқымашылық өнимлери, кийимлер, тери ҳәм оған тийисли өнимлер ислеп шығарыў

434,3

583,1

107,5

7,9

9,5

Ағаш ҳәм қалқы буйымлары, пақал ҳәм тоқыўушын материаллардан жасалған буйымлар, қағаз ҳәм қағаз өнимлери, мебеллер ислеп шығарыў

30,1

40,6

97,9

0,6

0,65

Жазылған материалларды басып шығарыў ҳәм сәўлелендириў

1,5

1,7

109,5

0,02

0,02

Химиялық өнимлер, резина ҳәм пластмасса өнимлери ислеп шығарыў

3714,1

3576,9

93,0

67,7

58,0

Кокс ҳәмнефтти қайта ислеўши өнимлерди ислеп шығарыў

1,1

2,6

105,2

0,02

0,04

Тийкарғы фармацевтика өнимлери ҳәм препаратлары ислеп шығарыў

9,4

20,6

155,8

0,2

0,3

Басқа металл емес минерал өнимлер ислепшығарыў

167,3

307,4

155,5

3,1

5,0

Металлургия санааты

0,5

0,8

102,3

0,01

0,01

Машина ҳәм үскенелер ден басқа, таяр металл буйымлар ислеп шығарыў

6,2

16,0

211,6

0,1

0,3

Компьютерлер, электрон ҳәм оптикалық өнимлер ислеп шығарыў

51,9

85,3

-

0,9

1,4

Электр үскенелер ислеп шығарыў

21,9

21,8

101,0

0,4

0,35

Басқа түрлерге киритилмеген машина ҳәм үскенелер ислеп шығарыў

0,9

1,0

103,7

0,01

0,01

Машина ҳәм үскенелерди онлаў ҳәм орнатыў

1,0

1,7

125,1

0,01

0,02

Басқа таяр буйымларды ислеп шығарыў

0,6

1,1

209,8

0,001

0,01

Электр, газ, пар менен тәмийинлеў ҳәм ҳаўаны кондициялаў

246,9

448,0

100,7

4,5

7,3

Суў менен тәмийинлеў, канализация системасы, шығындыларды жыйнаў ҳәм утилизация қылыў

63,9

65,3

87,6

1,2

1,0
Таў-кән санааты ҳәм ашық кәнлерди ислеў кәрханалары тәрепинен
2019 жылдың январь-июнь айларында ислеп шығарылған өнимлер көлеми
200,3 млрд. сўмды ямаса жәми ислеп шығарылған санаат өнимлери көлеминиң

3,3процентин қурады.

Таў-кән санаатында ислеп шығарылған өнимлер түри бойынша ҳәк тас қазып алыў көлеми өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 2,6 процентке асқанлығын, газ конденсаты 10,9 процентке ҳәм тәбийий газ 4,2 проценткеа кемейгенлигин көриўимиз мүмкин.


Экономикалық хызмет түрлери бойынша санаат өнимлерин ислеп шығарыў

(улыўма көлемге салыстырғанда процент есабында)


2018 жыл январь-июнь

 

2019жыл январь-июнь


Экономикалық хызмет түрлери бойынша санаат өнимлери
түрлерин ислеп шығарыў
(ири кәрханалар бойынша)


 

өлшем бирлиги

январь-июнь айларында

201ылға салыс-тырғанда % есабында

2018 ж.

2019 ж.

 

 

 

Таў-кән санааты ҳәм ашық кәнлерди ислеў

Тәбийий газ ислеп шығарыў

млн.м.
куб

3207,5

3074,2

95,8

Ҳәк

мың тн.     

82,9

85,0

102,6

Шебень

мың тн.

53,8

176,1

3,2 е.

 

Қайта ислеў санааты

Алкоголь өнимлери

мың л. 100% спирт

1904,2

1913,8

100,5

Жумсақ бийдай ҳәм спельта уны

мың тн.

38,7

40,6

104,7

Макарон өнимлери ҳәм соған уқсас қамырдан таярланған өнимлер

тн.

1469,2

675,1

45,9

Биринши сортлы уннан таярланған бийдай наны, аўырлығы 600 г. (буханка)

тн.

1218,0

1329,7

109,2

Гүриш өнимлери

тн.

3382,6

3616,7

106,9

Тазаланған пахта майы ҳәм оның фракциялары (химиялық модификация қылынғанларынан басқа)

тн

7987,5

7224,2

90,4

Ири шақлы қара мал ушын таяр жем өнимлери

мың тн.

22,1

23,4

105,9

Пахта таласы

мың тн.

30,7

24,9

81,3

Пахта шигити

мың тн.

47,6

38,9

81,8

Пахта тивити(линт)

тн.

2485,9

1850,0

74,4

Тийкарғы органикалық емес химиялық онимлер (динатрий карбонаты)

тн.

93,7

96,0

102,5

Полиэтилен

мың тн.

196,2

183,6

93,6

Полипропилен

мың тн.

50,8

47,8

94,1

Электр, газ, пар менентәмийинлеўҳәмҳаўаныкондициялаў

Ислеп шығарған электр энергиясы

млн.
кВт/с

1925,2

1743,8

90,6

Пар ҳәм ыссы суў (ыссылық энергиясы)

мың Гкал.

28,5

28,3

99,4

Суў менен тәмийинлеў, канализация системасы, шығындыларды жыйнаў ҳәм утилизация қылыў

Суўға ислеў бериў ҳәм суў трубалары арқалы бөлистириў хызметлери

млн. сўм

14422,3

16361,3

113,4

Ақаба суўларды жоғалтыў, транспортировка қылыў ҳәм қайта ислеў хызмети

млн. сўм

2406,5

2168,5

90,1
2019 жылдың январь-июнь айларында ислеп шығаратуғын санаат кәрханалары тәрепинен ислеп шығарылған өнимлер көлеми 5449,3 млрд. сўмды яки жәми ислеп шығарылған санаат өнимлери көлеминиң 88,4 % қурады.

Ислеп шығаратуғын санаат қурамында жоқары технологиялы тармақтың үлеси 1,9 %, орта-жоқары технологиялы 65,6 %, орта-пәс технологиялы 6,5 % ҳәм пәс технологиялы 26,0 % қурады.

 

 

2019 жылдың январь-июнь айларында ислеп шығарыўдың технологик қурамы бойынша ислеп шығаратуғын санаат қурамы
Өз нәўбетинде, ислеп шығаратуғын санаатта өткен жылдың тийисли дәўирине салыстырғанда ири шақлы қарамал ушын жем өнимлери 5,9 % ке, арақ
0,5 % ке, жумсақ бийдай уны 4,7 % ке, бийдай наны 9,2 % ке, тазаланған гүриш 5,5 % ке, карбонат динатрия 2,5 % ке асқанлығын ҳәм пахта таласы 18,7 % ке, кислород ислеп шығарыў 68,3 % ке, макарон өнимлери ислеп шығарыў өткен жылға салыстырғанда 54,1 % ке кемейгенлигин көриўимиз мүмкин.

Электр, газ, пар менен тәмийинлеў ҳәм ҳаўаны кондициялаў кәрханалары тәрепинен ислеп шығарылған өнимлер көлеми 448,0 млрд. сўмды (жәми ислеп шығарылған санаат өнимлери көлеминиң 7,3 %) қурады.

2019 жылдың январь-июнь айларында санааттың усы тармағында ыссылық энергиясын ислеп шығарыў өткен жылға салыстырғанда 9,4 % ке ҳәм электр энергиясы ислеп шығарыў 0,6 % ке кемейгенлиги гүзетилди.

          

Суў менен тәмийинлеў, канализация системасы, шығындыларды утилизация ететуғын кәрханалары тәрепинен ислеп шығарылған өнимлери көлеми 65,3 млрд. сўмды (жәми ислеп шығарылған санаат өнимлер көлеминиң 1,0 %) қурайды.

Өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда қурамында қара металлар болған екилемши шийки зат 11,3 % ке, ақаба сўларды жоқ етиў, транспортировка қылыў ҳәм ислеў бериў бойынша хызметлердиң 9,9 % ке кемейгенлигин ҳәм суўды қайта ислеў ҳәм суў тармақлары бойынша бөлистириў хызметлериниң 13,4 % ке асқанлығын көрсетпекте.

 

Тутыныў товарлары ислеп шығарыў

2019 жылдың январь-июнь айларында 1013,4 млрд. сўмлық тутыныў товарлары ислеп шығарылып, 2018 жылдың январь-июнына салыстырғанда 108,4процентти қурады. Атап айтқанда, 542,5 млрд. сўмлық азық-аўқат өнимлери, 398,9 млрд. сўмлық азықлық емес өнимлер ҳәм 72,0 млрд. сўмлық вино-арақ өнимлери (2018 жыл январь-июнына салыстырғанда тийисли түрде 108,4%, 108,2% ҳәм 109,6%) ислеп шығарылды.Январь-июнь айларында тутыныў товарлары ислеп шығарыў


 

млрд. сўм

Жәми өнимдеги үлеси, процентте

2018 ж.

2019 ж.

2018 ж.

2019 ж.

 

 

 

 

 

Тутыныў товарлары ислеп шығарыў

935,0

1013,4

100,0

100,0

соннан:

 

 

 

 

азық-аўқат өнимлери

566,3

614,5

60,6

60,6

азықлық емес өнимлер

368,7

398,9

39,4

39,42019 жылдың январь-июнь айларында тутыныў товарлары ислеп шығарыў көлеми ҳәм өсим пәтлери
Ири ҳәм киши бизнес субъектлери тәрепинен тутыныў товарлары ислеп шығарыў қурамы, жәмине салыстырғанда % есабында

Қала ҳәм районлар бойынша санаат ислеп шығарыў көлемлери

 

Республика санаат ислеп шығарыў көлеми қурамында ең көп үлеси Нөкис қаласы (жәми ислеп шығарыў көлеминиң 66,4 %), Тақыятас (7,0%), Хожели
(3,7 %), Әмиўдәрья (3,3 %) ҳәм Мойнақ (2,6 %) районларына туўры келеди.

Сондай ақ, тутыныў товарлары көлеминиң ең үлкен бөлеги Нөкис қаласы (жәми тутыныў товарлары көлеминиң 32,4%), Хожели (11,2%), Беруний
(8,1 %), Төрткүл (8,2 %), Елликқала (5,2 %), ҳәм Әмиўдәрья (6,8 %) районларында ислеп шығарылды.

 

 

 

Қала ҳәм районлар бойынша тутыныў товарлары ислеп шығарыў көлеми
(республика бойынша жәмине салыстырғанда % есабында)
2019 жылдың январь-июнь айларында қала ҳәм районлар бойынша санаат өнимлери ислеп шығарыў көрсеткишлери

 

санаат өнимлери, млрд. сўм

жәмине салыстыр-ғанда, %

аймақлық санаат өнимлери, млрд. сўм

жәмине салыстыр-ғанда, %

 

 

 

 

 

Қарақалпақстан Республикасы

6162,9

100,0

1358,2

100,0

Нөкис қ.

4094,8

66,5

424,5

31,3

районлар:

 

 

 

 

Әмиўдәрья

203,5

3,3

83,4

6,1

Беруний

124,2

2,0

55,1

4,1

Қанлыкөл

121,3

2,0

48,8

3,6

Қараөзек

118,3

1,9

98,1

7,2

Кегейли

115,5

1,9

38,4

2,8

Қоңырат

136,3

2,2

96,1

7,1

Мойнақ

161,9

2,6

18,5

1,4

Нукус

33,2

0,5

28,4

2,1

Тақыятас

429,5

7,0

61,8

4,6

Тахтакөпир

15,0

0,2

15,0

1,1

Төрткүл

114,7

1,9

71,9

5,3

Хожели

226,7

3,7

87,5

6,4

Шымбай

106,1

1,7

97,6

7,2

Шоманай

24,1

0,4

24,1

1,8

Елликқала

137,8

2,2

109,0

8,0


Халықтың жан басына санаат өнимлери ҳәм тутыныў товарлары
ислеп шығарыў

 

Ислеп шығарыў көлеми,
халықтың жан басына, мың сўм

санаат
өнимлери

тутыныў
товарлары

 

 

 

Қарақалпақстан Республикасы

3285,3

540,2

Нөкис қ.

12953,2

1038,2

районлар:

 

 

Әмиўдәрья

1038,0

350,9

Беруний

659,2

435,8

Қанлыкөл

2404,4

313,2

Қараөзек

2256,5

413,9

Кегейли

1290,4

288,2

Қоңырат

1059,1

515,2

Мойнақ

5157,8

309,0

Нукус

672,1

380,6

Тақыятас

5879,5

763,9

Тахтакөпир

375,6

287,9

Төрткүл

543,2

394,0

Хожели

1865,9

935,8

Шымбай

919,6

338,9

Шоманай

432,5

353,6

Елликқала

879,6

339,6


2019 жыл январь-июнь айларында халықтың жан басына туўры келетуғын санаат өнимлери ҳәм тутыныў т оварлары ислеп шығарыў көлемлери, мың сўм2019 жылдың январь-июнь айларында таяр өнимлер, аўысық бөлеклер ҳәм материаллар ислеп шығарыўды локализациялаў

 

Тармақлараралық санаат кооперациясын раўажландырыў, таяр өнимлер, аўысық бөлеклер ҳәм материаллар ислеп шығарыўды локализациялаў дәстүрин әмелге асырыў шеңберинде исбилерменлик субъектлери тәрепинен 2019 жылдың январь-июнь айларында 2058,0 млрд. сўмлық өнимлер ислеп шығарылды.

Таяр өнимлер, аўысық бөлеклер ҳәм материаллар ислеп шығарыўды локализациялаў дәстүриниң әмелге асырылыўы республика санаат өнимлери ислеп шығарыўдың раўажланыўына өз тәсирин көрсетти, дәстүр шеңберинде 171,4 млн. АҚШ доллары муғдарында өнимлер экспорт қылынды.

2019 жылдың январь-июнь айларында таяр өнимлер, қосымша бөлеклер ҳәм материаллар ислеп шығарыўды локализациялаў дәстүриниң тийкарғы көрсеткишлери

2019 жылдың январь-июнь айларында локализация дәстүри шеңберинде ислеп шығарылған өнимлердиң улыўма көлеминиң 99,6% Нөкис қаласы
(2049,5 млрд. сўм) кәрханаларына туўры келеди.2019 жыл I шерек

  2019 жылдың январь-мартында санаат өнимлери көлеми 2899,7 млрд. сўмды қурап, санаат ислеп шығарыў индекси 95,7 пайызды қурады.

Өнимлер ислеп шығарыўдың ең үлкен көлеми ислеп шығарыўшы (қайта ислейтуғын) кәрханалар тәрепинен ислеп шығарылған болып, ислеп шығарыў көлеми 2528,6 млрд. сўмды, жәми санаат өнимлери ислеп шығарыўдығы үлеси 87,2 пайызды қурады.

Сондай ақ, есабат дәўиринде, жәми санаат өнимлери ислеп шығарыў көлеминде электр, газ, пар менен тәмийинлеў ҳәм ҳаўаны кондициялаў хызмет түри бойынша 245,4 млрд. сўм (жәми санаат өнимлери ислеп шығарыўдағы үлеси 8,4 %), таў-кән санааты ҳәм ашық кәнлерди ислеў хызмет түри бойынша 97,8 млрд. сўм (3,4 %) ҳәм суў менен тәмийинлеў, канализация системасы, шығындыларды утилизация қылыў хызмет түри бойынша 27,9 млрд. сўм (1,0 %) өнимлер ислеп шығарылды.

Санаат ислеп шығарыўдың өсиўине электр, газ, пар менен тәмийинлеў ҳәм ҳаўаны кондициялаў кәрханалары да үлес қосып, олардың жәми санаат өнимлери ислеп шығарыўдағы үлеси 8,4 % қурады.

2019 жылдың январь-март айларында экономика хызмет түрлери бойынша 


2019 жыл январь-мартта экономикалық хызмет түрлери бойынша санаат өнимлерин ислеп шығарыў

 

млрд. сўм

жәмине салыстырғанда үлеси, пайызда

2018 ж.

2019 ж.

2018 ж.

2019 ж.

 

 

 

 

 

Экономикалық хызметтиң айырықша түрлери бойынша санаат өнимлери ислеп шығарыў көлеми

2746,3

2899,7

100,0

100,0

экономикалық хызмет түрлери бойынша:

Таў-кән санааты ҳәм ашық кәнлерди ислеў

81,1

97,8

3,0

3,4

олардан:

 

 

 

 

Нефть ҳәм тәбийий газди қазып алыў

63,9

79,2

78,8

80,9

Таў-кән санаатының басқа тараўлары ҳәм жабық усылда қазыўға техникалық жәрдем көрсетиў

17,2

18,6

21,2

19,1

Қайта ислеў санааты

2493,4

2528,6

90,8

87,2

соннан:

 

 

 

 

Азық-аўқат өнимлери, ишимликлер ҳәм темеки өнимлери ислеп шығарыў

231,8

333,8

9,3

13,2

Тоқымашылық өнимлери, кийимлер, тери ҳәм оған тийисли өнимлер ислеп шығарыў

239,8

294,6

9,6

11,7

Ағаш ҳәм қалқы буйымлары, пақал ҳәм тоқыў ушын материаллардан жасалған буйымлар, қағаз ҳәм қағаз өнимлери, мебеллер ислеп шығарыў

10,9

13,0

0,4

0,5

Жазылған материалларды басып шығарыў ҳәм сәўлелендириў

0,48

0,49

0,02

0,02

Химиялық өнимлер, резина ҳәм пластмасса өнимлери ислеп шығарыў

1906,7

1734,1

76,5

68,6

Кокс ҳәм нефтти қайта ислеўши өнимлерди ислеп шығарыў

3,1

7,7

0,1

0,3

Тийкарғы фармацевтика өнимлери ҳәм препаратлары ислеп шығарыў

3,0

9,9

0,1

0,4

Басқа металл емес минерал өнимлер ислеп шығарыў

54,9

91,4

2,2

3,6

Металлургия санааты

0,12

0,21

0,005

0,008

Машина ҳәм үскенелерден басқа, таяр металл буйымлар ислеп шығарыў

3,7

8,6

0,1

0,3

Электр үскенелер ислеп шығарыў

37,8

33,3

1,5

1,3

Басқа түрлерге киритилмеген машина ҳәм үскенелер ислеп шығарыў

0,49

0,52

0,02

0,02

Машина ҳәм үскенелерди онлаў ҳәм орнатыў

0,44

0,65

0,02

0,03

Басқа таяр буйымларды ислеп шығарыў

0,20

0,21

0,01

0,01

Электр, газ, пар менен тәмийинлеў ҳәм ҳаўаны кондициялаў

143,3

245,4

5,2

8,4

Суў менен тәмийинлеў, канализация системасы, шығындыларды жыйнаў ҳәм утилизация қылыў

28,5

27,9

1,0

1,0

 


Таў-кән санааты ҳәм ашық кәнлерди ислеў кәрханалары тәрепинен 2019 жылдың январь-март айларында ислеп шығарылған өнимлер көлеми 97,8 млрд. сўмды ямаса жәми ислеп шығарылған санаат өнимлери көлеминиң 3,4 пайызын қурады.

Таў-кән санаатында ислеп шығарылған өнимлер түри бойынша ҳәк тас қазып алыў көлеми өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 0,4 пайызға асқанлығын, газ конденсаты 5,1 пайызға ҳәм тәбийий газ 2,6 пайызға кемейгенлигин көриўимиз мүмкин.

 

 Экономикалық хызмет түрлери бойынша санаат өнимлерин ислеп шығарыў

(улыўма көлемге салыстырғанда пайыз есабында)


2018 жыл январь-март

 

2019 жыл январь-мартn

Экономикалық хызмет түрлери бойынша санаат өнимлери
түрлерин ислеп шығарыў
(ири кәрханалар бойынша)


 

Өлшем бирлиги

январь-март айларында

2018 жылға салыс-тырғанда % есабында

2018 ж.

2019 ж.

 

 

 

Таў-кән санааты ҳәм ашық кәнлерди ислеў

Тәбийий газ ислеп шығарыў

млн.м.
куб

1609,5

1568,1

97,4

Ҳәк

мың тн.     

41178,0

41347,0

100,4

Шебень

мың тн.

-

-

-

 

Қайта ислеў санааты

Алкоголь өнимлери

мың л. 100% спирт

1031,8

1063,4

103,1

Жумсақ бийдай ҳәм спельта уны

мың тн.

18876,8

19828,8

105,0

Макарон өнимлери ҳәм соған уқсас қамырдан таярланған өнимлер

тн.

755,4

487,1

64,5

Биринши сортлы уннан таярланған бийдай наны, аўырлығы 600 г. (буханка)

тн.

550,8

633,7

115,1

Гүриш өнимлери

 тн.

1794,7

847,3

47,2

Тазаланған пахта майы ҳәм оның фракциялары (химиялық модификация қылынғанларынан басқа)

тн

4958

4544,6

91,7

Ири шақлы қара мал ушын таяр жем өнимлери

мың тн.

11,0

13,8

125,1

Пахта таласы

мың тн.

23,3

18,1

77,7

Пахта шигити

мың тн.

36,1

28,1

77,8

Пахта тивити(линт)

тн.

1805,6

1334,0

73,9

Тийкарғы органикалық емес химиялық онимлер (динатрий карбонаты)

тн.

49,1

46,3

94,3

Полиэтилен

мың тн.

102,7

89,7

87,3

Полипропилен

мың тн.

25,3

23,8

93,9

Электр, газ, пар менен тәмийинлеў ҳәм ҳаўаны кондициялаў

Ыссылық электр орайлары (ЫЭО) ислеп шығарған электр энергиясы

млн.
кВт/с

111,9

123,2

110,1

Пар ҳәм ыссы суў (ыссылық энергиясы)

мың Гкал.

15,4

15,1

98,1

Суў менен тәмийинлеў, канализация системасы, шығындыларды жыйнаў ҳәм утилизация қылыў

Суўға ислеў бериў ҳәм суў трубалары арқалы бөлистириў хызметлери

млн. сўм

4817,1

6678,7

138,6

Ақаба суўларды жоғалтыў, транспортировка қылыў ҳәм қайта ислеў хызмети

млн. сўм

760,2

944,3

124,22019 жылдың январь-март айларында ислеп шығаратуғын санаат кәрханалары тәрепинен ислеп шығарылған өнимлер көлеми 2528,6 млрд. сўмды яки жәми ислеп шығарылған санаат өнимлери көлеминиң 87,2 пайызын қурады.

Ислеп шығаратуғын санаат қурамында жоқары технологиялы тармақтың үлеси 0,4 пайызды, орта-жоқары технологиялы 69,8 пайызды, орта-пәс технологиялы 4,5 пайыз ҳәм пәс технологиялы 25,3 пайызды қурады.

 2019 жылдың январь-март айларында ислеп шығарыўдың технологик қурамы бойынша ислеп шығаратуғын санаат қурамы