09.06.2023, Жума

Аўыл хожалығы
2019 жыл III шерек


2019 жылдың январь-июнында ислеп шығарылған (көрсетилген хызметлер) улыўма көлеми 2106,2 млрд. сўмды ямаса 2018 жылдың усы дәўирине салыстырғанда 105,4% ти, соннан, дийқаншылық ҳәм шарўашылық, аўшылық ҳәм бул тараўларда көрсетилген хызметлер көлеми 1968,7 млрд. сўмды (105,2%), тоғай хожалықларында 91,7 млрд. сўмды (105,4%), балықшылық хожалықларында
45,7 млрд. сўмды (
118,0%) қурады.

 

Аўыл хожалығы өнимлери ислеп шығарыў көлеминиң хожалықлар категориялары бойынша қурамы
(жәмиге салыстырғанда % есабында)    Жыйын-терим. 2019 жылдың январь-июнь айларында барлық түрдеги хожалықлар тәрепинен 147,2 мың тонна масақлы дән егинлери ислеп шығарылды.

Буннан тысқары, барлық түрдеги хожалықларда 23,4 мың тонна картошка, (2018 жылға салыстырғанда 7,9 % ке көп), 41,4 мың тонна овощ (17,5 % ке көп), жыйнап алынды, 5,5 мың тонна палыз егинлери (21,7 % ке көп), 8,4 мың тонна мийўелер (2,5 % ке көп) ҳәм 0,2 мың тонна жүзим (26,3 % ке көп) жетистирилди.


2019 жылдың январь-июнында хожалықлар категориялары бойынша тийкарғы түрдеги дийқаншылық өнимлерин ислеп шығарыў


 

Фермер хожалықлары

Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықлары

Аўыл хожалығы менен шуғылланыўшы кәрханалар

тонна

өсим пәти, % те

тонна

өсим пәти, % те

тонна

өсим пәти, % те

 

 

 

 

 

 

 

Дән жәми

111359

137,7

33822

87,5

2014

226,5

Картошка

3799

172,7

19556

100,5

69

115,0

Овощ

10038

191,9

30039

102,0

1372

241,1

Палыз егинлери

2187

177,9

3247

100,4

32

123,1

Мийўелер

1833

100,9

6355

102,7

194

111,5

Жүзим

55

3,2 е.

149

104,2

12

109,12019 жылдың январь-июнында аймақлар бойынша тийкарғы түрдеги дийқаншылық өнимлерин ислеп шығарыў        Шарўашылық. 2019 жылдың 1 июль жағдайына өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда ири шақлы қара маллар 100,4% ке (жәми 1076,1 мың басты қурады), соннан сыйырлар 100,5% ке (312,0 мың бас), қой ҳәм ешкилер 102,9% ке (1107,6 мың бас), атлар 104,1% ке (24,0 мың бас), қуслар 106,7% ке
(4,3 млн. бас) көбейди.

Барлық аймақларда шарўашылық өнимлери (гөш, сүт, мәйек) ислеп шығарыўдың өсиўи тийкарынан дийқан ҳәм фермер хожалықлары есабынан болып, гөш ислеп шығарыўдың улыўма көлеминде олардың үлеси 99,3 % ти, сүт жетистириўде 98,9% ти ҳәм мәйек жетистириўде 93,7 % ти қурады.


                                                                                2019 жыл 1 июль жағдайына шарўа маллары ҳәм қуслар бас саны 

 

мың бас

өсим пәти,
%

 

 

 

Ири шақлы қара мал

1076,1

100,4

соннан:

 

 

Фермер хожалықлары

48,0

105,3

Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықлары

1019,4

100,1

Аўыл хожалығы менен шуғылланыўшы кәрханалар

8,7

108,9

олардан сыйырлар

312,0

100,5

соннан:

 

 

Фермер хожалықлары

15,5

105,2

Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықлары

293,8

100,2

Аўыл хожалығы менен шуғылланыўшы кәрханалар

2,7

110,0

Қой ҳәм ешкилер

1107,6

102,9

соннан:

 

 

Фермер хожалықлары

112,5

116,7

Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықлары

981,4

103,1

Аўыл хожалығы менен шуғылланыўшы кәрханалар

13,7

49,9

Атлар

24,0

104,1

соннан:

 

 

Фермер хожалықлары

4,5

123,7

Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықлары

19,0

100,2

Аўыл хожалығы менен шуғылланыўшы кәрханалар

0,5

106,7

Қуслар

4277,2

106,7

соннан:

 

 

Фермер хожалықлары

265,8

120,7

Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықлары

3791,8

104,9

Аўыл хожалығы менен шуғылланыўшы кәрханалар

219,6

126,9Дийқан (жеке жәрдемши) хожалықларында ири шақлы қара маллардың үлеси 94,7% ти, фермер хожалықларында болса 4,5 % ти, соннан сыйырлар тийисли түрде 94,2 ҳәм 5,0% ти, қой ҳәм ешкилер 88,6 ҳәм 10,2% ти, атлар 79,2 ҳәм 19,0% ти, қуслар 88,7 ҳәм 6,2% ти қурады.


2019 жыл 1 июль жағдайына шарўа маллары ҳәм қуслар бас саны 


2019 жылдың январь-июнында барлық категориядағы хожалықларда тири салмақ есабында 37,9мың тонна гөш (2018 жылдың январь-июнына салыстырғанда 0,9% ке көп), 120,3мың тонна сүт (2,8% ке көп), 163,0млн. дана мәйек
(
7,1% ке көп) ислеп шығарылды.


2019 жыл январь-июнь айларында ислеп шығарылған шарўашылық өнимлери


 

көлеми

өсим пәти,

%

 

 

 

Гөш (тирисалмақта), мыңтн.

37,9

100,9

соннан:

 

 

Фермер хожалықлары

1,3

116,8

Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықлары

36,3

100,4

Аўыл хожалығы менен шуғылланыўшы кәрханалар

0,3

98,5

Сүт, мыңтн.

120,3

102,8

соннан:

 

 

Фермер хожалықлары

9,5

137,8

Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықлары

109,5

100,6

Аўыл хожалығы менен шуғылланыўшы кәрханалар

1,3

105,4

Мәйек, млн. дана

163,0

107,1

соннан:

 

 

Фермер хожалықлары

10,8

132,4

Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықлары

142,0

101,2

Аўыл хожалығы менен шуғылланыўшы кәрханалар

10,2

2,6 е.


2019 жылдың январь-июнында аймақлар кесиминде тийкарғы түрдеги шарўашылық өнимлерин ислеп шығарыў


2019 жыл январь-июнда шарўашылық өнимлери ислеп шығарыў қурамы
(жәми ислеп шығарыў көлемине салыстырғанда % есабында)
Фермер хожалықлары. 2019 жылдың январь-июнында фермер хожалықлары тәрепинен ислеп шығарылған аўыл хожалығы өнимлери көлеми 355,1 млрд. сўмды қурады. Аўыл хожалығы өнимлери улыўма көлеминде фермер хожалықларының үлеси 18,1 пайызды қурады.

2019 жылдың 1 июль жағдайына фермер хожалықларында 48,0 мың бас ири шақлы қара мал, соннан 15,5 мың бас сыйыр, 112,5 мың бас қой ҳәм ешкилер,
4542 бас ат,  265,8 мың бас қуслар бар.


Январь-июнь жағдайына фермер хожалықлары тәрепинен ислеп шығарылған тийкарғы түрдеги аўыл хожалығы өнимлери

 

январь-июнь

2018
жыл
ға салыс-тырғанда % есабын-да

2018 жыл

2019 жыл

тонна

улыўма ислеп шығарыў көлеминдеги үлеси, %

тонна

улыўма ислеп шығарыў көлеминдеги үлеси, %

 

 

 

 

 

 

Дән, жәми

80 864

67,2

111359

75,7

137,7

Картошка

2 200

10,1

3799

16,2

172,7

Овощ

5 232

14,8

10038

24,2

191,9

Палыз егинлери

1 229

27,4

2187

40,0

177,9

Мийўелер

1 816

22,2

1833

21,9

100,9

Жүзим

17

9,9

55

25,5

3,2 е.

Гөш, тири салмақта

1121

3,0

1309

3,5

116,8

Сүт

6884

5,9

9484

7,9

137,8

Мәйек, мың дана

8136

5,3

10770

6,6

132,4
2018 жыл I шерек

    2018 жылдың январь-мартында ислеп шығарылған (көрсетилген хызметлер) улыўма көлеми 116,8 млрд. сўмды ямаса 2017 жылдың усы дәўирине салыстырғанда 102,0  пайызды, соннан, дийканшылық ҳәм шарўашылық, аўшылық ҳәм бул тараўларда көрсетилген хызметлер көлеми 112,5 млрд. сўмды (101,4 пайыз), тоғай хожалықларында 1,6 млрд. сўмды (101,7 пайыз), балықшылық хожалықларында 2,7 млрд. сўмды (130,4 пайыз) қурады.

Аўыл хожалығы өнимлери ислеп шығарыў көлеминиң хожалықлар категориялары бойынша қурамы
(жәмиге салыстырғанда пайыз есабында)


Жыйын-терим. 2018 жылдың январь-март айларында барлық түрдеги хожалықлар тәрепинен 241 тонна овощлар (4,3 пайызға көп) жетистирилди.

2018 жылдың январь-мартында хожалықлар категориялары бойынша тийкарғы түрдеги дийқаншылық өнимлерин ислеп шығарыў

 

Фермер хожалықлары

Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықлары

Аўыл хожалығы менен шуғылланыўшы кәрханалар

тонна

өсим пәти, пайызда

тонна

өсим пәти, пайызда

тонна

өсим пәти, пайызда

 

 

 

 

 

 

 

Овощлар

3

75,0

225

103,2

13

144,4


Шарўашылық. 2018 жылдың 1 апрель ҳалатына өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда ири шақлы қара маллар 109,4  пайызға (жәми 1057,1 мың басты қурады), соннан сыйырлар 104,0 пайызға (303,8 мың бас), қой ҳәм ешкилер 107,3 пайызға (1043,4 мың бас), атлар 107,5 пайызға (22207 бас), қуслар 116,9 пайызға (3,9 млн. бас) көбейди.

Барлық аймақларда шарўашылық өнимлери (гөш, сүт, мәйек) ислеп шығарыўдың өсиўи тийкарынан дийқан ҳәм фермер хожалықлары есабынан болып, гөш ислеп шығарыўдың улыўма көлеминде олардың үлеси 99,0 пайызды, сүт жетистириўде 98,9 пайызды ҳәм мәйек жетистириўде 99,1 пайызды қурады.

2018 жыл 1 апрель ҳалатына шарўа маллары ҳәм қуслар бас саны


Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықларында ири шақлы қара маллардың үлеси 95,0 пайызды, фермер хожалықларында болса 4,3 пайызды, соннан сыйырлар тийисли түрде 94,4 ҳәм 4,8 пайызды, қой ҳәм ешкилер 90,0 ҳәм 7,3 пайызды, атлар 83,8 ҳәм 14,1 пайызды, қуслар 90,3 ҳәм 6,0 пайызды қурады.
                                                           
                                                       2018 жыл 1 апрель ҳалатына шарўа маллары ҳәм қуслар бас саны

 

мың бас

өсим пәти,
%

 

 

 

Ири шақлы қара мал

1057,1

109,4

соннан:

 

 

Фермер хожалықлары

45,0

142,0

Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықлары

1003,8

109,1

Аўыл хожалығы менен шуғылланыўшы кәрханалар

8,3

57,0

олардан сыйырлар

303,8

104,0

соннан:

 

 

Фермер хожалықлары

14,6

132,0

Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықлары

286,7

103,4

Аўыл хожалығы менен шуғылланыўшы кәрханалар

2,5

64,7

Қой ҳәм ешкилер

1043,4

107,3

соннан:

 

 

Фермер хожалықлары

76,1

226,1

Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықлары

939,1

108,2

Аўыл хожалығы менен шуғылланыўшы кәрханалар

28,2

40,0

Атлар

22,2

107,5

соннан:

 

 

Фермер хожалықлары

3,1

194,5

Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықлары

18,6

103,2

Аўыл хожалығы менен шуғылланыўшы кәрханалар

0,5

45,3

Қуслар

3876,6

116,9

соннан:

 

 

Фермер хожалықлары

234,3

142,7

Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықлары

3502,0

114,6

Аўыл хожалығы менен шуғылланыўшы кәрханалар

140,3

145,9

2018 жылдың январь-мартында барлық категориядағы хожалықларда тири салмақ есабында 14,2 мың тонна гөш (2017 жылдың январь-мартында салыстырғанда 1,3 пайызға көп), 46,1 мың тонна сүт (2,2 пайызға көп), 70,7 млн. дана мәйек (2,6 пайызға көп) ислеп шығарылды.

2018 жыл январь-март айларында ислеп шығарылған шарўашылық өнимлери

 

көлеми

өсим пәти,

%

 

 

 

Гөш (тири салмақта),  мың тн.

14,2

101,3

соннан:

 

 

Фермер хожалықлары

0,5

113,8

Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықлары

13,6

101,1

Аўыл хожалығы менен шуғылланыўшы кәрханалар

0,1

86,6

Сүт, мың тн.

46,1

102,2

соннан:

 

 

Фермер хожалықлары

3,3

106,4

Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықлары

42,3

102,2

Аўыл хожалығы менен шуғылланыўшы кәрханалар

0,5

82,3

Мәйек, млн. дана

70,7

102,6

соннан:

 

 

Фермер хожалықлары

2,7

129,5

Дийқан (халықтың қыйтақ жери) хожалықлары

67,4

102,0

Аўыл хожалығы менен шуғылланыўшы кәрханалар

0,6

79,0


2018 жылдың январь-мартында аймақлар кесиминде тийкарғы түрдеги шарўашылық өнимлерин ислеп шығарыў2018 жыл январь-мартта шарўашылық өнимлери ислеп шығарыў қурамы
(жәми ислеп шығарыў көлемине салыстырғанда пайыз есабында)


Фермер хожалықлары. 2018 жылдың январь-мартында фермер хожалықлары тәрепинен ислеп шығарылған аўыл хожалығы өнимлери көлеми     4,9 млрд. сўмды қурады. Аўыл хожалығы өнимлери улыўма көлеминде фермер хожалықларының үлеси 4,5 пайызды қурады.

2018 жылдың 1 апрель ҳалатына фермер хожалықларында 45,0 мың бас ири шақлы қара мал, соннан 14,6 мн бас сыйыр, 76,1 мың бас қой ҳәм ешкилер,        3135 бас ат, 234,3 мың бас қуслар бар.

2018 жыл январь-март ҳалатына фермер хожалықлары тәрепинен ислеп шығарылған тийкарғы түрдеги аўыл хожалығы өнимлери

 

январь-март

2017 январь-марртқа  салыстырғанда пайыз есабында

2017 жыл

2018 жыл

тонна

улыўма ислеп шығарыў көлеминдеги үлеси, пайыз

тонна

улыўма ислеп шығарыў көлеминдеги үлеси, пайыз

 

 

 

 

 

 

Гөш, тири салмақта

399

2,8

454

3,2

113,8

Сүт

3104

6,7

3302

7,2

106,4

Мәйек, млн. дана

2,1

3,0

2,7

3,8

129,52018 жыл III шерек

2018 жылдың январь-сентябрында ислеп шығарылған (көрсетилген хызметлер) улыўма көлеми 2000,4 млрд. сўмды ямаса 2017 жылдың усы дәўирине салыстырғанда 100,8 пайызды, соннан, дийқаншылық ҳәм шарўашылық, аўшылық ҳәм бул тараўларда көрсетилген хызметлер көлеми 1975,4 млрд. сўмды (100,2 пайыз), тоғай хожалықларында 5,9 млрд. сўмды  101,2 пайыз), балықшылық хожалықларында 19,1 млрд. сўмды (192,9 пайыз) қурады.

Аўыл хожалығы өнимлери ислеп шығарыў көлеминиң хожалықлар категориялары бойынша қурамы
(жәмиге салыстырғанда пайыз есабында)