09.06.2023, Жума

Товарлар ҳәм хызметлер базары


2019 жыл III шерек


2019 жыл январь-июньда усақлап сатыў товар айланысы 2721,2 млрд. сўмды қурады ҳәм өткен жылға салыстырғанда 8,4 процентти қурады.


Хожалық жүритиўши субъектлердиң мүликшилик формалары бойынша усақлап сатыў товар айланбасы


 

млрд. сўм

2018жыл январь-июньға салыстырғанда процент есабында

Жәмине салыстырғанда процент есабында

 

 

 

 

Жәми

2721,2

108,4

100,0

Соннан мүликшилик формалары бойынша:

 

 

 

мәмлекетлик мүлики

0,9

90,3

0,1

мәмлекетлик емес мүлик

2720,3

108,4

99,9

соннан:пуқаралардың жеке мүлики

1537,3

103,6

56,5


Ири саўда кәрханаларының усақлап сатыў айланбасы көлеми 2019 жыл январь-июнь айларында 1183,8 млрд. сўмды қурап, өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 115,4 пайыды қурады.

Жеке тәртиптеги исбилерменликтиң жәми усақлап сатыў көлеми 2019 жылдың январь-июнь айларында 1537,3 млрд. сўмды қурап, өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 3,6 пайызға өскен.

2019 жыл январь-июньда усақлап сатыў айланбасы қурамы

 

 

 

млрд. сўм

2018жыл
январь-июньға салыстырғанда процент есабында

Жәмине салыстыр-ғанда процент есабында

 

 

 

 

Усақлап сатыў товар айланбасы

2721,2

108,4

100,0

соннан:

 

 

 

саўда кәрханалары

1183,8

115,4

43,5

жеке тәртиптеги исбилерменлик

1537,3

103,6

56,5

соннан: шөлкемлестирилмеген сектор (қәлиплестирилмеген саўда хызмети)

130,6

101,4

4,8


Улыўма аўқатланыў тараўының товар айланысы 79,8 млрд. сўмға жетти ямаса 2018 жыл январь-июньға салыстырғанда 6,2 пайызға өсти.

Усақлап сатыў (улыўма аўқатланыў хызметин қосқан ҳалда) халықтың жан басына есаплағанда 6,8 пайызға асты ҳәм 1450,6 мың сўмды қурады (2018 жыл январь-июнь айларында 1211,5 мың сўмды қураған).

 

2019 жыл январь-июньда усақлап сатыў товар айланысы 2721,2 млрд. сўмды қурады ҳәм өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 8,4 пайызға өсти. Соннан, ири кәрханалардың товар айланысы 312,9 млрд. сўмды (өсим пәти 152,1%), киши исбилерменлик субъектлериниң товар айланысы 2408,2 млрд. сўмды (өсим пәти 104,5%), соннан бирлеспеген саўда товар айланысы 130,6 млрд. сўмды (өсим пәти 101,4 %) қурайды.


Январь-июнь айларында усақлап сатыў товар
айланбасы көлеми,
(млрд. сўм)

 


2018 жылдың январь-июньға салыстырғанда республиканың барлық аймақларында усақлап сатыў товар айланысының өсим пәти көрсетилген, жоқары өсим пәтлери Нөкис қаласы (өсим пәти 112,6%), Шоманай (107,8%), Қанлыкөл
(107,7 %) ҳәм Төрткүл (107,7%) районларында көрсетилген.


Усақлап сатыў товар айланысының өсим пәти, (% да)

Усақлап сатыў товар айланысы көлеминде үлкен үлесине ийе болған Нөкис қаласы (республика бойынша жәми товар айланысы көлеминдеги үлеси 30,0%), Беруний (9,6 %), Хожели (9,5 %), Төрткүл (9,0 %)ва Қоңырат (7,2 %)  районлары усақлап сатыў товар айланбасыныңөсиўине салмақлы тәсирин көрсетди.

Усақлап сатыў товар айланысы қурамында ири кәрханалардың товар айланысы көлеми өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 52,1 процентке өсти ҳәм 312,9 млрд. сўмды қурайды. Бул улыўма саўда көлеминиң 11,5% үлесине туўры келеди.

Киши исбилерменлик субъектлариниң усақлап сатыў товар айланысы көлеми статистикалық есап-китапларға көре, 2408,2 млрд. сўмды қурап,
2018 жылдың январь-июнь айларына салыстырғанда 4,5 процентке өсти. Республика көлеминде усы сектордың жәми усақлап сатыў товар айланысындағы үлеси 88,5 процентке тең келмекте.


Усақлап сатыў товар айланысы қурамы,
(жәмине салыстырғанда процент есабында)


2018жыл                                2019жыл                             

январь-июнь                  январь-июнь                 


 


 

Ири кәрханалар

 

Киши кәрханалар 

Усақлап саўда айланбасында ири кәрханалар ҳәм киши исбилерменликтиң үлеси, (%)
 

Киши кәрханалар

 

Ири кәрханалар
Киши исбилерменлик ҳәм ири кәрханалардың усақлап сатыў товар айланысындағы көлеми


 

ири кәрханалар (млрд.сўм)

өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда, % те

киши исбилерменлик
(млрд.сўм)

өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда, % те

 

 

 

 

 

Қарақалпақстан Республикасы

312,9

152,1

2 408,2

104,5

Нөкис қ.

236,9

183,2

578,4

97,2

районлар:

 

 

 

 

Әмиўдәрья

8,8

81,0

176,7

108,3

Беруний

5,6

91,6

255,1

107,9

Қанлыкөл

0,2

190,2

72,7

107,6

Қараөзек

0,3

64,2

93,0

106,2

Кегейли

0,3

101,7

58,3

104,9

Қоңырат

7,3

170,6

188,2

105,3

Мойнақ

0,3

98,9

19,3

105,0

Нөкис

0,3

69,7

51,5

106,9

Тақыятас

11,2

94,2

52,4

109,5

Тахтакөпир

0,4

88,3

71,5

105,5

Төрткүл

23,1

86,8

221,0

110,5

Хожели

5,4

150,3

253,0

106,4

Шымбай

9,6

106,3

101,9

105,5

Шоманай

0,5

124,0

60,1

107,6

Елликқала

2,6

184,0

155,2

105,12019 жыл январь-июнь айларында усақлап сатыў товар айланысында киши исбилерменлик субъектлериниң үлеси бойынша бўйича Қанликөл (99,8 %), Қараөзек (99,7 %), Нөкис (99,5 %), Кегейли (99,4 %), Тахтакөпир (99,4 %) ҳәм Шоманай (99,2 %) районларында жоқары дәрежеде болды.

Усақлап сатыў товар айланыасы қурамында ири кәрханалардың үлеси
11,5 пайызды қурап, ири кәрханалардың ең үлкен үлеси Нөкис қаласында (29,1 %), Тақыятас (17,7%) ҳәм Төрткүл (9,5%) районларында ушырасады.

 


2018 жыл I шерек

2018 жыл январь-мартта усақлап сатыў товар айланбасы 950,9 млрд. сўмды қурады ҳәм өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 103,0 пайызға өсти.

Хожалық жүритиўши субъектлердиң мүликшилик формалары бойынша усақлап сатыў товар айланбасы

 

млрд. сўм

2017 жыл январь-мартқа салыстырғанда пайыз есабында

Жәмиге салыстырғанда пайыз есабында

 

 

 

 

Жәми

950,9

103,0

100,0

соннан мүликшилик формалары бойынша:

 

 

 

мәмлекетлик мүлики

0,4

91,5

0,1

мәмлекетлик емес мүлик

950,5

103,0

99,9

соннан: пуқаралардың жеке мүлики

91,1

117,4

9,6


Саўда кәрханаларының усақлап сатыў айланбасы көлеми 2018 жыл январь-мартта 73,7 млрд. сўмды қурап, өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда
136,7 пайызға өскен.

Жеке тәртиптеги исбилерменликтиң жәми усақлап сатыў көлеми 2018 жылдың январь-март айларында 877,2 млрд. сўмды қурап, өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 100,9 пайызға өскен.

2018 жыл январь-мартта усақлап сатыў айланбасы қурамы

 

 

 

млрд. сўм

2017 жыл
январь-мартқа салыстырғанда пайыз есабында

Жәмиге салыстырғанда пайыз есабында

 

 

 

 

Усақлап сатыў товар айланбасы

950,9

103,0

100,0

     соннан:

 

 

 

саўда кәрханалары

73,7

136,7

7,7

жеке тәртиптеги исбилерменлик

877,2

100,9

92,3

соннан: шөлкемлестирилмеген сектор (қәлиплестирилмеген саўда хызмети)

49,8

101,5

5,2


Улыўма аўқатланыў тараўының товар айланбасы 19,1 млрд. сўмға жетти ямаса 2017 жыл январь-мартқа салыстырғанда 1,1 пайызға өсти.

Усақлап сатыў (улыўма аўқатланыў хызметин қосқан ҳалда) халықтың жан басына есаплағанда 1,6 пайызға асты ҳәм 515,4 мың сўмды қурады (2016 жыл январь-март айларында 412,0 мың сўмды қураған).

    2018 жыл январь-мартта базар хызметлери ислеп шығарыўдың экономикалық хызмет түрлери бойынша көлеми 941,2 млрд. сўмды қурады, соннан аўыллық жерлеринде 265,2 млрд. сўм ямаса улыўма көрсетилген хызметлер көлеминиң 28,2 пайызын қурады. 2017 жыл январь-мартқа салыстырғанда өсим пәти 105,7  пайызды қурады.

2018 жылдың январь-мартында базар хызметлери ислеп шығарыўдың экономикалық хызмет түрлери бойынша қурамы

 

млрд. сўм

2017 жыл январь-мартқа салыстырғанда пайыз есабында

Жәмиге салыстырғанда пайыз есабында

 

 

 

 

Жәми хызметлер

941,2

105,7

100,0

соннан: хызмет түрлери бойынша:

 

 

 

байланыс ҳәм мәлимлеме хызмети

78,7

114,6

8,4

финанслық хызметлер

116,7

126,3

12,4

транспорт хызмети

249,6

101,1

26,5

соннан: автотранспорт хызметлери

150,9

102,9

16,0

жасаў ҳәм аўқатланыў хызметлери

30,2

110,8

3,2

саўда хызметлери

242,3

100,1

25,7

көшпес мүлик пенен байланыслы болған хызметлер

31,9

102,4

3,4

билимлендириў тараўындағы хызметлер

47,4

109,1

5,0

ден саўлықты сақлаў тараўындағы хызметлер

10,1

106,3

1,1

ижара ҳәм прокат хызметлери

22,0

110,6

2,3

компьютерлерди ҳәм турмыслық товарларды оңлаў хызметлери

33,8

100,8

3,6

басқа жеке хызметлер

41,3

100,0

4,4

архитектура, инженерлик излениўлер, техникалық сынаўлар ҳәм анализ тараўындағы хызметлер

10,9

118,8

1,2

басқа түрдеги хызметлер

26,3

104,9

2,8


Хызметлер қурамында ең үлкен үлес транспорт (жәми хызметлердиң 26,5 пайызы), саўда (25,7 пайыз) хызметлерине туўры келди.

Сондай ақ, финанслық хызметлер (126,3  пайыз), архитектура, инженерлик излениўлер, техникалық сынаўлар ҳәм анализ тараўындағы хызметлер 
(118,8 пайыз), байланыс хызметлери (114,6 пайыз), жасаў ҳәм аўқатланыў бойынша хызметлер (110,8 пайыз)  ижара ҳәм прокат хызметлери (110,6 пайыз), өсим пәти жоқары болды.

2018 жыл январь-мартта экономикалық хызмет түрлери бойынша базар хызметлери ислеп шығарыў


2018 жыл январь-март айлары даўамында экономикалық хызмет түрлери бойынша көрсетилген хызметлер улыўма көлеминде транспорт хызметлери ең үлкен үлести ийелеген болып, 249,6 млрд. сўмды қураған, 2017 жылдың тийисли дәўирине (2017 жылды 198,1 млрд. сўм) салыстырғанда 1,1 пайызға асқан, сондай ақ, көрсетилген хызметлер көлеминде саўда хызметлери  242,3 млрд. сўм (2016 жылда – 161,2 млрд. сўм), финанслық хызметлер – 116,7 млрд. сўм (2017 жылда –80,1 млрд. сўм) ҳәм басқа жеке хызметлер – 47,4 млрд. сўм (2017 жылда – 35,4 млрд. сўм) есабына туўры келди.


2018 йил II шорак


2018 йил январь-июнда чакана товар айланмаси 2137,4 млрд. сўмни ташкил этди ва ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 103,7 фоизга ўсди.

 

Хўжалик юритувчи субъектларнинг мулкчилик шакллари бўйича 
чакана товар айланмаси

 

 

млрд. сўм

2017 йил январь-июнга   нисбатан фоиз 
ҳисобида

Якунга 
нисбатан фоиз 
ҳисобида

 

 

 

 

Жами

2137,4

103,7

100,0

шу жумладан мулкчилик шакллари бўйича:

 

 

 

давлат мулки

0,9

82,8

0,1

нодавлат мулки

2136,5

103,7

99,9

ундан фуқароларнинг хусусий мулки

153,3

73,6

7,2

 

Савдо корхоналарининг чакана савдо айланмаси ҳажми 2018 йил январь-июнида 183,5 млрд. сўмни ташкил қилиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 124,8 фоизга ошган.

Якка тартибдаги тадбиркорликнинг жами чакана савдо ҳажми жорий йилнинг январь-июнь ойларида 1953,9 млрд. сўмни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 102,1 фоизга ошган.

 

2018 йил январь-июнда чакана савдо айланмаси таркиби

 

 

 

млрд. сўм

2017 йил 

январь-июнга нисбатан фоиз 
ҳисобида

Якунга 
нисбатан фоиз 
ҳисобида

 

 

 

 

Чакана товар айланмаси

2137,4

103,7

100,0

      шу жумладан:

 

 

 

савдо корхоналари

183,5

124,8

8,6

Якка тартибдаги тадбиркорлик

1953,9

102,1

91,4

шундан:уюшмаган сектор (ташкил этилмаган савдо фаолияти)

115,9

100,4

5,4

 

Умумий овқатланиш соҳасининг товар айланмаси 52,3 млрд. сўмга етди ёки 2018 йил январь-июнга нисбатан 4,8 фоизга ўсди.

Чакана савдо (умумовқатланиш фаолиятини қўшган ҳолда) аҳоли жон бошига нисбатан ҳисоблаганда 2,3 фоизга ошди ва 1156,7 минг сўмни ташкил этди (2017 йил январь-июнь ойларида 928,0 минг сўмни ташкил этган).

2018 йил январь-июнда бозор хизматлари ишлаб чиқаришнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича ҳажми 1978,4 млрд. сўмни ташкил қилди, шу жумладан қишлоқ жойларида 552,9  млрд. сўм ёки умумий кўрсатилган хизматлар ҳажмининг 27,9  фоизини ташкил қилди. 2017 йил январь-июнга нисбатан ўсиш 106,4  фоизни ташкил этди.

 

2018 йилнинг январь-июнида бозор хизматлари ишлаб чиқаришнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича тақсимланиши

 

 

млрд. сўм

2017 йил январь-июнга нисбатан фоиз 
ҳисобида

якунга 
нисбатан фоиз 
ҳисобида

 

 

 

 

Жами хизматлар

1978,4

106,4

100,0

шу жумладан: хизмат турлари бўйича:

 

 

 

алоқа ва ахборотлаштириш хизмати

161,3

114,9

8,2

молиявий хизматлар

247,6

130,7

12,5

транспорт хизмати

544,1

101,8

27,5

шу жумладан: автотранспорт хизматлари

322,4

105,8

16,3

яшаш ва овқатланиш хизматлари

62,9

110,4

3,2

савдо хизматлари

521,9

102,1

26,4

кўчмас мулк билан боғлиқ бўлган хизматлар

68,3

102,7

3,4

таълим соҳасидаги хизматлар

68,9

101,3

3,5

соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар

22,4

104,9

1,1

ижара ва прокат хизматлари

45,4

110,2

2,3

компьютерларни ва маиший товарларни таъмирлаш хизматлари

70,4

100,7

3,6

бошқа шахсий хизматлар

85,6

101,1

4,3

меъморчилик, мухандислик изланишлари, техник синовлар
ва таҳлил соҳасидаги хизматлар

23,6

120,0

1,2

бошқа турдаги хизматлар

56,0

100,1

2,8

 

Хизматлар таркибида энг катта улуш транспорт (жами хизматларнинг 
27,5 фоизи), савдо (26,4 фоизи) хизматларига тўғри келди.

Шунингдек, молиявий хизматлар (130,7 фоиз), меъморчилик, мухандислик изланишлари, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар (120 фоиз), алоқа ва ахборотлаштириш хизмати (114,9фоиз), яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар (110,4 фоиз)ижара ва прокат хизматлари (110,2фоиз) ўсиш суръати юқори бўлди.

 

2018 йил январь-июнда иқтисодий фаолият турлари бўйича бозор хизматлари ишлаб чиқариш 

Жорий йил январь-июнь ойлари давомида иқтисодий фаолият турлари бўйича кўрсатилган хизматлар умумий ҳажмида транспорт хизматлари энг катта улушни эгаллаган бўлиб,  544,1 млрд. сўмни ташкил этган, 2017 йилнинг мос даврига    (2017 йилда 405,7 млрд. сўм) нисбатан 1,8 фоизга ошган, шунингдек кўрсатилган хизматлар ҳажмида савдо хизматлари – 521,9  млрд. сўм (2017 йилда – 374,8 млрд. сўм), молиявий хизматлар – 247,6 млрд. сўм (2017 йилда 171,4 млрд. сўм) ва бошқа шахсий хизматлар – 85,6 млрд. сўм (2017 йилда – 68,4 млрд. сўм) ҳиссаларига тўғри келди.

 


2018 жыл III шерек

2018 жыл январь-сентябрьда усақлап сатыў товар айланбасы 3006,6 млрд. сўмды қурады ҳәм өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 105,5 пайызға өсти.

 

Хожалық жүритиўши субъектлердиң мүликшилик формалары бойынша усақлап сатыў товар айланбасы


 

млрд. сўм

2017жыл январь-сентябрьға салыстырғанда пайыз есабында

Жәмиге салыстырғанда пайыз есабында

 

 

 

 

Жәми

3006,6

105,5

100,0

соннан мүликшилик формалары бойынша:

 

 

 

мәмлекетлик мүлики

1,3

86,8

0,1

мәмлекетлик емес мүлик

3005,3

105,4

99,9

соннан: пуқаралардың жеке мүлики

1959,4

111,3

62,2


Ири саўда кәрханаларының усақлап сатыў айланбасы көлеми 2018 жыл январь-сентябрь айларында 1047,2 млрд. сўмды қурап, өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 96,0 пайыды қурады.

Жеке тәртиптеги исбилерменликтиң жәми усақлап сатыў көлеми 2018 жылдың январь-сентябрь айларында 1959,4 млрд. сўмды қурап, өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 111,3 пайызға өскен.

 

2018 жыл январь-сентябрьда усақлап сатыў айланбасы қурамы


 

 

 

млрд. сўм

2017жыл
январь-сентябрьға салыстырғанда пайыз есабында

Жәмиге салыстырғанда пайыз есабында

 

 

 

 

Усақлап сатыў товар айланбасы

3006,6

105,5

100,0

     соннан:

 

 

 

саўда кәрханалары

1047,2

96,0

34,8

жеке тәртиптеги исбилерменлик

1959,4

111,3

65,2

соннан: шөлкемлестирилмеген сектор (қәлиплестирилмеген саўда хызмети)

192,7

102,2

9,8Улыўма аўқатланыў тараўының товар айланбасы 93,7 млрд. сўмға жетти ямаса 2017 жыл январь-сентябрьға салыстырғанда 10,1 пайызға өсти.

Усақлап сатыў (улыўма аўқатланыў хызметин қосқан ҳалда) халықтың жан басына есаплағанда 4,0 пайызға асты ҳәм 1623,7 мың сўмды қурады (2017 жыл январь-сентябрь айларында 1297,1 мың сўмды қураған).

2018 жыл январь-сентябрьда базар хызметлери ислеп шығарыўдың экономикалық хызмет түрлери бойынша көлеми 3212,3 млрд. сўмды қурады, соннан аўыллық жерлеринде 855,2 млрд. сўм ямаса улыўма көрсетилген хызметлер көлеминиң 26,6 пайызын қурады. 2017 жыл январь-сентябрьға салыстырғанда өсим пәти 112,2  пайызды қурады.


2018 жылдың январь-сентябрында базар хызметлери ислеп шығарыўдың экономикалық хызмет түрлери бойынша қурамы


 

млрд. сўм

2017 жыл январь-сентябрьға салыстырғанда пайыз есабында

Жәмиге салыстырғанда пайыз есабында

 

 

 

 

Жәми хызметлер

3212,3

112,2

100,0

соннан: хызмет түрлери бойынша:

 

 

 

байланыс ҳәм мәлимлеме хызмети

247,6

113,4

7,7

финанслық хызметлер

407,2

140,0

12,7

транспорт хызмети

911,5

113,6

28,4

соннан: автотранспорт хызметлери

498,0

105,6

15,5

жасаў ҳәм аўқатланыў хызметлери

99,1

110,0

3,1

саўда хызметлери

814,3

104,1

25,3

көшпес мүлик пенен байланыслы болған хызметлер

112,4

103,1

3,5

билимлендириў тараўындағы хызметлер

140,1

122,3

4,4

ден саўлықты сақлаў тараўындағы хызметлер

35,5

102,6

1,1

ижара ҳәм прокат хызметлери

73,0

112,1

2,3

компьютерлерди ҳәм турмыслық товарларды оңлаў хызметлери

110,5

101,8

3,4

басқа жеке хызметлер

132,0

102,4

4,1

архитектура, инженерлик излениўлер, техникалық сынаўлар ҳәм анализ тараўындағы хызметлер

36,8

118,3

1,1

басқа түрдеги хызметлер

92,3

100,7

2,9
Хызметлер қурамында ең үлкен үлес транспорт (жәми хызметлердиң 28,4 пайызы), саўда (26,6  пайыз) хызметлерине туўры келди.

Сондай ақ, финанслық хызметлер (140,0 пайыз), билимлендириў тараўындағы хызметлер (122,3 пайыз), архитектура, инженерлик излениўлер, техникалық сынаўлар ҳәм анализ тараўындағы хызметлер (118,3 пайыз), транспорт хызмети (113,6 пайыз), байланыс ҳәм мәлимлеме хызмети (113,4 пайыз), ижара ҳәм прокат хызметлери (112,1 пайыз) өсим пәти жоқары болды.

2018 жыл январь-сентябрьда экономикалық хызмет түрлери бойынша базар хызметлери ислеп шығарыўУсы жыл январь-сентябрь айлары даўамында экономикалық хызмет түрлери бойынша көрсетилген хызметлер улыўма көлеминде транспорт хызметлери ең үлкен үлести ийелеген болып, 911,5 млрд. сўмды қураған, 2017 жылдың тийисли дәўирине (2017 жылда 626,6 млрд. сўм) салыстырғанда 13,6  пайызға өскен, сондай ақ, көрсетилген хызметлер көлеминде саўда хызметлери – 814,3 млрд. сўм (2017 жылда – 606,1 млрд. сўм), финанслық хызметлер – 407,2 млрд. сўм (2017 жылда 260,3 млрд. сўм) ҳәм билимлендириў тараўындағы хызметлер – 140,1 млрд. сўм (2017 жылда – 97,4  млрд. сўм) есабына туўры келди.
2018 жыл IV шерек


Хожалық жүритиўши субъектлердиң мүликшилик формалары бойынша усақлап сатыў товар айланбасы

 

млрд. сўм

2017жыл январь-декабрьге салыстырғанда пайыз есабында

Жәмиге салыстырғанда пайыз есабында

 

 

 

 

Жәми

4438,5

105,8

100,0

соннан мүликшилик формалары бойынша:

 

 

 

мәмлекетлик мүлики

1,7

87,8

0,1

мәмлекетлик емес мүлик

4436,8

105,8

99,9

соннан: пуқаралардың жеке мүлики

2775,6

103,4

62,5

 

Ири саўда кәрханаларының усақлап сатыў айланбасы көлеми 2018-жыл январь-декабрь айларында 1662,9 млрд. сўмды қурап, өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 110,1 пайыды қурады.

Жеке тәртиптеги исбилерменликтиң жәми усақлап сатыў көлеми 2018-жылдың январь-декабрь айларында 2775,6 млрд. сўмды қурап, өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 103,4 пайызға өскен.

 

2018 жыл январь-декабрьда усақлап сатыў айланбасы қурамы

 

 

 

млрд. сўм

2017жыл
январь-декабрьге салыстырғанда пайыз есабында

Жәмине салыстырғанда пайыз есабында

 

 

 

 

Усақлап сатыў товар айланбасы

4438,5

105,8

100,0

     соннан:

 

 

 

саўда кәрханалары

1662,9

110,1

37,5

жеке тәртиптеги исбилерменлик

2775,6

103,4

62,5

соннан: шөлкемлестирилмеген сектор (қәлиплестирилмеген саўда хызмети)

264,1

100,5

6,0

Улыўма аўқатланыў тараўының товар айланбасы 129,8 млрд. сўмға жетти ямаса 2017-жыл январь-декабрьге салыстырғанда 10,2 пайызға өсти.

Усақлап сатыў (улыўма аўқатланыў хызметин қосқан ҳалда) халықтың жан басына есаплағанда 4,3 пайызға асты ҳәм 2391,4 мың сўмды қурады (2017-жыл январь-декабрь айларында 1927,9 мың сўмды қураған).

 

2018-жыл январь-декабрьде усақлап сатыў товар айланбасы 4438,5 млрд. сўмды қурады ҳәм өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 5,8 пайызға өсти. Соннан, ири кәрханалардың товар айланбасы 495,6 млрд. сўмды (өсим пәти 33,2%), киши исбилерменлик субъектлериниң товар айланбасы 3942,9 млрд. сўмды (өсим пәти 3,2%), соннан бирлеспеген саўда товар айланбасы 264,1 млрд. сўмды (өсим пәти 0,5 %) қурайды.

Январь-декабрь айларында усақлап сатыў товар
айланбасы көлеми,
(млрд. сўм)2017-жылдың январь-декабрине салыстырғанда республиканың барлық аймақларында усақлап сатыў товар айланбасының өсим пәти көрсетилген, жоқары өсим пәтлери Нөкис қаласы (өсим пәти 109,0%), Беруний (105,9%) ҳәм Төрткүл (105,9%) районларында көрсетилген.


Усақлап сатыў товар айланбасының өсим пәти, (% да)


Усақлап сатыў товар айланбасы көлеминде үлкен үлесине ийе болған Нөкис қаласы (республика бойынша жәми товар айланбасы көлеминдеги үлеси 29,4%), Беруний (9,9%), Хожели (9,5%), Төрткүл (9,0%) ҳәм Әмиўдәрья (7,1%) районлары усақлап сатыў товар айланбасының өсиўине салмақлы тәсирин көрсетди.

Усақлап сатыў товар айланбасы қурамында ири кәрханалардың товар айланбасы көлеми өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 33,2 пайызға өсти ҳәм 495,6 млрд. сўмды қурайды. Бул улыўма саўда көлеминиң 11,2% үлесине туўры келеди.

Киши исбилерменлик субъектлариниң усақлап сатыў товар айланбасы көлеми статистик есап-китапларға көре, 3942,9 млрд. сўмды қурап, 2017-жылдың январь-декабрь айларына салыстырғанда 3,2 пайызға өсти. Республика көлеминде усы сектордың жәми усақлап сатыў товар айланбасындағы үлеси 88,8 пайызға тең келмекте.

Усақлап сатыў товар айланбасының қурамы, (%)