27.02.2024, Сийшемби

Demografiya va mehnat bozori


2019 жыл III шерек 


Турақлы халық саны

(2019 жыл 1 июль жағдайына, мың адам)


 

Жәми
халық саны

соннан:

қала халқы

аўыл халқы

 

 

 

 

Қарақалпақстан Республикасы

1881,9

923,4

958,5

Нөкис қ.

317,3

317,3

-

районлар:

 

 

 

Әмиўдәрья

196,9

51,5

145,4

Беруний

189,2

67,4

121,8

Қанлыкөл

50,6

12,5

38,1

Қараөзек

52,5

15,8

36,7

Кегейли

89,6

34,4

55,2

Қоңырат

129,1

81,4

47,7

Мойнақ

31,5

13,8

17,7

Нөкис

49,7

10,3

39,4

Тақыятас

73,3

52,5

20,8

Тахтакөпир

39,9

16,7

23,2

Төрткүл

212,0

81,0

131,0

Хожели

121,8

78,1

43,7

Шымбай

115,5

56,9

58,6

Шоманай

55,8

14,6

41,2

Елликқала

157,2

19,2

138,0


    Дәслепки мағлыўматлар бойынша, 2019 жылдың 1 июль жағдайына республика турақлы халқының саны 1881,9 мың адамды қурады ҳәм жыл басынан 12,1 мың адамға ямаса 100,6 проценке өсти. 2019 жыл январь-июнь миграция сальдосы, дәслепки мағлыўматлар бойынша -1719 адамды қурады.


            2019 жыл январь-июнь халықтың тәбийий ҳәрекети 

 

адам

ҳәр 1000 адамға

2018ж.

2019ж.1)

өсиўи,
азайыўы

2018ж.

2019ж.1)

 

 

 

 

 

 

Туўылғанлар

16999

17803

804

18,5

19,1

Өлгенлер

4067

3922

-145

4,4

4,2

соннан: бир жасқа шекемги балалар

303

187

-116

16,1

9,3

Тәбийий өсим

12932

13881

949

14,1

14,9

Дүзилген некелер

7325

7066

-259

8,0

7,6

Некеден ажырасыўлар          

669

642

-27

0,7

0,7Туўылыў дәрежеси. 2019 жыл январь-июньда туўылғанлар саны
17803 адамды қурады ҳәм 2018 жылдың усы дәўирине (16999 адам) салыстырғанда 804 адамға көп ямаса 4,7 процентке көп. Туўылыў коэффициенти тийисли түрде 17,7 промиллени қурады ҳәм 2018 жылдың усы дәўирине (17,4 промилле) салыстырғанда 0,6 промиллеге өсти.

Туўылыў дәрежесиниң өсиўи республиканың дерлик барлық аймақларында гүзетилди. Бул көрсеткиштиң жоқары дәрежеси Тақыятас (15,9 ден
18,5 промиллеге), Мойнақ (15,2 дан 17,6 ке), Әмиўдәрья (19,6 ден 21,9 ға), ҳәм Қанлыкөл (18,0 ден 19,5 ға)районларында гүзетилди.

Өлим дәрежеси. 2019 жылдың январь-июньда өлгенлер саны 3922 адамды қурады ҳәм 2018 жылдың усы дәўирине (4067 адам) салыстырғанда 145 адамға ямаса 3,6 процентке көбейди. Тийисли түрде өлим коэффициенти 4,2 промиллени қурады (2018 жыл январь-июньда- 4,4 промилле).

Өлгенлер санының кемейиўи Қараөзек (4,8 ден 3,8 промиллеге), Қоңырат
(5,1 ден 4,2 ге), Қанлыкөл (4,9 ден 4,0 ға) ҳәм Нөкис (5,8 тен 4,9 ге) районларында гүзетилди. Ең көп өлим ҳалатлары Шоманай (4,4 промилле) ең кем өлим ҳалатлары Қораөзек (3,8 промилле)  районында гүзетилди.


Халықтың тәбийий ҳәрекети коэффициентлери
(январь-июнь айларында)


(1000 халық санына)

 

Туўылғанлар

Өлгенлер

Халықтың тәбийий өсиўи

2018ж.

2019ж.1)

2018ж.

2019ж.1)

2018ж.

2019ж.1)

 

 

 

 

 

 

 

Қарақалпақстан Республикасы

18,5

19,1

4,4

4,2

14,1

14,9

Нөкис қ.

16,6

16,8

4,3

4,1

12,3

12,7

районлар:

 

 

 

 

 

 

Әмиўдәрья

19,6

21,9

4,5

4,0

15,1

17,9

Беруний

21,3

22,2

4,5

4,5

16,8

17,7

Қанлыкөл

18,0

19,5

4,9

4,0

13,1

15,5

Қараөзек

17,6

15,5

4,8

3,8

12,8

11,7

Кегейли

16,6

17,3

5,1

5,2

11,5

12,1

Қоңырат

18,2

18,9

5,1

4,2

13,1

14,7

Мойнақ

15,2

17,6

4,6

5,1

10,6

12,5

Нөкис

22,4

20,5

5,8

4,9

16,6

15,6

Тақыятас

15,9

18,5

4,8

5,1

11,1

13,4

Тахтакөпир

17,5

14,8

5,4

4,7

12,1

10,1

Төрткүл

19,1

20,2

3,9

3,7

15,2

16,5

Хожели

17,7

19,0

4,5

4,5

13,2

14,5

Шымбай

20,2

19,3

4,4

4,4

15,8

14,9

Шоманай

15,0

15,2

3,4

4,4

11,6

10,8

Елликқала

20,9

20,2

3,5

3,4

17,4

16,8
2019 жыл январь-июньда өлим себеплери бойынша өлгенлер саны
(жәмине салыстырғанда процент есабында)

Дәслепки мағлыўматлар бойынша, 2019 жылдың январь-июньда бир жасқа толмаған 187 балалар өлими гүзетилди. Балалар өлими коэффициенти 9,3 промиллени қурады (2018 жылдың тийисли дәўиринде 16,1 промилле).


2019 жыл январь-июньда өлим себеплери бойынша бир жасқа шекемги өлген балалар саны
(жәмине салыстырғанда процент есабында)


Неке дүзиў ҳәм некеден ажырасыўлар. 2019 жыл январь-июньда ПҲАЖ органларында 7066 неке ҳәм 642 ажырасыўлар дизимге алынды. Мың халық санына салыстырғанда 7,6 неке (2018 жылдың тийисли дәўиринде – 8,0) ҳәм
0,7 ажырасыўлар (2017 жылдың тийисли дәўиринде – 0,7) туўры келди.


Миграция. Дәслепки мағлыўматлар бойынша, 2019 жылдың январь-июнь айларында республика бойынша көшип келгенлер саны 5656 адамды, усы дәўирде көшип кеткенлер саны болса 7375 адамды қурады. Миграция қалдығы минус 
1719 адамға (2018 жылдың усы дәўиринде – минус 1600 адам) тең болды. Ең көп минус қалдықлар Шымбай районы (минус 511), Кегейли (минус 432) ҳәм Қоңырат (минус 207) районларында гүзетилди.


Дүзилген некелер ҳәм ажырасыўлар саны

(январь-июнь айларында, бирлик)


 

Дүзилген некелер

Некеден ажырасыўлар

2018 ж.

2019 ж.2)

2018 ж.

2019 ж.2)

 

 

 

 

 

Қарақалпақстан Республикасы

7 325

7 066

669

642

Нөкис қ.

993

1 199

154

166

районлар:

 

 

 

 

Әмиўдәрья

885

827

47

66

Беруний

980

796

81

48

Қанлыкөл

163

187

17

18

Қараөзек

159

176

11

9

Кегейли

300

274

33

28

Қоңырат

411

434

56

55

Мойнақ

91

87

10

11

Нөкис

218

214

16

16

Тақыятас

248

221

38

31

Тахтакөпир

178

135

8

10

Төрткүл

911

875

44

49

Хожели

479

390

61

39

Шымбай

450

410

35

35

Шоманай

169

179

13

12

Елликқала

690

662

45

492019 жыл январь-июньда халықтың тәбийий ҳәрекети


ҳәр 1000 адамға


Орташа айлық ис-ҳақы. 2019 жыл январь-июнь айларында Қарақалпақстан  Республикасында орташа айлық номинал есапланған ис-ҳақы 2000,9 мың сўмды қурады.

Бунда ис-ҳақыүстеме,сийлықлаў,хошаметлеў түриндеги төлеўлер, компенсация ҳәм исленбеген ўақыт ушын ҳақ төлеўлер киритилген, сондай-ақ оның қурамында физикалық тәреплер дәрамат салығы, социаллық суғурта ҳәм кәсиплик аўқамина төлемлер ҳәм бар.

2019 жыл январь-июнь айларында Қарақалпақстан  Республикасында орташа айлық ис-ҳақының ең жоқары муғдары Нөкис қаласында 2503,6 мың сўм, республикадағы орташа айлық ис-ҳақына салыстырғанда 125,1 процент, Қоңырат районында 2212,7 мың сўм (110,6 процент) ҳәм Мойнақ районында 2130,5 мың сўмды (106,5 процент)  қурады.


2019 жыл  январь-июнь айы ушын орташа номинал есапланған ис-ҳақы
(аўыл хожалығы ҳәм киши исбилерменлик субъектлеринен басқа)


 

июнь

январь-июнь

 

 

 

 

 

Қарақалпақстан Республикасы

 

2124,5

 

2000,9

Нөкис қ.

 

2630,9

 

2503,6

районлар:

 

 

 

 

Әмиўдәрья

 

1611,1

 

1573,7

Беруний

 

1901,6

 

1613,8

Қанлыкөл

 

1727,5

 

1813,9

Қараөзек

 

1852,9

 

1570,8

Кегейли

 

1764,0

 

1710,8

Қоңырат

 

2401,9

 

2212,7

Мойнақ

 

2002,5

 

2130,5

Нөкис

 

1757,2

 

1704,4

Тақыятас

 

1777,8

 

1721,9

Тахтакөпир

 

2113,2

 

1743,1

Төрткүл

 

1850,7

 

1752,8

Хожели

 

1762,8

 

1780,7

Шымбай

 

1910,7

 

1694,0

Шоманай

 

1696,5

 

1614,4

Елликқала

 

1779,1

 

1681,2Қарақалпақстан Республикасында орташа ис ҳақының ең кем муғдары Қараөзек районы (1570,8 мың сўм) республикадағы орташа айлық ис-ҳақына салыстырғанда 78,5 пайыз ҳәм Әмиўдәрья районында 1573,7 мың сўмды
(78,6 процент) қураған.

2018 жыл I шерек 

Турақлы халық саны

(2018 жыл 1 апрель жағдайына, мың адам)

 

 

Жәми
халық саны

соннан:

қала халқы

аўыл халқы

 

 

 

 

Қарақалпақстан Республикасы

1847,6

908,1

939,5

Нөкис қ.

312,1

312,1

-

районлар:

 

 

 

Әмиўдәрья

192,1

50,4

141,7

Беруний

184,6

66,1

118,5

Қанлыкөл

49,8

12,2

37,6

Қараөзек

52,0

15,5

36,5

Кегейли

89,0

34,0

55,0

Қоңырат

127,1

80,1

47,0

Мойнақ

30,9

13,5

17,4

Нөкис

48,4

10,1

38,3

Тақыятас

72,1

51,8

20,3

Тахтакөпир

39,8

16,7

23,1

Төрткүл

207,2

79,5

127,7

Хожели

120,0

77,0

43,0

Шымбай

114,0

56,0

58,0

Шоманай

55,2

14,5

40,7

Елликқала

153,3

18,6

134,7

 

Дәслепки мағлыўматлар бойынша, 2018 жылдың 1 апрель жағдайына республика турақлы халқының саны 1847,6  мың адамды қурады ҳәм жыл басынан 5,3 мың адамға ямаса 100,3 пайызға өсти. 2018 жыл январь-мартта миграция сальдосы, дәслепки мағлыўматлар бойынша -770 адамды қурады.


 2018 жыл январь-мартта халықтың тәбийий ҳәрекети

 

 

 

адам

ҳәр 1000 адамға

2017 ж.

2018 ж.1)

өсиўи,
азайыўы

2017 ж.

2018 ж.1)

 

 

 

 

 

 

Туўылғанлар

7885

7920

35

17,6

17,4

Өлгенлер

1973

1893

80

4,4

4,2

соннан: бир жасқа шекемги балалар

129

181

52

13,3

19,3

Тәбийий өсим

5912

6027

115

13,2

13,2

Дүзилген некелер

3748

4164

416

8,4

9,2

Некеден ажырасыўлар   

328

336

8

0,7

0,7


Туўылыў дәрежеси.
2018 жыл январь-мартта туўылғанлар саны 7920 адамды қурады ҳәм 2017 жылдың усы дәўирине (7885  адам) салыстырғанда 35 адамға коп ямаса 100,4 пайызды қрады. Туўылыў коэффициенти тийисли түрде 17,4 промиллени қурады ҳәм 2017 жылдың усы дәўирине (17,6 промилле) салыстырғанда 0,2 промиллеге кемейди.

Туўылыў дәрежесиниң көбейиўи республиканың дерлик барлық аймақларында гүзетилди. Бул көрсеткиштиң жоқары дәрежеси Әмиўдәрья (15,2 дан 
17,0 ге), Нөкис қаласы (16,6 дан 17,8 ге), Төрткул (17,9 дан 18,9 га) ва Шымбай (17,4 тен 17,5 ке) районларында гүзетилди.

Өлим дәрежеси. 2018 жылдың январь-мартында өлгенлер саны 1893 адамды қурады ҳәм 2017 жылдың усы дәўирине (1973 адам) салыстырғанда 80  адамға ямаса 95,9 пайызды қурады. Тийисли түрде өлим коэффициенти 4,2 промиллени қурады (2017 жыл январь-мартта – 4,4 промилле).

Өлгенлер санының кемейиўи Қанлыкөл (5,1 ден 3,4  промиллеге), Тахтакөпир (6,2 дан 4,7 ге), Тақыятас (5,6 дан 4,2 ге) ҳәм Шымбай (5,1 дан 4,1ге) районларында гүзетилди. Ең көп өлим ҳалатлары Нөкис районында (5,1 промилле), ең аз өлим Шоманай (3,2 промилле) районында гүзетилди.

 

 Халықтың тәбийий ҳәрекети коэффициентлери

(январь-март айларында)

(1000 халық санына)

 

Туўылғанлар

Өлгенлер

Халықтың тәбийий өсиўи

2017ж.

2018ж.1)

2017ж.

2018ж.1)

2017ж.

2018ж.1)

 

 

 

 

 

 

 

Қарақалпақстан Республикасы

17,6

17,4

4,4

4,2

13,2

13,2

Нөкис қ.

16,6

17,8

4,6

4,2

12,0

13,6

районлар:

 

 

 

 

 

 

Әмиўдәрья

15,2

17,0

4,1

4,2

11,1

12,8

Беруний

19,7

19,2

4,4

4,2

15,3

15,0

Қанлыкөл

18,0

17,4

5,1

3,4

12,9

14,0

Қараөзек

17,0

16,5

4,1

4,8

12,9

11,7

Кегейли

16,1

15,1

4,7

4,7

11,4

10,4

Қоңырат

19,0

16,8

4,4

4,8

14,6

12,0

Мойнақ

15,5

13,8

4,2

5,2

11,3

8,6

Нөкис

22,1

21,3

3,6

5,1

18,5

16,2

Тақыятас

16,4

14,6

5,6

4,2

10,8

10,4

Тахтакөпир

15,8

16,3

6,2

4,7

9,6

11,6

Төрткүл

17,9

18,9

4,3

3,5

13,6

15,4

Хожели

18,0

16,0

4,1

4,7

13,9

11,3

Шымбай

17,4

17,5

5,1

4,1

12,3

13,4

Шоманай

13,9

11,1

3,0

3,2

10,9

7,9

Елликқала

20,3

19,4

3,7

3,3

16,6

16,1

 


Неке дүзиў ҳәм некеден ажырасыўлар.
2018 жыл январь-мартта ПҲАЖ органларында 4164 неке ҳәм 336 ажырасыўлар дизимге алынды. Мың халық санына салыстырғанда 9,2 неке (2017 жылдың тийисли дәўиринде – 8,4) ҳәм  0,7 ажырасыўлар (2017 жылдың тийисли дәўиринде – 0,7) туўры келди.

Миграция. Дәслепки мағлыўматлар бойынша, 2018 жылдың январь-март айларында республика бойынша көшип келгенлер саны 3061 адамды, усы дәўирде көшип кеткенлер саны болса 3831 адамды қурады. Миграция қалдығы минус
770 адамға (2017 жылдың усы дәўиринде – минус 929 адам) тең болды. Ең көп минус қалдықлар Шымбай (минус 168), Кегейли (минус 141) ҳәм Қараөзек (минус 108) районларында гүзетилди.


Дүзилген некелер ҳәм ажырасыўлар саны

(январь-март айларында, бирлик)

 

 

Дүзилген некелер

Ажырасыўлар

2017ж.

2018ж.1)

2017ж.

2018ж.1)

 

 

 

 

 

Қарақалпақстан Республикасы

3 748

4164

328

336

Нөкис қ.

468

529

74

77

районлар:

 

 

 

 

Әмиўдәрья

405

503

24

23

Беруний

532

619

30

47

Қанлыкөл

90

91

9

8

Қараөзек

158

161

14

20

Кегейли

239

218

37

20

Қоңырат

93

95

8

7

Мойнақ

47

40

5

4

Нөкис

99

108

8

7

Тақыятас

129

142

17

15

Тахтакөпир

84

100

4

3

Төрткүл

496

533

32

27

Хожели

214

247

20

31

Шымбай

202

274

13

22

Шоманай

95

91

12

10

Елликқала

397

413

21

15


2018 жыл январь-мартта халықтың тәбийий ҳәрекети

ҳәр 1000 адамға

 

 

 

 Жумыс пенен тәмийинленген халық саны

(1 апрель жағдайына, адам)

 

 

2017 жыл

2018 жыл

 

 

 

 

Қарақалпақстан Республикасы

3821

4992

Нөкис қ.

 

 

районлар:

541

587

Әмиўдәрья

284

361

Беруний

554

555

Қанлыкөл

148

155

Қараөзек

149

131

Кегейли

245

198

Қоңырат

382

571

Мойнақ

61

132

Нөкис

177

194

Тақыятас

-

220

Тахтакөпир

149

153

Төрткүл

254

417

Хожели

203

493

Шымбай

225

229

Шоманай

149

160

Елликқала

300

436

 

 

Бәнтликке көмеклесиўши органларға мүрәжат еткен 4992 пуқаралар (барлық мүрәжат еткенлердиң 65,8 пайызы) жумысқа орналастырылды. Бул көрсеткиш Қонырат (мүрәжат еткенлердиң 81,0 пайызы), Беруний (78,3 пайыз), Хожели  (72,9 пайыз),  Нөкис қаласы (72,7 пайыз),  Төрткул  (70,4 пайыз) ҳәм Тақыятас (70,1 пайыз) районларында жоқары дәрежеде болды. 

2018 йил II чорак


Доимий аҳоли сони1

(2018 йил 1июль ҳолатига, минг киши)

 

 

Жами 
аҳоли

шу жумладан:

шаҳар аҳолиси

қишлоқ аҳолиси

 

 

 

 

Қорақалпоғистон Республикаси

1853,5

910,8

942,7

Нукус ш.

313,1

313,1

-

туманлар:

 

 

 

Амударё

192,9

50,5

142,4

Беруний

185,4

66,3

119,1

Қонликўл

49,9

12,3

37,6

Қораўзак

52,1

15,6

36,5

Кегейли

89,0

34,0

55,0

Қўнғирот

127,5

80,3

47,2

Мўйноқ

31,0

13,5

17,5

Нукус

48,6

10,1

38,5

Тахиатош

72,2

52,0

20,2

Тахтакўпир

39,8

16,7

23,1

Тўрткўл

208,0

79,8

128,2

Хўжайли

120,3

77,1

43,2

Чимбой

114,4

56,2

58,2

Шуманай

55,3

14,5

40,8

Элликқалъа

154,0

18,8

135,2

    

Дастлабки маълумотларга кўра, 2018 йилнинг 1 июл ҳолатига республика доимий аҳолиси сони 1853,5 минг кишини ташкил қилди ва йил бошидан 11,2 минг кишига ёки 100,6 фоизга кўпайди. 2018 йил январь-июнда миграция сальдоси, дастлабки маълумотларга кўра -1685 кишини ташкил қилди.

2018 йил январь-июнда аҳолининг табиий ҳаракати

 

киши

ҳар 1000 кишига

2017 й.

2018 й1)

ўсиш, 
камайиш

2017 й.

2018 й.1)

 

 

 

 

 

 

Туғилганлар

16414

16974

560

18,2

18,5

Ўлганлар

4076

4072

-4

4,5

4,4

шу жумладан: бир ёшгача болалар

280

303

23

14,42)

16,4)

Табиий ўсиш

12338

12902

564

13,7

14,1

Никоҳлар

6817

7325

508

7,5

8,0

Ажралишлар    

665

669

4

0,7

0,7
Туғилиш даражаси. 2018 йил январь-июнда туғилганлар сони16974 кишини ташкил қилди ва 2017 йилнинг шу даврига (16414 киши) нисбатан 560 кишига кўп ёки 3,4 фоизни ташкил этди. Туғилиш коэффициенти мос равишда 18,5 промиллени ташкил қилди ва 2017 йилнинг шу даврига  (18,2 промилле) нисбатан 0,3 промиллега кўпайди.

Туғилиш даражасининг кўпайиши республиканинг деярли барча ҳудудларида қайд этилди. Бу кўрсаткичнинг юқори даражаси Амударё (16,7 дан 19,2 промиллега), Беруний (19,9 дан 21,3 га), Элликқалъа (19,9 дан 20,9 га) ва Чимбой (19,0 дан 19,9 га) туманларида кузатилди.

Ўлим даражаси. 2018 йилнинг январь-июнда ўлганлар сони 
4072 кишини ташкил қилди ва 2017 йилнинг шу даврига (4076 киши) нисбатан 4 кишига ёки 0,1 фоизга камайди. Мос равишда ўлим коэффициенти 4,4 промиллени ташкил қилди (2017 йил январь-июнда – 4,5 промилле).

Ўлганлар сонининг камайиши Чимбой (5,1 дан 4,3 промиллега), Тахиатош  (5,0 дан 4,7 га), Кегейли (5,5 дан 5,0 га) ва Тўрткул (4,4 дан 3,9 га) туманларида кузатилди. Энг кўп ўлим ҳоллари Нукус туманида (5,8 промилле), энг кам ўлим ҳолатлари Шуманай (3,4 промилле) туманида кузатилди.

 

 

Аҳолининг табиий ҳаракати коэффициентлари
(январь-июнь ойларида)

(1000 аҳоли сонига)

 

Туғилганлар

Ўлганлар

Аҳолининг табиий ўсиши

2017й.

2018й1).

2017й.

2018й.1)

2017й.

2018й.1)

 

 

 

 

 

 

 

Қорақалпоғистон Республикаси

18,2

18,5

4,5

4,4

13,7

14,1

Нукус ш.

16,9

17,5

4,6

4,4

12,3

13,1

туманлар:

 

 

 

 

 

 

Амударё

16,7

19,2

4,2

4,5

12,5

14,7

Беруний

19,9

21,3

4,6

4,5

15,3

16,8

Қонликўл

17,9

17,8

5,2

4,8

12,7

13,0

Қораўзак

18,5

17,2

4,5

4,8

14,0

12,4

Кегейли

17,4

16,3

5,5

5,0

11,9

11,3

Қўнғирот

18,6

18,1

4,7

5,1

13,9

13,0

Мўйноқ

14,8

14,8

4,0

4,6

10,8

10,2

Нукус

23,8

21,3

4,4

5,8

19,4

15,5

Тахиатош

18,0

15,7

5,0

4,7

13,0

11,0

Тахтакўпир

17,3

16,9

5,2

5,4

12,1

11,5

Тўрткўл

18,4

19,0

4,4

3,9

14,0

15,1

Хўжайли

17,9

17,6

4,1

4,5

13,8

13,1

Чимбой

19,0

19,9

5,1

4,3

13,9

15,6

Шуманай

15,4

14,6

3,7

3,4

11,7

11,2

Элликқалъа

19,9

20,9

3,7

3,5

16,2

17,4

  

 

2018 йил январь-июнда ўлим сабаблари бўйича ўлганлар сони
(жамига нисбатан фоиз ҳисобида)Дастлабки маълумотларга кўра, 2018 йилнинг январь-июнда бир ёшга тўлмаган 303 та болалар ўлими кузатилди. Болалар ўлими коэффициенти 16,1 промиллени ташкил қилди (2017 йилнинг мос даврида 14,4 промилле).

 

 

2018 йил январь-июнда ўлим сабаблари бўйича бир 
ёшгача ўлган болалар сони
(жамига нисбатан фоиз ҳисобида) 

        Никоҳлар ва ажралишлар. 2018 йил январь-июнда ФҲДЁ органларида 7325 та никоҳлар ва 669 та ажралишлар рўйхатга олинди. Минг аҳолига нисбатан 8,0 та никоҳ (2017 йилнинг тегишли даврида – 7,5 та) ва 0,7 та ажралишлар (2017 йилнинг тегишли даврида – 0,7 та) тўғри келди.

Миграция. Дастлабки маълумотларга кўра, 2018 йилнинг январь-июнь ойларида республика бўйича кўчиб келганлар сони 5732 кишини, шу давр мобайнида кўчиб кетганлар сони эса 7417 кишини ташкил қилди. Миграция қолдиғи минус 1685 кишига (2017 йилнинг шу даврида - минус 2193 киши) тенг бўлди. Энг катта минус қолдиқлар  Чимбой (минус 320), Кегейли (минус 319) ва Қораўзак (минус 182) туманларида кузатилди.

Тузилган никоҳлар ва никоҳдан ажралишлар сони

(январь-июнь ойларида, бирлик)