30.05.2020, Шемби

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының Жәмийетлик ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бойынша орынбасары
Дурдиев Эркинбай Утамуратович

 Манзил:

Нөкис қаласы Ғарезсизлик
көшеси  50 жай

 Телефон:

 0 (361) 222-05-51

 E-хат:

m.alewov@exat.uz

 E-mail:

 

 Қабыллаў кунлери:

Саршембисаат 10:00 - 12:00
Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары - Жәмиетлик шөлкемлери ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бойынша комплексы басшысының функционал ўазыйпалары туўрысында

НИЗAМ1-бап. Улыўма қағыйдалар

 1. Усы Қағыйда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары - Жәмиетлик шөлкемлери ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бойынша комплексы басшыының функтсионал ўазыйпаларын белгилейди.
2. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары - Жәмиетлик шөлкемлери ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бойынша комплексы басшыы (кейинги орынларда Комплекс басшыы деп аталады) өз искерлигинде Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикалары Конститутсиялари ҳәм нызамларына, Өзбекстан Республикасы Жоқары Жыйналысы палаталарының қарарларына ҳәм басқа ҳүжжетлерине, Өзбекстан Республикасы Президентиниң ҳүкимлери, қарарлары ҳәм буйрықларына, Министрлер Мәкемесиниң қарарлары ҳәм буйрықларына, Қарақалпақстан Республикасы нызамларына, Жоқарғи Кенгеси қарарлары ҳәм буйрықларына, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси қарарларына ҳәм басқа ҳүжжетлерине, соның менен бирге, усы Қағыйдаға әмел етеди.

3. Комплекс басшыы комплексда жумыслардың аўҳали ушын жуўап береди, тийисли мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы шөлкемлери, шөлкемлердң искерлигин муўапықластырады ҳәм қадағалаў етеди.

4. Комплекс басшыының искерлиги миллетлераро атыўлықды, диний багьрикенгликни тәмийинлеў ҳәм және де беккемлеў ҳәмде диний-екстремистик идеологияның тарқалыўина жол қоьймаслик бойынша илажларды әмелге асырыўға, Әдиллик министрлиги менен хызметлесликде жәмиетлик шөлкемлери ҳәм диний шөлкемлердң Өзбекстан Республикасы нызам ҳүжжетлери талапларыға әмел жетиўин тәмийинлейди.

5. Комплекс басшыы ҳуқуқына көре Қарақалпақстан Республикасы Ҳүкиметиниң ағзасы есапланады ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Басқарыўшыы қурамына киреди.

Комплекс басшыы Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси және оның Басқарыўшыы жыйналысларында тиккелей қатнасыў жетеди.


2-бап. Комплекс басшыының ўазыйпалары ҳәм функтсиялары

6. Төмендегилер Комплекс басшыының тийкарғы ўазыйпалары есапланады:

орынлардағы тийисли мәмлекетлик ҳәкимият шөлкемлери, жәмиетлик ҳәм диний шөлкемлер искерлигин муўапықластырыў ҳәм олар менен хызметлеслик етиў, диний багьрикенглик ҳәм миллетлераро атыўлықды және де беккемлеў илажларыны әмелге асырыў, диний-екстремистик идеология ҳәм миссионерлик искерлиги тарқалыўина тосқынлық жасаў;

мәмлекетте ҳәр қыйлы пуқаралық жәмиети институтлары, әwеле, мәмлекетлик емес коммерциялық емес жәмиетлик шөлкемлерин және де раўажландырыўдың, мәмлекетти демократиялық ҳәмде модернизациялаўда олардың роли ҳәм әҳмиетин күшейтиў;

орынлардағы мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер искерлиги үстинен комплекс моныторингни ташкильетиш, мәмлекетлик ҳәкимият жергиликли шөлкемлериниң мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер ҳәм басқа пуқаралық жәмиети институтлары менен хызметлеслигин нәтийжели шөлкемлестириўге, соның менен бирге, мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлерди регионды социаллық-економикалық раўажландырыўдың программасын әмелге асырыўға жалб жетиўге көмеклесиў;

Өзбекстан Республикасы Әдиллик министрлиги менен хызметлесликде жәмиетлик ҳәм диний шөлкемлердң Өзбекстан Республикасы нызамчилиги талапларыға әмел жетиўин тәмийинлеў;

орынлардағы мәмлекетлик ҳәкимияттың тийисли шөлкемлери, жәмиетлик ҳәм диний шөлкемлердң материаллық мийраслар обьектлерин сақлаў мәселелери бойынша өз-ара бирликлилигин тәмийинлеў;

“Ҳақ ниетли” ҳәм “Мәҳелле” жәмиетлик шөлкемлериниң хызметлерин муўапықластырыў ҳәм оларға ҳәр тәреплеме әмелий жәрдем көрсетиў;

“Ҳаж” ҳәм “Киши ҳажы зияраты” илажларын ташкильетишда жергиликли мәмлекетлик, жәмиетлик ҳәм диний шөлкемлер искерлигин муўапықластырыў.

7. Комплекс басшыы өз герденине жүкленген ўазыйпаларға муўапық:

Өзбекстан Республикасы Президенти Топламының тийисли хызметлерин, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғи Кенгеси менен жәмиетлик шөлкемлери ҳәм диний шөлкемлер искерлиги тараўы бойынша өз-ара хызметлеслик етеди;

Жәмиетлик шөлкемлери ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бойынша хаткериятига тиккелей басшылық етеди, мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы шөлкемлери, жергиликли атқарыў етувчи ҳүкимет шөлкемлери ҳәмде тағы басқа шөлкемлердң диний екстремизм ҳәм миссионерликнинг алдын алыў, миллетлераро атыўлықды және де беккемлеў бойынша искерлигин муўапықластырады ҳәм қадағалаў етеди;

Өзин өзи басқарыў шөлкемлери хызметлерин муўапықлаштириб барады ҳәм халық арасында диний екстремизм ҳәм миссионерликнинг алдын алыў бойынша илажларды қурайды;

Қарақалпақстан Республикасында искерлик жүргизеётган мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлериниң регионлық структуралары искерлигине көмеклеседи, жергиликли атқарыў етувчи ҳүкимет шөлкемлери менен өз-ара хызметлеслигин тәмийинлейди;

Жәмиетлик шөлкемлери ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бойынша хаткерияти баслығыны қайта таярлаў, оның маманлығын асырыў, оны хошаметлеў ҳәмде оларға салыстырғанда интизомий сазай илажларыны қөллаў туўрысында усыныслар киритеди;

8. Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары басшылық ететуғын комиссиялар (кеңеслер) искерлигин, соның менен бирге, олардың қарарлары атқарылыўын шөлкемлестириў майданыдан қадағалаўды тәмийинлейди.


3-бап. Комплекс басшыының ҳуқықлары ҳәм жуўапкерлиги


9. Комплекс басшыы өзине жүкленген ўазыйпалар ҳәм функтсияларды орынлаў ушын төмендеги ҳуқықларға ега:

Министрлер Кеңесинде көрип шығыладыған мәселелерди анализьқилиш ҳәм таярлаў ушын зәрүр болған материаллар ҳәм мағлыўматларды мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы шөлкемлери, жергиликли атқарыў етувчи ҳүкимет шөлкемлеринен ҳәмде тағы басқа органлар ҳәм шөлкемлерден белгиленген тәртипте сораў ҳәм алыў;

мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы шөлкемлери, жергиликли атқарыў етувчи ҳүкимет шөлкемлери, басқа органлар ҳәм шөлкемлер басшылары ҳәм wәкиллери қатнасыўында жыйналыслар өткериў;

киши ҳәмелдар шөлкемлер коллегиальорганларининг жыйналысларында, соның менен бирге, Министрлер Кеңеси Баслығының тапсырмалары бойынша мәмлекетлик басқа шөлкемлериниң, мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлериниң ҳәм басқа шөлкемлердң Комплекс басқарадиган тараўға киретуғын мәселелер бойынша өткериладиган жыйналыслары ҳәм жыйналысларында қатнасыў;

мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы шөлкемлери, илимий шөлкемлер ҳәм басқа шөлкемлер басшылары ҳәм wәкиллерин Министрлер Кеңесинде көрип шығыладыған мәселелерди ислеп шығыў ушын белгиленген тәртипте жалб жетиў, тийисли мәселелер бойынша ўақтыншалық жумысшы группалар дүзиў;

«Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси туўрысында» ги Қарақалпақстан Республикасы Нызамы талаплары бузылған ҳалда түсетуғын ҳүжжетлерди қайтарыў.

Комплекс басшыының зәрүр материаллар, мағлыўматларды усыныс жетиў, соның менен бирге, Өзбекстан Республикасы ҳәм Қарақалпақстан Республикасы нызамлары, Өзбекстан Республикасы Президентиниң ҳүкимлери, қарарлары ҳәм буйрықлары, Министрлер Мәкемеси қарарлары ҳәм басқа ҳүжжетлери, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғи Кеңесиниң қарарлары ҳәм басқа ҳүжжетлери, Министрлер Советиниң қарарлары ҳәм буйрықлары проектларини пуқта ислеп шығыў бойынша талаплары ҳәм тапсырмалары белгиленген мүддетлерде атқарылыўын тәмийинлейди.

10. Комплекс басшыы:

герденине жүкленген ўазыйпалардың талап дәрежесинде ҳәм сапалы атқарылыўын тәмийинлейди;

Өзбекстан Республикасы, Қарақалпақстан Республикасы нызамларының, Өзбекстан Республикасы Жоқары Жыйналысы палаталарының, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғи Кенгеси қарарлары ҳәм басқа ҳүжжетлеринң, Өзбекстан Республикасы Президенти ҳүкимлери, қарарлары, буйрықлары ҳәм тапсырмаларының, Ҳүкимет қарарлары ҳәм буйрықларының, Министрлер Кеңеси басшыияти тапсырмаларының Жәмиетлик шөлкемлери ҳәм диний шөлкемлер комплексы қурамына киретуғын шөлкемлер тәрепинен белгиленген тәртипте ўақытында ҳәм сапалы атқарылыўын тәмийинлейди.

Министрлер Мәкемесиниң «Атқарыў интизомини беккемлеў илажлары туўрысында» 1999 жыл 12 январдағы 12-санлы шешимине муўапық атқарыў интизомининг беккемлениўи ушын жуўап береди.


4-бап. Комплекс басшыы искерлигин шөлкемлестириў


11. Комплекс басшыының жумыслары «Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси туўрысында» ги Қарақалпақстан Республикасы Нызамыға, Өзбекстан Республикасы Президентиниң, Өзбекстан Республикасы Бас министрининг, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғи Кеңесиниң Баслығы, Министрлер Кеңеси Баслығының тапсырмаларына муўапық, соның менен бирге, Министрлер Советиниң жумыс жобалары ҳәмде Жәмиетлик шөлкемлери ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бойынша комплексин жумыс жобасы тийкарында шөлкемлестириледи.

12. Комплекс басшыының Өзбекстан Республикасы ҳәм Қарақалпақстан Республикасы нызамларының, Өзбекстан Республикасы Президенти ҳүкимлери, қарарлары ҳәм буйрықларының, Өзбекстан Республикасы Министрлер Мәкемеси қарарлары ҳәм буйрықларының, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғи Кенгеси ҳәм Ҳүкимет қарарларының ҳәмелдарлық етилетуғын мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы шөлкемлеринде, шөлкемлерде жергиликли атқарыў етувчи ҳүкимет шөлкемлеринде әмелге асырылыўы системалы моныторингини тәмийинлеў бойынша искерлиги Министрлер Советиниң жумыс режесине, соның менен бирге, Министрлер Кеңеси Баслығының тапсырмаларына муўапық комплекс үйрениўлерди әмелге асырыў жолы менен, Министрлер Советиниң Басқарыўшыы жыйналысларында жәмиетлик шөлкемлери ҳәм диний шөлкемлер комплексы есабатларын ешитган ҳалда шөлкемлестириледи.


5-бап. Комплекс басшыы тәрепинен жумыслары ташкил етилетуғын комиссиялар ҳәм кеңеслер

«Ҳуқықый-демократиялық мәмлекетлик тийкарларын беккемлеў, социаллық-руўхый жағдайны және де жақсылаў, диний фундаментализмнинг алдын алыў бойынша илажлар Программасы» ни әмелге асырыўды муўапықластырыў ҳәм шөлкемлестириў бойынша комиссиясы.

Министрлер Кеңеси жанындағы “Ҳаж” ҳәм “Киши ҳажы зияраты” илажларын ташкильетиш ҳәм өткериў Ҳайьати.

Қарақалпақстан Республикасындағы миллий-материаллық орайлар искерлигин муўапықластырыўшы Кеңес.