15.08.2020, Шемби

Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалы


Атаниязова

Орал

Аминовна

Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалының директоры

 Мәнзил:

 230105, Нөкис қаласы, А.Досназаров көшеси 108-жай

 Телефон:

 0 (361) 222-84-32

 E-mail:

 o.ataniyazova@umail.uz

 Қабыллаў күнлери:

 Сәршемби 16:00 - 17:00

 

 

Хакимов

Дарябай

Пердебаевич

Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалының Оқыў ислери бойынша директр орынбасары

 Мәнзил:

 230105, Нөкис қаласы, А.Досназаров көшеси 108-жай

 Телефон:

 0 (361) 222-84-28

E-mail:

d.xakimov1973@umail.uz

 Қабыллаў күнлери:

 Жума15:00 - 17:00

 

 

Нарымбетова

Роза

Жанабаевна

Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалының илимий ислери бойынша директор орынбасары

 Мәнзил:

 230105, Нөкис қаласы, А.Досназаров көшеси 108-жай

 Телефон:

 0 (361) 222-84-06

E-mail:

 roza_n@list.ru

 Қабыллаў күнлери:

  Пийшемби 15:00 - 17:00

 

 

 Ермекбаева

Акбал

Урдабаевна

Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалының Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша директор орынбасары

 Мәнзил:

 230105, Нөкис қаласы, А.Досназаров көшеси 108-жай

 Телефон:

 0 (361) 222-84-07

 E-mail:

aqbal62@ mail.ru

 Қабыллаў күнлери:

 Дүйшемби 15:00 - 17:00

 

 

 Инятов

 Кушкинбай

Реймбаевич

Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалының Финанс ҳәм экономика ислери бойынша директор орынбасары

 Мәнзил:

 230105, Нөкис қаласы, А.Досназаров көшеси 108-жай

 Телефон:

 0 (361) 222-84-19

 E-mail:

 kushkinbay.inyatov.79@ mail.ru

 Қабыллаў күнлери:

 Сийшемби  15:00 - 17:00

 

 

 

Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалы директоры лаўазымы ўазыйпалары:

 


- Өзбекстан Республикасы нызамлары, Президент пәрманлары ҳәм тапсырмалары,  Олий мәжлис ҳәм Министрлер Кабинетиниң билимлендириў ҳәм кадрларды таярлаў тараўындағы қарарларын әмелге асырыўды шөлкемлестириў;

- Жоқары мәнәўятлы, әдеп-икрамлы, өз бетинше пикирлеўге ийе болған, базар шараятында жумысты шөлкемлестириўдиң жоқары мағлыуматлы қанийге кадрларды таярлаўды тәмийинлеў;

 

- Мәмлекетлик тәлим стандартлары тийкарында жоқары канийгели кадрларды таярлаўды шөлкемлестириў;

- Филиалда Өзбекистан Республикасиның “Тәлим ҳаққында”ғы нызам ҳәм “Кадрлар таярлаўдың миллий дәстүри”нде белгиленген ўазыйпалардың орынланыўын тәмийнлеў;

        - Филиалдың структуралық дүзилисиндеги барлық бөлимлердиң жумысларын белгилеп бериў, ис алып барыўын режелестириў,муўапықластырыў, басқарыў, жоқарғы оқыў орнынын басшылық лаўазымларына мүнәсип кадрларды таярлаў, хызметкерлерди таңлаў, баслық лаўазымына усыныў ҳәм жумысқа қабыл етиў.

 

 

- Хызметкерлерди материаллық ҳәм руўҳый қоллап-қуўатлаў, социаллық қоргаўды тәмийинлеў, интизамлы жаза шараларын қолланыў;

 

-        Филиал дәраматларының қәлиплесиўин ҳәм олардан сапалы пайдаланылыўын қадағалаў;

 

     Илмий-изертлеў ислерин шөлкемлестириў, олардың онимдарлығын асырыў ҳәм изертлеў жумысларының натийжелерин әмелиятқа ендириў, жоқарғы тәлим, илим ҳәм ислеп шығарыўдың өз-ара интеграциясын шөлкемлестириў;

 

     Ўзликсиз билимлендириў дүзими ушын жаңа әўләд оқыў әдебиятын жаратыў концепциясы талапларына муўапық сабақлықлар ҳәм оқыу-методик әдебиятлар жаратылыўы, аўдарма қылыныўы ҳәм басып шығарылыўын шөлкемлестириў;

 

      Оқыу-тәрбия процессинде оқытыўдың раўажланған формаларын, яғыный, аралықтан турып оқытыў, жаңа педагогик ҳәм ахборот-коммуникация технологияларын ендириў ҳәм олардан өнимли пайдаланыўды шөлкемлестириў;

 

      Руўхый-ағартыўшылық, тәрбиялық жумысларға басшылық етиў , хызметкерлер ҳәм студентлерде миллий идеяны қәлиплестириў;

 

      Студентликке, магистратура ҳәм стажёр-изертлеўши-излениўшилерди  институтқа  қабыл етиў, оқыўдан шетлетиў, тиклеў, ишки тәртипке әмел қылыўын тәмийинлеў;

 

      Профессор-оқытыўшылардың  кәсиплик қанийгелигин асырыўын тәмийинлеў;

 

      Студентлер, стажёр-изертлеўши-излениўшилерди, илмий-педагогик ҳызметкерлер ушын жасаў жағдайларын жақсылаў  ҳәм басқа түрдеги шәраятларды шөлкемлестириў, оларға социяллық қоргаўды  тәмийнлеў;

 

      Факултетлер ҳәм кафедралар искерлиги, оқыў процесси, лекциялар, әмелий ҳәм лаборатория сабақлары, оқыў ҳәм ислеп шығарыў әмелиятлары, басқа түрдеги сабақлар сапасының  қадагаланыўын тәмийнлеў;

 

      Оқыў орнында  қанийгелер таярланатуғын жөнелис ҳәм қанийгеликлер тараўының раўажланыў переспективаларын анықлаўға қаратылған илажларын шөлкемлестириў (илмий-әмелий конференциялар өткериў, ҳалықара анжуманларда қатнасыў, ахборот ресурсларынан пайдаланыў шараятларын жаратыў, пән-техника, технологиялар раўажланыўына тийисли әдебият, информацион материалларды келтириў), буның тийкарында мәмлекетлик тәлим стандартлары, оқыу дәстүрлери, оқыу әдебиятларынын раўажланып барыўын тәмийнлеў, илмий излениўлерди жетилистирип барыў;

 

      Маркетинг хызметин раўажландырып, талим жөнелиси ҳәм қанийгеликлерге талап ҳәм зарурликти үйрениўди, питкериушилердиң әмелде иске жайласыўын, қанийгелердиң мақсетли таярлаў барысында  бирге ислесиў  шәртнамаларын дүзиўди шөлкемлестириў;

 

     Филиал материаллық-техникалық базасын беккемлеў ҳәм раўажландырыў илажларын ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў, жоқарғы оқыў орны  Илмий Кеңесине басшылық етиў, жоқарғы оқыў орнының структуралық дүзилисин жетилистириў, структуралық бөлимлерди тоқтатыў, өзгертиўди шөлкемлестириў;

 

      Шет еллик бирге ислесиўшилер менен  илмий-дөретиўшилик байланысларды раўажландырыў, инвестиция ҳәм грантларды қаратыўды тәмийнлеў, қоспа кәрхана (кафедра, илмий орай, илмий изертлеўлер, проектлер ҳәм т.б.)лар шөлкемлестириў жумысларын әмелгеў;

 

      Жәмийетлик шөлкемлер, қайырҳомлык кеңеслери ҳәм басқа да мәмлекетлик емес шөлкемлер менен бирге ислесиу жумысларын алып барыў;

 

      Оқыў процессин басқарыў бойынша  тийисли органлар тәрепинен  белгиленген басқа ўазыйпалардың орынланыўын тәмийинлеў.

     

    Филиал директоры орынбасары лауазымы  ўазыйпалары:

 

     Өзбекстан Республикасы нызамлары, Президент пәрманлары ҳәм тапсырмалары,  Олий мажлис ҳәм Министрлер Кабинетиниң билимлендириў ҳәм кадрларды таярлаў тараўындағы қарарларын әмелге асырыўды шөлкемлестириў;

 

     Мәмлекетлик тәлим  стандартлары тийкарында оқыў, илимий, материаллык ҳәм руўхыйлық-тәрбия ислерин шөлкемлестириў ҳәм  қанийге  кадрлар таярлаўды тәмийнлеў;

     Мәмлекетлик тәлим  стандартларына муўапық билимлер мазмуны ҳәм таярлық дәрежесине қойылатуғын талаплар мазмунын барлық деканлар ҳәм бөлимлер, кафедра баслықлары ҳәм педагог оқытыўшылардың толық билиўин тәмийнлеў;

 

     Тийисли жоқары шөлкемлердиң буйрықларын, тапсырмалары ҳәм көрсетпелерин, оқыў  – тәрбия процессине тийисли мәселелер бойынша  ЖОО Илмий кеңеси қарарлары ҳәм ректор буйрықларының орынланыўын шөлкемлестириў;

 

     Раўажланған мәмлекетлердин билимлендириў дизиминдеги раўажланыў  тенденцияларын үйрениў, “Тәлим ҳаққында”ғы нызам, “Кадрлар таярлаўдың  миллий дәстүри” ҳәм  басқа билимлендириўге тийисли  нызамлар көрсетилген ўазыйпаларды әмелге асырыў барысында метод ҳәм  қолланбаларды ислеп шығыў ҳәм олардың әмелге асырылыўын тәмийинлеў;

 

      Оқыў-тәрбия процессинде оқытыўдың раўажланған формаларын, яғыный, аралықтан турып оқытыў, жаңа педагогик ҳәм ахборот-коммуникация технологияларын ендириў ҳәм олардан өнимли пайдаланыўды шөлкемлестириў;

 

 

      Искерлик жөнелиси бойынша усыныслар таярлау ҳәм  жумысларды шөлкемлестириў;

 

            Оқыу процессин тамийинлейтуғын  бөлимлер, деканатлардың жумысларын  муўапықластырыў, шөлкемлестириў ҳәм қадагалаў;

 

            Бөлимлер, факултет ҳәм  кафедралар ис режелерин  тастыйықлаў ҳәм олардың орынланыўын қадагалаў;

      

     Өтилип атырған сабақлардың сапасын асырыў , профессор-оқытыўшылардың  жеке режелериниң  орынланыўын қадагалаў ҳәм тәмийнлеў;

 

      

     Оқыу ҳәм илимий конференцияларды шөлкемлестириў, ЖОО ның методик кеңеси ҳәм педагогикалық  шеберликти асырыў ислерине басшылық етиў, алдынғы методикалық  тажрийбелерди улыўмаластырыў;

 

     Оқыў - методик ҳәм илмий ислер материалларын, ягный, журналлар ҳәм илмий ислер топламларын  ЖОО хызметкерлери тарепинен таярлаў ҳәм басып шығарыў процесси және ЖОО ның барлық тәлим ҳәм илмий искерлик жөнелислери бойынша  оқыў-методикалық ҳәм илимий топламлар менен  китапхана фондын толтырып турыў  бойынша улыўма  басшылықты алып барыў;

 

     Талантлы жасларды излеў, сайлаў ҳәм олар менен ислесиў процесслерин басқарыў ҳәм оларға жәрдемлесиў, студент ҳәм стажёр-изертлеўши-излениўшилердиң  арасынан Өзбекистан Республикасы Президенти, Наўайы, Беруний, Улуғбек, Зулфия ҳәм басқа атамадағы стипендия ийелерин таярлаў процесин басқарыў;

     Профессор-оқытыўшылар ҳәм  оқыў исине жәрдемлесиўши ҳызметкерлер штатлары  бойынша усыныслар ислеп шығыў, кафедралар, бөлимлерди қанийге кадрлар менен тәмийинлеў ислерин  шөлкемлестириў;

 

     Бос лаўазымларға таңлаў тийкарында жумысқа  қабыл етиў, стажёр-изертлеўши-излениўшилер ҳәм ординатрларды жумысқа алып қалыў бойынша усыныслар таярлаў, профессор-оқытыўшылар дизимин жақсылаў ҳәм қанийгелигин асырыў режелерин ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыўга басшылық етиў;

 

     Оқыў ҳаналарынан өнимли пайдаланыў, аудитория ҳәм лабораториялардың

техникалық  үскенелестирилиў мәселелерин ислеп шығыў;

 

     Ижра интизамды  бузған хызметкерлерге шара көриў, олар менен шәртнаманы бийкар етиў бойынша усыныслар таярлаў;

 

     Билимлендириўдиң мазмунын жақсылаў, қанийге-кадрларды ҳалқара талаплар тийкарында таярлаўды тәмийинлеў мақсетинде шет ел мәмлекетлеринин  түрлес ЖОО лары менен бирге ислесиўге факултет, кафедралар шөлкемлестириў бойынша усыныслар таярлаў;

 

      

 

     Кафедралар, факултет ҳәм  бөлимлердиң жыллық жумыс есабатларын өткериў, талықлаў, ҳәм шешимлер шығарыў, профессор- оқытыўшылардың оқыў-методикалық искерлигин заманагой усылларда баҳалаўды әмелге асырыў;

 

     ЖОО менен оқыў-методикалық жөнелисте үзликсиз бирге ислесиўди әмелге асырыў, конференция, семинарларда профессор- оқытыўшылардың қатнасыўын тәмийинлеў, жергиликли  ҳакимиятлар менен бирге ислесиў;

 

     Орнатылған тәртипте жоқарғы оқыў орнынын жыллық рейтингин анықлаў, анализлеў, искерлигин жетилистириўге қаратылған жумысларды иске асырыў;

 

     Жоқарғы оқыў орнының орнатылған тәртипте үзликсиз ишки  аттестациядан өткериў, сыртқы аттестацияға таярлаў ҳәм өткериўде актив қатнасыў.